Bedrijfsongevallen

Door mr. Sjoerd Visser, letselschade-advocaat te Stadskanaal
Als u op uw werk of in verband met uw werk een bedrijfsongeval overkomt, staat u er vaak niet direct bij stil dat u daarvoor schadevergoeding kunt eisen van uw werkgever. Immers, uw ziektekostenverzekering betaalt de dokterskosten en het ziekenhuis, en uw werkgever betaalt tijdens de eerste 52 weken van uw arbeidsongeschiktheid salaris door, of tenminste 70 % van uw salaris. Er kunnen echter ook schadeposten zijn die niemand vergoedt. Daarover gaat dit stukje.

Voor zover uw werkgever u alleen 70 procent van uw salaris doorbetaalt is de overige 30 procent natuurlijk uw eerste schadepost. Immers, als het bedrijfsongeval niet zou hebben plaatsgevonden was u gezond gebleven en had u uw volledige salaris verdiend. Als u deze toestand vergelijkt met uw toestand na het bedrijfsongeval, bent u er financieel op achteruitgegaan. Dat is schade, en die schade moet de werkgever vergoeden.

Moet de werkgever uw schade altijd vergoeden? Bijvoorbeeld ook, als het bedrijfsongeval door uw eigen onachtzaamheid, dus uw eigen schuld, heeft plaatsgevonden? Het antwoord is: bijna altijd. De werkgever is alleen niet aansprakelijk als hij kan aantonen, dat het bedrijfsongeval is veroorzaakt door uw opzet of bewuste roekeloosheid. Opzet en bewuste roekeloosheid zijn juridisch zeer zware begrippen. In de praktijk kunt u ervan uitgaan dat in de overgrote meerderheid van de bedrijfsongevallen de werkgever wel aansprakelijk is voor de schade van de werknemer. Zelfs als deze onachtzaam of onhandig is geweest.

Is de werkgever alleen aansprakelijk als u werkelijk als werknemer bij hem in dienst bent? En is de inlener of opdrachtgever niet aansprakelijk voor de schade van een uitzendkracht of onderaannemer? Ook de inlener en opdrachtgever zijn aansprakelijk, indien de uitzendkracht of onderaannemer werkzaam zijn in het beroep of het bedrijf van de inlener of opdrachtgever. Als dus een bakkerij zijn gevel laat schilderen en een van de schilders valt van de ladder af, is de bakkerij niet aansprakelijk. Wel het schildersbedrijf dat de schilder in dienst heeft of heeft ingeleend. Daarnaast kan de uitzendkracht ook het uitzendbureau aansprakelijk stellen voor zijn schade. Hiervoor had ik het al over vermindering van inkomsten. U kunt minder verdienen als gevolg van het bedrijfsongeval. Ook als u blijvende schade hebt opgelopen aan uw gezondheid of gehandicapt raakt, is er inkomensschade, en wel gedurende de rest van uw arbeidsleven. Uiteraard zijn er uitkeringen zoals de WAO en WAZ, maar die zijn meestal lager dan wat u verdiende voordat het bedrijfsongeval plaatsvond. Maar er is meer: als u gezond zou zijn gebleven had u waarschijnlijk carrière gemaakt in uw werk, was u steeds meer gaan verdienen. Het bedrijfsongeval heeft daar een streep door gehaald. Ook deze verkeken carrière-kansen en de bijbehorende salarisverhogingen zijn schade. U moet dan natuurlijk wel goed kunnen aantonen, dat u inderdaad carrière zou hebben gemaakt als u gezond was gebleven.

Als u door het bedrijfsongeval in het ziekenhuis bent beland, kunt u in elk geval aanspraak maken op een algemene schadevergoeding van f 50,- per dag dat u in het ziekenhuis bent opgenomen. Als u reiskosten moet maken voor medische behandelingen, kunt u die kosten als schadepost opvoeren. Als u zelf de huishouding deed of zelf veel kluste in en om uw huis en u kunt dat na het bedrijfsongeval niet meer doen, zijn de kosten van een huishoudelijke hulp en de kosten voor een vervangende klusser schadeposten. Het is bij een bedrijfsongeval geen overbodige luxe om een letselschade-advocaat in de arm te nemen. De kosten van deze advocaat zijn een schadepost, waarvoor u de werkgever aansprakelijk kunt stellen.

Daarnaast is er het smartengeld of de immateriële schadevergoeding. U hebt door het bedrijfsongeval veel leed, pijn, verdriet en ongemak. Dat valt met geld niet te vergoeden, maar het is ook moeilijk te bedenken, hoe een werkgever dit anders dan in geld zou kunnen vergoeden. Afhankelijk van de ernst van uw letsel, de duur van de genezing en de blijvende gevolgen van het bedrijfsongeval kunt u veel of weinig smartengeld van uw werkgever eisen. Let wel: Nederland is Amerika niet, we hebben hier niet de traditie dat voor kleine letsels tonnen aan smartengeld worden uitbetaald. In Nederland zijn bij kleine letsels ook kleine bedragen gebruikelijk. Moeilijk wordt het, als u bijvoorbeeld al eerder rugklachten had, en uw rugklachten zijn door het bedrijfsongeval erger geworden. Uw werkgever of diens verzekering zullen dan direct roepen, dat de rugklachten niet door het bedrijfsongeval zijn veroorzaakt en dat de werkgever dus niet aansprakelijk is voor uw gezondheidsschade. Meestal moet een medisch specialist u dan onderzoeken, een rapport maken en daarin nauwkeurig aangeven of en zo ja, voor hoeveel procent de rugklachten zijn veroorzaakt door het bedrijfsongeval. Wacht na het bedrijfsongeval niet te lang met de aangetekende brief waarin u uw werkgever aansprakelijk stelt. U moet deze aansprakelijkstelling binnen vijf jaar na het bedrijfsongeval uit laten gaan, anders is uw recht om schadevergoeding te eisen verjaard en staat u met lege handen.

Schadevergoeding vorderen na een bedrijfsongeval is ingewikkeld, maar voor een werknemer, uitzendkracht of onderaannemer vaak zeer lonend. Met uw vragen hierover of uw andere vragen bent u, als u in de buurt woont, welkom op het gratis spreekuur van Advokatenkantoor Visser cs., elke maandag van 17 tot 20 uur aan de Hoofdkade 108 (bij de Buinersluis) in Stadskanaal.