Gehandicapten Lemsterland in actie tegen dreigende aantasting van WVG-vervoersbijdragen

Van een correspondent

In de gemeente Lemsterland hebben 66 inwoners, die een auto/taxivergoeding van de gemeente ontvangen in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), zich middels een petitie tot het gemeentebestuur gewend. In het door hen aan de persorganen in de regio uitgereikte persbericht wordt gemeld dat het doorberekenen van de prijsstijgingen, wat BenW voor dit jaar eigenmachtig hadden nagelaten, met terugwerkende kracht moet worden hersteld, dat er geen sprake kan zijn van verlaging van de normbedragen en dat er, integendeel, ernstig gesproken moet worden over een verhoging van deze bedragen in verband met de door de sterk opgelopen brandstoffenprijzen gestegen vervoerskosten voor gehandicapten.

Voorts geven zij te kennen dat zij, gehandicapt als zij zijn in hun mobiliteit, recht hebben op een zo groot mogelijke deelname aan het normale leven.

Hoogte normbedragen in gevaar?

De reden voor de ongerustheid en het overgaan tot actie liggen niet alleen in het onthouden van het doorberekenen van de algemene prijstijgingen, al was dat wel de directe aanleiding tot grotere bezorgdheid over het in stand blijven van de hoogte van de normbedragen. Toen in het vroege voorjaar de mensen die recht op een WVG-vervoersbijdrage hebben, geen bericht ontvingen over op welk bedrag dat zij voor dit jaar, in verband met doorberekening van de prijscompensatie, zouden kunnen rekenen, ging de NCPN op onderzoek uit. Zo werd ontdekt dat het college van BenW, zonder de gemeenteraad hierover zelfs maar te hebben ingelicht, eigenmachtig hadden besloten tot het niet doorberekenen van de prijsstijgingen en dat er bij de behandeling van de begroting 2001 met de raad gediscussieerd zou worden over hoe het in de toekomst verder zou moeten gaan met deze vervoersbijdragen.

NCPN-fractie richt zich tot BenW

De NCPN-fractie in de Lemsterlandse gemeenteraad ging, na overleg met het afdelingsbestuur, onmiddellijk tot actie over en wendde zich middels in het openbaar gestelde schriftelijke vragen tot BenW en wenste in het openbaar opheldering over hun handelwijze. De door het College gegeven opheldering bestond uit de mededeling dat de gemeente Lemsterland, vergeleken met andere gemeenten in de provincie, wel erg hoog zit met de WVG-vervoersbijdragen; tien jaar lang geen prijscompensatie doorberekenen zou de gemeente uiteindelijk met het gemiddelde van die andere gemeenten in de pas laten lopen; informatie bij andere gemeenten had opgeleverd dat meerdere gemeenten al meer dan eens de normbedragen hadden verlaagd om de uitgaven in de hand te kunnen houden; er zou voor het college geen verplichting bestaan om de gemeenteraad te laten beslissen over het niet doorberekenen van de prijscompensatie.

Spijt van 'goedgevigheid'?

De NCPN-vertegenwoordiging in de raadscommissie liet geen spaan heel van de argumenten van het dagelijks bestuur van de gemeente. Als wij als gemeente hoger zitten met onze WVG-vervoersbijdragen dan veel andere gemeenten, dan liggen daar democratisch genomen raadsbesluiten aan ten grondslag. De gemeenteraad heeft destijds besluiten genomen om de eigen bijdrage af te schaffen en tweemaal een efficiëntiekorting van 10 procent weer ongedaan te maken. De gemeenteraad deed dit ook om reden dat de mensen, bij de invoering van de WVG per 1 april 1994, er, in vergelijking met wat zij aan vervoersbijdragen van een bedrijfsvereniging ontvingen, in veel gevallen zelfs zo'n 60 procent (!) op achteruit waren gegaan. De maximum WVG-bijdrage voor extra vervoerskosten voor gehandicapten werd bij de invoering van de WVG op ƒ 1.625,- per jaar gesteld. Als de gemeente Lemsterland in het jaar 2000, als 100%-norm, zo'n ƒ 2.500,- per jaar uitbetaalt, dan is dat nog steeds zo n ƒ 900,- per jaar lager dan wat de bedrijfsverenigingen vóór 1994 als norm stelden. Als de dames en heren gemeentelijke volksvertegenwoordigers nu spijt hebben van zoveel 'goedgevigheid', dat moeten ze dan ronduit zeggen, dan weten de mensen waar ze met hen aan toe zijn...

Verlaging bijdragen andere gemeenten niet voorbeeld, maar schandalig!

De NCPN bestreed het ondemocratisch gehalte van de eigenmachtige besluitvorming in het voorbijgaan aan de gemeenteraad en hekelde het college van BenW dat zij extreem lage bedragen van een aantal gemeenten als voorbeeld gaven en noemde het gehandicaptenbeleid van die gemeenten ronduit schandalig, iets waar de gemeente Lemsterland zich zeker niet aan mag spiegelen. Een verhoging van de bijdragen moet, gezien de sterk gestegen brandstofprijzen aan de orde komen; het niet doorberekenen van de prijscompensatie is een reële verlaging zodat de mensen minder van het vervoer gebruik kunnen maken, zo sprak de NCPN-vertegenwoordiging.

Pamflet

De NCPN-afdeling Lemsterland besloot om haar standpunt in deze kwestie in het openbaar te verwoorden door middel van een politiek pamflet, dat geplaatst werd in het plaatselijk weekblad en Manifest. Deze politieke stellingname moest ook dienen om de betrokken mensen op te wekken om het er niet bij te laten zitten en tot actie over te gaan. Dit laatste werd zeer zeker ook nodig toen bleek dat het aan de raadscommissie beloofde, nl. dat bij de behandeling van de begroting voor volgend jaar een college-standpunt aan de raad zou worden voorgelegd met betrekking tot de gewenste ontwikkeling van de vervoersbijdragen voor de komende jaren, niet bewaarheid werd.

Weer overvaltactiek?

Toen op 1 september jl. de gemeentebegroting aan de raad en de pers werd aangeboden, stond daarin niets concreets en werd slechts meegedeeld dat nog vòòr de begrotingsbehandeling gegevens over de materie zullen worden aangeboden. Zou er weer sprake zijn van een overvaltactiek, zoals in het vroege voorjaar is gebeurd? Zo'n 66 direct-betrokkenen wilden dat niet afwachten en hebben middels de petitie hun mening over de toekomst van de WVG-vervoersbijdrage aan de orde gesteld en deze bij het gemeentebestuur op tafel gelegd.