Gemeenteraadsverkiezingen Enschede

 

6 MAART 2002 NCPN LIJST 10

Toon moed, neem verantwoordelijkheid
Stem op 6 maart NCPN lijst 10

Waarom stemmen op de NCPN?

Stemmen betekent een keuze maken voor de politieke partij die jouw belangen mag behartigen. De NCPN vindt dat er heel wat veranderd moet worden aan het afbraakbeleid van de heersende politiek. Onder het mom van de vrije markt, komen in het huidige beleid de belangen van de werkenden en uitkeringsgerechtigden steeds meer in de verdrukking. Er is wel geld beschikbaar voor prestigeobjecten, als de nieuwbouw aan het Van Heekplein, maar aan de behoeften van de burgers wordt niet of nauwelijks voldaan.

Zij hoeven alleen maar te rekenen op stijgende lasten, zoals de gemeentelijke heffingen. De kloof tussen arm en rijk groeit, anno 2002, nog steeds en neemt onaanvaardbare vormen aan! De NCPN vindt dat er een einde moet komen aan de asociale afbraakpolitiek, waarin het recht van de sterkste geldt. De arbeidersklasse heeft recht op haar rechtvaardige deel van de megawinsten die worden gemaakt. De NCPN is van mening dat collectieve voorzieningen als onderwijs, sociale zekerheid, sport en cultuur voor iedereen bereikbaar moeten zijn en blijven. Een structurele verbetering van deze voorzieningen is dan ook een noodzaak!

Iedereen heeft kunnen zien dat de zittende linkse partijen in Enschede zich de afgelopen 20 jaar tegen elkaar hebben laten uitspelen. Daardoor hebben ze weinig in de oppositie klaargespeeld. Dat moet anders. Het is niet te accepteren dat de rijkdommen zich bij privé-personen opstapelen en tegelijkertijd de armoede en verloedering zo zichtbaar om zich heen grijpt. De NCPN wil dat de burgers inspraak krijgen in de gemeentepolitiek. Procedures voor inspraak en klachten moeten duidelijk en eenvoudig zijn. De NCPN maakt zich sterk voor een beleid dat uitgaat van draagkracht en solidariteit.

Inzet van de NCPN:

Bent u het met meer dan zeven punten eens?
Dan denkt u socialistisch!

Salaris Enschedese politici

Met ingang van 11 januari is het salaris voor raadsleden verhoogd naar 14.073,70 (+9,8%) per jaar. Met alle vergoedingen bedraagt het jaarinkomen voor een eenpersoonsfractie 23.704,70 euro!
Bij de NCPN gaat het grootste deel, zoals vanouds, naar de partijkas!
Corry Westgeest

Kandidaten

  1. Corry Westgeest
  2. Rik Min
  3. Marco Hanekamp
  4. Henk Lowik
  5. Elly Mulders
  6. Ger Wooldrik

Lijst 10

Om echt iets te kunnen bereiken, is uw steun onontbeerlijk!
Giro NCPN (OV): 4698189, Schopmanlanden 22,7542 CN Enschede

Voor sociale rechtvaardigheid!

Nieuwe Communistische Partij (Twente)
Schopmanlanden 22, 7542 CN Enschede
Telefoon / fax: (053) 4763881
ncpn.twente@worldmail.nl

Foto: Rinus Baayens