De eenheid van economische, politieke en ideologische strijd

Door J.I.

In Manifest 9 snijdt Rinze Visser een interessant maar ook oud thema van de arbeidersbeweging aan: de paradox dat successen van de arbeidersbeweging m.b.t. het verhogen van het levenspeil van de arbeidersklasse tegelijkertijd de voedingsbodem van die beweging zou wegslaan. De contradictie in hoe slechter de arbeiders het hebben, hoe eerder ze ontvankelijk zullen zijn voor revolutionaire ideeën en hoe beter ze het hebben hoe meer afstand ze daarvan zullen nemen is een bijzonder vulgaire interpretatie van de materialistische wereldbeschouwing.

Rinze trapt terecht niet in deze val en verbindt de economische strijd voor materiële verbetering van de levensomstandigheden van de arbeidersklasse met politieke strijd. Binnen de machtsverhoudingen van het kapitalistisch productiestelsel zal elke verbetering een tijdelijke zijn.

Economische strijd
De kapitalist, of degene die namens deze opereert zal elke verovering, elke 'terreinwinst', die de arbeidersklasse heeft geboekt, vroeg of laat weer trachten te heroveren. Niet omdat die rancuneus of revanchistisch is, maar omdat die daartoe wordt gedwongen. Als hij het niet doet, doet zijn concurrent het wel en is zijn positie verzwakt. Veroveringen door de arbeidersklasse zullen pas duurzaam zijn als de politieke macht is veroverd en de kapitalistische logica is vervangen door een socialistische.

Politieke strijd
Om de arbeidersklasse met succes in strijd te brengen en te houden is het noodzakelijk om hen ervan te doordringen dat elk succes weer kan en zal worden afgepakt, als niet de politieke macht duurzaam is veroverd. En dat betekent revolutie en dat is andere koek dan verbeteringen in de levensomstandigheden van de arbeidersklasse. Daarom vinden communisten bij het streven naar duurzame verovering van de macht door de arbeidersklasse niet alleen de kapitalisten en met hen verbonden groepen uit de bevolking op hun weg. Zelfs grote delen van de arbeidersklasse zijn niet automatisch overtuigd dat dit de enige weg is om duurzame verbeteringen te bereiken. Economische strijd leidt daarom maar in beperkte mate, en zeker niet consequent, tot politieke strijd van de arbeidersklasse. Daarvoor is ideologische strijd nodig. En hier wordt in het gedachtegoed van het marxisme-leninisme de eenheid van economische, politieke en ideologische strijd duidelijk. Deze drie vormen van klassenstrijd veronderstellen en versterken elkaar.

Ideologische strijd
Elk lid van de arbeidersklasse staat van kindsbeen af dagelijks bloot aan een bombardement van de burgerlijke, bourgeois-ideologie, uiteraard gehuld in talloze gedaanten. Ik noem een paar opvattingen die moeten verhinderen dat de arbeidersklasse de macht opeist:
  • verovering van de macht door de arbeidersklasse is niet democratisch;
  • verovering van de macht door de arbeidersklasse, de dictatuur van het proletariaat, leidt tot excessen en machtswellust;
  • de wereld is niet maakbaar en moet aan het vrije spel der economische krachten worden overgelaten met uitsluiting van extreme uitbuiting door sociale wetgeving.
In de ideologische strijd voor het veroveren van de macht en het tot ontplooiing brengen van een socialistische democratie staat de arbeidersklasse dus niet alleen tegenover de kapitalistenklasse, maar ook tegenover alle reformistische en opportunistische tendensen binnen de arbeidersbeweging. Deze strijd is daarom misschien wel de moeilijkste van de drie. Ze is onontbeerlijk voor successen van de andere twee strijdterreinen, maar de kansen om eenheid binnen de arbeidersklasse te bereiken en om bondgenootschappen te sluiten zijn het slechtste van de drie. Ideologische strijd vereist een uiterst principieel klassenstandpunt zonder evenwel in een dogma te vervallen. Voortdurend moet de principiële houding worden toegepast in wisselende praktische situaties om te kunnen overtuigen.

Er is een wereld te winnen
In de ideologische strijd kan klassenstrijd uitstijgen boven de strijd voor de materiële lotsverbetering van arbeiders. Immers in de klassenmaatschappij is arbeid de kern van uitbuiting waartegen arbeiders zich teweer stellen. Arbeid wordt daarmee in het kapitalisme als object van uitbuiting geperverteerd. Terwijl arbeid juist de mens onderscheidt van de dierenwereld, met arbeid heeft de mens zich kunnen ontworstelen uit de barbarij. Marx stelt zelfs dat pas bij het opheffen van uitbuiting van de ene mens door de ander in het socialisme de mens de barbarij achter zich laat. Engels stelt dit in de Anti Dühring als volgt: "De maatschappij kan zichzelf natuurlijk niet bevrijden, zonder dat ieder individu bevrijd wordt. De oude productiewijze moet dus van de grond af omgewenteld worden en vooral de oude arbeidsdeling moet verdwijnen. In plaats daarvan moet een organisatie van de productie komen, waarin enerzijds geen enkele persoon zijn aandeel aan de productieve arbeid, deze natuurlijke voorwaarde voor het menselijk bestaan, op een ander kan afwentelen; waarin anderzijds de productieve arbeid, in plaats van een middel tot knechting, een middel tot bevrijding van de mensen wordt doordat zij aan een ieder de gelegenheid biedt om al zijn vermogens, zowel lichamelijke als geestelijke, in alle richtingen te ontwikkelen en in de praktijk te brengen, en waarbij zij daardoor van een last, een lust wordt". In dit citaat wordt de kern van onze ideologische strijd gevat:
  • geen maatschappij is vrij (en democratisch) als niet ieder individu bevrijd is (van uitbuiting);
  • de oude (kapitalistische) productiewijze moet vanaf de grond omgewenteld worden (revolutie is dus nodig) in het kapitalisme is productieve arbeid een middel tot knechting;
  • in de nieuwe (socialistische) productiewijze wordt productieve arbeid een middel tot bevrijding van de mens;
  • in het socialisme kan de mens zich lichamelijk en geestelijk in alle richtingen ontplooien, productieve arbeid wordt daarmee van last een lust.
Met deze maatschappij in het vooruitzicht zullen arbeiders geen genoegen nemen als slechts resultaten op het materiële vlak (bijv. lonen) of immateriële (bijv. medezeggenschap) worden binnengehaald. In tegendeel, geleid door socialistische doelen zal de arbeidersklasse bij het bereiken van resultaten eerder worden aangespoord om door te gaan in de strijd voor een socialistische samenleving! Met het opgeven van klassenstrijd is zelfrespect te verliezen en met het doorzetten ervan is een wereld van vrijheid te winnen.