Nieuw belastingstelsel 2001

Chaos troef bij Sociale Diensten

Door Jan Cleton

Doordat de belastingkortingen (het nieuwe woord voor aftrekposten) onder het nieuwe belastingstelsel "waarin iedereen er op vooruitgaat" door de belastingplichtigen zelf aangevraagd moeten worden (opgevoerd zeiden ze vroeger) dreigt er bij de Sociale Diensten een chaos te ontstaan. En velen, met name in de lagere inkomensgroepen, die het belastingregime verleerd zijn omdat er voor hen toch niets meer te halen viel, zullen op deze Sociale Diensten moeten vertrouwen om hun financieel recht te krijgen.

De gemeentelijke Sociale Diensten, die door de decentralisatie toch al onder extra grote druk stonden, krijgen tot nog toe (en het is kort dag) weinig hulp van de Belastingdienst, de voorlichting is nog niet eens op gang gekomen. En dat terwijl van de Sociale Diensten verwacht wordt dat ze hun cliënten tijdig op de hoogte stellen van het gegeven dat ze op tijd naar de Belastingdienst moeten gaan om voorlopige teruggaaf te regelen. "De voorlichting over de euro, die veel minder complex is, is beter geregeld. Maar ja, dat is opgezet in het belang van de ondernemers. Bij ons wordt het straks echt 'ding, plof, bots' als de cliënt, die zich niet rechtvaardig behandeld c.q. voorgelicht voelt (wat hem geld kost) ons 'door het loket trekt'. Die cliënten bestaan hoofdzakelijk uit de absolute minima; geef ze eens ongelijk! Maar straks zijn er naast onderwijzers ook geen ambtenaren meer. Gewoon een gevolg van slecht beleid." (een compilatie van verschillende ambtenarenmeningen. JC)

De gemeenten die, ook door de centralisatie, steeds meer financieel onder druk komen te staan, zullen door deze extra 'belasting'druk ook meer geld uit moeten trekken om de centraal, oftewel door de landelijke overheid, geïnitieerde operatie in goede banen te leiden. Voor de euro-operatie werd ook al weinig aan de financiële druk gedaan. "In deze aangelegenheid hebben we van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook nog niets gehoord. De 'marktwerking' tussen overheid en gemeente zou wel eens fiks verstoord kunnen worden. Ze eisen teveel van ons."