Schriftelijke vragen aan het College van B en W van Lemsterland.

Lemmer, 21 januari 2002.

Geacht College,

Bewoners van Lemstervaart in Lemmer en het buitendijks gebied van onze gemeente moeten, terwijl zij toch ook in de provincie Fryslân wonen de verontreinifingsheffing indirect aan het Flevolandse waterschap betalen. De heffingsaanslagen van het Flevolandse waterschap zijn echter wel aanzienlijk hoger dan die de andere inwoners van de gemeente van Wetterskip Fryslân ontvangen.

Bovendien hanteert het Flevolandse waterschap, om voor kwijtschelding in aanmerking te kunnen komen, een zodanige kwijtscheldingsnorm dat vrijwel niemand van de mensen met lage inkomens in genoemde gebieden voor kwijtschelding in aanmerking komt.

Daarom leggen wij u de volgende vragen voor:

  1. Bent u met ons van mening dat het niet zo kan zijn dat er inwoners zijn die meer verontreinigingsheffing moeten betalen dan anderen? (verschillen: meerpersoonshuishoudens euro 27,96 en éénpersoonshuishoudens euro 9,32)
  2. Bent u met ons van mening dat het niet zo kan zijn dat er inwoners zijn die, ook in de provincie Fryslân wonend, niet in aanmerking komen voor kwijtschelding van verontreinigingsheffing en waterschapslasten en dat dit door de verandering van inninggerechtigde euro 98,31 of 210,43 nadelig uitpakt?
  3. Bent u bereid uw invloed aan te wenden bij Wetterskip Fryslân en Waterschap Zuiderzeeland, ten einde te bereiken:
    (a) dat Wetterskip Fryslân het voor de inwoners van de wijk Lemstervaart en het andere buitendijks gebied nadelige verschil verontreinigingsheffing compenseert en
    (b) Waterschap Zuiderzeeland zijn kwijtscheldingsnorm, net als in Fryslân, op 100% van het geldende sociaal minimum brengt, opdat ook Lemsterlandse ingezetenen met een laag inkomen in deze gebieden weer voor kwijtschelding in aanmerking komen?
  4. Bent u bereid, vooruitlopend op een oplossing, de onder a en b bedoelde inwoners schadeloos te stellen?
Hoogachtend,

de gemeenteraadsfractie van de NCPN,

R. Visser
D. Barelds

Lemstervaart betaalt teveel verontreinigingsheffing

LEMMER - Bewoners van Lemstervaart in Lemmer en het buitendijks gebied van de gemeente moeten, terwijl zij toch ook in de provincie Friesland wonen, een veel hogere verontreinigingsheffing indirect aan het Flevolandse waterschap betalen. De heffingsaanslagen van het Flevolandse waterschap zijn aanzienlijk hoger dan die de andere inwoners van de gemeente Lemsterland van het Wetterskip Fryslân ontvangen. Zo betaalt een meerpersoonshuishouden euro 27,96 meer en een éénpersoonshuishouden euro 9,32 meer. Dit stelt de fractie van de NCPN in een schrijven aan het college van burgemeester en wethouders van Lemsterland. De NCPN geeft verder te kennen dat het Flevolandse waterschap een zodanige kwijtscheldingsnorm hanteert dat vrijwel niemand van de mensen met lage inkomens in genoemde gebieden voor kwijtschelding in aanmerking komt. De NCPN wil nu van B en W weten of zij het ook onrechtvaardig vinden dat de ene inwoner van Lemsterland meer aan verontreinigingsheffing moet betalen dan een ander. De NCPN vindt tevens dat het niet zo kan zijn dat er inwoners van Friesland zijn die niet in aanmerking komen voor kwijtschelding van de verontreinigingsheffing en waterschapslasten waarbij het gaat om bedragen voor gezinnen van euro 210,43 of voor éénpersoonshuishoudens van euro 98,31. De NCPN vraagt de instemming van burgemeester en wethouders omtrent deze zienswijze en vraagt tevens of B en W hun invloed willen aanwenden bij het Wetterskip Fryslân en Zuiderzeeland om te bereiken dat het nadelige verschil wordt gecompenseerd en dat Waterschap Zuiderzeeland haar kwijtscheldingsnorm op 100 procent van het geldende sociaal minimum brengt. Tevens vraagt de partij een schadeloosstelling voor die bewoners die lijden onder de huidige regelgeving.
(Zuid-Friesland, 23-1-2002)