Beter vaccineren dan vernietigen!

Boeren in verzet tegen slachtingen

Van de redactie

Het zijn harde dagen voor de boer. Na de varkenspest, het dioxineschandaal en de gekkekoeienziekte is er nu mond- en klauwzeer bijgekomen. In Groot-Brittannië worden ruim 1,2 miljoen dieren afgemaakt. Ook in Nederland breidt de epidemie zich uit. Het verzet tegen de slachtingen neemt snel toe, maar is het tij te keren? De kleine boeren, kleine eigenaren en werknemers in de recreatiebedrijven, 'toeleverings'bedrijven en loonbedrijven zouden een gezamenlijke vuist moeten maken. Het huidige spontane verzet is niet genoeg.

In de 'nieuwe wereldorde' neemt de tendens tot het (willen) maken van snelle en steeds grotere winsten steeds meer toe. Ook de vormgeving van de internationale handel in, voor menselijke consumptie bestemde, dieren sluit op deze ontwikkeling steeds meer aan. Uitingen daarvan zijn het op winstmaximalisatie gerichte, speculatieve en flexibele vervoer van dieren als koopwaar over de hele wereld en de intensieve manier van veeproductie. Door het vervoer, waardoor pas na lange tijd van omzwervingen het tijdstip van verkoop voor consumptie wordt bereikt, wordt niet alleen het belang van voedselvoorziening ondergeschikt gemaakt aan allerlei andere belangen, maar wordt ook effectief optreden tegen verspreiding, door isolatie van de dieren, van ziekten als mond- en klauwzeer nauwelijks nog mogelijk. De intensieve productiewijze laat bovendien geen enkele ruimte voor flexibele oplossingen. Het product moet hoe dan ook snel de deur uit. Er is geen opslagcapaciteit voor overproductie. Waar deze kapitalistische productiewijze toe leidt, wordt dagelijks meer zichtbaar. 'Ruimen' en verbranden op een ongekend cynische manier. Kapitalisme is oorlog, ook in de landbouw en veeteelt!

Deze strategie wordt opgelegd door het op export gerichte landbouwbeleid van de Europese Unie. Veel landen willen geen vlees invoeren uit landen waar een epidemie woedt. De afslachtingen hebben niets te maken met de volksgezondheid want mond- en klauwzeer is niet gevaarlijk voor de mens.

Waarom niet vaccineren?

Een strategie om de epidemie in te dammen is preventief vaccineren. Europa weigert die strategie, omdat dieren die ingeënt zijn antistoffen aanmaken tegen de ziekte. Laboratoriumonderzoek kan dan niet uitwijzen of die antistoffen een gevolg zijn van de ziekte of van de inenting ertegen. Vandaar dat veel landen de invoer weigeren van dieren die antistoffen hebben aangemaakt. Dat is een klap voor de export en dus heeft de Europese Unie vanaf 1992 vaccinaties verboden. Veertig jaar lang was er daaraan voorafgaand massaal gevaccineerd. Dat heeft het uitbreken van de ziekte kunnen verhinderen. Drie jaar geleden waarschuwde de FAO (de landbouworganisatie van de Verenigde Naties) al voor het uitbreken van de epidemie in de Europese Unie. Het gevaar is erg groot, zei de FAO, omwille van het verbod op vaccinatie en omdat de lange afstandstransporten van dieren kriskras door heel Europa toenemen, waardoor de ziekte makkelijk verspreid kan worden. Europa wilde niet luisteren!

Maar de epidemie komt Europa niet eens slecht uit. Voor de ziekte uitbrak had Europa al een plan om 1,2 miljoen kerngezonde runderen af te slachten, omdat er minder rundvlees werd gekocht door de gekkekoeienziekte, waardoor de prijs van het vlees daalde. Dit veroorzaakte weer een overschot op de markt. In het kader van dit plan begon Duitsland kortgeleden met de vernietiging van 400.000 gezonde runderen.

Er wordt nu dus massaal 'geruimd'. Duizenden dieren werden en worden 'uit voorzorg' afgemaakt: geiten, varkens en koeien. Bijna al deze dieren waren kerngezond! Officieel heet het dat het doel van de slachtingen is: het verhinderen dat de epidemie zich uitbreidt, maar er wordt dus, zoals in Duitsland, ook 'geruimd' in gebieden waar helemaal geen sprake is van de ziekte. De genomen draconische en rigoureuze maatregelen - waaronder het 'ruimen' van vele duizenden gezonde dieren in de wijde omtrek van de ziektehaard - betekenen dus meer dan voorzorg! Het ogenschijnlijk beheerste optreden van de regering in deze kwestie verbergt de medeverantwoordelijkheid voor de gevolgen van het door haarzelf beoogde 'wilde' kapitalisme van de laatste jaren.

