Poortacties bij ministerie

Cultuurdiensten rijksambtenaren in verzet

Van een correspondent

Het rechtse demissionaire kabinet heeft in het 'Strategisch Akkoord' plannen gepresenteerd om het aantal ambtenaren fors in te krimpen de komende jaren. Er bestaan plannen om totaal 28.000 ambtenaren 'af te laten vloeien'. Alle departementen (ministeries) en buitendiensten dienen voor 1 maart 2003 zelf plannen aan te dragen om de 'Taakstelling van 11 procent' in te vullen.

Dit kan o.a. door contracten van uitzendkrachten en oproepkrachten in de uitvoerende sectoren niet meer te verlengen. Door pensionering en verandering van baan gaan echter ook vele arbeidsplaatsen verloren.

Dit staat in schril contrast met de dure wervingscampagne 'Kom werken bij het Rijk'...

De duurdere Interimbureau's in de managementsfeer worden buiten beschouwing gelaten. De secretaris-generaal van OCenW, Bruins Slot, heeft zijn 'duit in het zakje gedaan' en heeft nog eens een 'extra 14 procent efficiency-operatie' aan de afdelingen die onder OCenW vallen opgedrongen. Daarmee werd direct de aanval op de beleidsafdelingen van het ministerie ingezet. De Cultuurdiensten (Directie Cultureel Erfgoed, de RD voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek en de RD voor de Monumentenzorg) worden direct getroffen! Na diverse reorganisaties met als gevolg de nodige ontslagen zijn de mensen het zat! De ABVAKABO werd benaderd over de genoemde extra aderlating (onevenredig met de andere ministeries). Op aandringen van de kaderleden vinden 'poortacties' plaats bij de Directie Cultureel Erfgoed in Zoetermeer en bij de ROB, Amersfoort en de RDMZ in Zeist onder het motto "4+7% = 11% en geen 20% OcenW!" om te wijzen op het verschil met andere ministeries. De bondsleiding heeft pamfletten en spandoeken ter beschikking gesteld. De maat is vol! De werknemers bij de overheid komen in verzet, waar mogelijk worden actiecomité's gevormd. In Amersfoort besloot een collectief van de bedrijfsledengroep onder leiding van een lid van de NCPN tot acties tijdens werktijd en kantinebijeenkomsten.

Op 10 december zal een grote landelijke demonstatie plaatsvinden in Den Haag tegen het verlies van 30.000 gesubsidieerde arbeidsplaatsen. De ambtenaren bij rijk, provincie en gemeente hebben zich solidair verklaard met de actie; 2003 belooft een 'heet jaar' te worden! De NCPN zal de acties voor behoud van de collectieve sector zoveel mogelijk ondersteunen!