Landelijk Comité 'Stop de Armoede'

Klokkenluiders voor verhoging van sociale minimum

 

Geslaagde picket-line in Amsterdam

Met zo'n vijfentwintig mensen uit Amsterdam, Enschede en Haarlem heeft hetlandelijk comité 'Stop de Armoede' tijdens de presentatie van het onderzoek 'Landschappen van armoede' op 11 september in Amsterdam met veel spandoeken en sandwichborden een zeer geslaagde picket-line gehouden en pamfletten uitgedeeld. Omdat de dag van presentatie bewust een paar dagen voor Prinsjesdag werd gehouden, droeg men gele kroontjes met daarop de 15 procent-eis. Met dit soort speerpuntacties ageert het comité tegen het feit dat er al jaren veel te weing gedaan wordt tegen de armoede. In het pamflet neemt het comité stelling tegen steeds meer onderzoek, omdat steeds meer onderzoek slechts steeds weer de belabberde levensomstandigheden van de sociale minima bevestigt. En ja hoor, het comité kreeg (helaas) weer gelijk. Niet iets om blij mee te zijn. Maar, het comité kreeg gelukkig ook van nagenoeg alle voorbijgangers heel veel steun voor haar eis: verhoging van het sociale minimum met (minimaal) 15 procent. Het mooiste voorbeeld gaf een aantal schilders die in een huis in de straat aan het werk waren. Zij kwamen naar ons toe en zeiden: 'Heel goed die eis, geef ons ook een kroon, wij zijn solidair'. Zelfs toen zij naar huis gingen hield de chauffeur de kroon op en riepen zij: 'Volhouden!'.

KLOKKENLUIDERS: STOP DE ARMOEDE

SOCIALE MINIMA 15% ERBIJ!

Het landelijke Comité 'Stop de Armoede' vindt dat er veel te weinig is gedaan aan de bestrijding van de armoede. Vanaf 1982 ging het, dankzij loonmatiging, economisch heel goed met Nederland. De grote concerns maakten vette winsten en de salarissen van topmanagers, ook in collectieve sectoren als onderwijs en gezondheidszorg, gingen met percentages van 15 procent en meer omhoog. Degenen die niet van deze economische bloei profiteerden waren vooral de sociale minima. Het lage percentage waar zij mee afgescheept werden, heeft er toe geleid dat hun koopkracht er ruim 23 procent op achteruit is gegaan. De invoering van de dure euro komt hier bovenop, terwijl het 'veelgeprezen' nieuwe belastingstelsel hen geen cent oplevert. Onderzoek bevestigt keer op keer dat de armoede nog heel groot is, dat er weinig tegen gedaan wordt en dat er van het sociale minimum niet redelijk te leven valt.

Onderzoek november 2001: armoede heel groot

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau moeten in ons rijke Nederland 850.000 huishoudens leven van een bijstandsuitkering, het sociale minimum.

Dit is dertien procent van alle huishoudens ofwel ruim anderhalf miljoen mensen, waaronder 350.000 kinderen! Hoewel deze cijfers al schrijnend genoeg zijn, denken wij, dat het armoedeprobleem veel groter is, want de armoedeval en de stille armoede wordt nauwelijks geregistreerd. Ook blijven duizenden mensen met een WW-uitkering onder de bijstand, zelfs na aanvulling uit de bijstand, onder het sociaal minimum zitten! (verschil in berekening).

Onderzoek mei 2002: in de jaren '90 is armoede nauwelijks gedaald

Volgens onderzoek van de heer P. de Beer van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WWR) over de jaren '90 is de ongelijkheid in inkomen onveranderd gebleven en de armoede nauwelijks gedaald. Dit komt onder andere doordat de koppeling nog steeds over een individueel loon berekend wordt in plaats van over een huishoudinkomen. De berekening van de koppeling over een huishoudinkomen levert een hoger, reëler en eerlijker percentage op (ABVAKABO-congres, mei 2002).

Onderzoek juli 2002: minima komt honderden euro's per maand tekort

De Sociale Alliantie voor Rechtvaardigheid heeft het NIBUD gevraagd onderzoek te doen naar de bestedingsmogelijkheden van huishoudens met een minimumimkomen. Uit vergelijking van de berekeningen van het NIBUD en die van een werkgroep van ervaringsdeskundigen blijkt dat het NIBUD vaak te lage normen hanteert! Alleenstaanden komen gemiddeld 80 euro per maand tekort en gezinnen met kinderen kampen met tekorten van enkele honderden tot 500 euro per maand. Een tekort van rond de 15 procent! (www.fnv.nl/berichtenservice).

Europese norm voor het minimuminkomen 15 procent ergbij!

De norm die door de Europese Commissie en dus ook de Europese Raad wordt gebruikt voor de bereking van het minimuminkomen en daaraan gekoppelde uitkeringen is 60% van het mediaaninkomen. Hoewel deze berekening nog niet dwingend wordt voorgeschreven, betekent invoering voor Nederland dat deze inkomens met 15% verhoogd moeten worden. (FNV Nieuws UGO, maart 2002).

OPROEP AAN DE BEVOLKING

Conclusies uit de dure onderzoeken van 'Landschappen van armoede' bevestigen eerdere onderzoeken. Op basis van het onlangs gepresenteerde strategisch akkoord voor het kabinet CDA, LPF, VVD, hebben de uitkeringsgerechtigden niets te verwachten, erger: er gaat toch weer bezuinigd worden. Wij roepen alle personen, organisaties en instellingen op om druk op de regering uit te oefenen voor verhoging van het sociale minimum met (minimaal) 15 procent.

Meer weten en de actie steunen?

Het Landelijk Comité 'Stop de Armoede' is in 2001 opgericht door werkende en uitkeringsgerechtigde personen en organisaties actief in de Sociale Alliantie voor Rechtvaardigheid, een overkoepelende landelijke anti-armoedeorganisatie. Het comité vindt dat er al jaren te weinig gedaan is tegen de armoede en dat het sociale minimum met (minimaal) 15% verhoogd moet worden. Om dit doel te bereiken organiseert het comité picket-lines bij belangrijke bijeenkomsten over het armoedevraagstuk. De actie kunt u steunen door deelname, door betaling van reis- en organisatiekosten en door het vraagstuk overal aan de orde te stellen.

Landelijk contactpersoon: Corry Westgeest, Schopmanlanden 22, 7542 CN
Enschede. Tel/fax: 053 4763881, e-mail: c.westgeest@worldonline.nl
Contactadres voor Amsterdam: Amsterdams Comité Tegen Verarming/Bijstandsbond, tel: 020 6223289, e-mail: diskadam@xs4all.nl