Vijfde Nota ruimtelijke ordening

Het is bovendien niet uitgesloten dat de mond- en klauwzeerepidemie de regering niet slecht uitkomt, vanwege het huidige en toekomstige ruimtelijke ordeningsbeleid. In verband met de kapitalistische ontwikkeling op het gebied van de mondiale arbeidsbemiddeling, ziet men voor ons land - als deel van de EU die vooral een internationaal centrum van het financierskapitaal is, met de dáárbij horende en ervan afhankelijk zijnde bedrijvigheid - in de toekomst slechts hightech-industriële bedrijvigheid en biologische en gentechlandbouw. Brinkhorst wil de intensieve landbouw concentreren in specifieke gebieden, waar strenge controle plaatsvindt. Dat is een verdere ontwikkeling van de huidige situatie waarin de grootste 100 boeren al evenveel produceren als de 24.000 kleinsten. Er is nu al een kleine groep die veel produceert en een grote groep die met moeite of helemaal niet meer het hoofd boven water kan houden. Het aantal boerenbedrijven neemt inmiddels gestaag af, sinds 1980 van 145.000 tot 100.000. De productie is echter niet afgenomen.

In dit toekomstbeeld past dus wel op export gerichte landbouw, maar bijna geen landbouw en industrie ten behoeve van de eigen voedselvoorziening. Daarmee loopt zelfs de basis voor nationale, voor de bevolking zelf noodzakelijke voedselvoorziening groot gevaar en wordt ons land en zijn bevolking in een afhankelijke positie gemanoeuvreerd. Bovendien is allang sprake van meer behoefte aan recreatiegebieden. In de recente Vijfde Nota ruimtelijke ordening gaat Pronk ervan uit dat tot 2030, door het teruglopen van de landbouw, 450.000 hectare grond vrijkomt. Is het toeval dat de omgeving van het recreatiegebied De Veluwe helemaal op slot zit? Er zullen veel meer 'Blauwe en Groene Steden' komen. Het is zeker niet uitgesloten dat het onlangs in het nieuws gekomen plan voor wettelijk verplichte avondlijke stilte in plattelandsgebieden te maken heeft met de voor de toekomst gewenste ontwikkeling en als voorschot hierop dient. Als gevolg van een 'ruiming' van het platteland kunnen de rijken het in bezit nemen en het nu al uitsluiten van 'hinder' van landbouwbedrijvigheid kan een dergelijke ontwikkeling bespoedigen.

Boerenoorlog in Europa

De Europese boer neemt die kapitalistische waanzin hoe langer hoe minder. Duitse boeren spanden processen aan tegen hun regering. In Groot-Brittannië gaf premier Blair zijn politieke politie MI5 de opdracht in boerenorganisaties te infiltreren om te meten hoe snel en breed het verzet tegen de slachtingen groeit. In Nederland kwam het kortgeleden tot rellen toen boeren, direct betrokkenen en dorpsbewoners van Kootwijkerbroek het afslachten van vee in acht boerderijen verhinderden. De ME werd bekogeld met stenen, twee auto's werden in brand gestoken. Maandag stootte de politie opnieuw op fel verzet. Een week voordien hadden boeren al een paar journalisten wat meppen verkocht omdat de pers hondstrouw de visie van de Nederlandse regering en de Europese Unie verdedigt.

De meeste boeren komen tenminste nog in aanmerking voor 'oprotpremies' en andere compenserende maatregelen, maar talloze andere bedrijven en indirect getroffen bedrijven en werknemers niet. De winsten van de groten gaan ook in dit geval weer ten koste van het verlies van veel 'kleintjes', maar daar hebben we in dit Europa en in eigen land de ME voor klaarstaan.

Alleen algehele verplichte inenting is een waarborg tegen het uitbreken en verspreiding van deze ziekte. Het is de plicht van de Nederlandse regering de volgende standpunten in te nemen en daarvoor in internationaal verband op te treden:

  1. algehele verplichte inenting tegen mond- en klauwzeer en andere epidemische dierziekten;
  2. het aan banden leggen van de internationale wilde handel in voor consumptie bestemde dieren.