Verkiezingsconferentie, viering 10 jaar NCPN en openbare bijeenkomst

"Het laatste boek van Brar 'Imperialisme in het Midden-Oosten', werd grif verkocht. Er zijn nog exemplaren van te verkrijgen op het partijkantoor (20 euro p/st)."
De verkiezingsconferentie, de viering van het 10-jarig bestaan van de NCPN en de openbare discussiebijeenkomst, op zaterdag 16 en zondag 17 november, waren een groot succes.

De verkiezingsconferentie werd geopend met een inleiding van Wil van der Klift. Hij ging in op de recente ontwikkelingen in de wereld en spitste zijn inleiding toe op de actuele situatie in Nederland. Er is sprake van toenemende oorlogsdreiging en grotere onveiligheid in de wereld, scherpere tegenstellingen tussen kapitalistische machtsblokken en verdieping van de uitbuiting op wereldschaal. Hij wees er op dat de toenemende tegenstellingen op de wereld zowel een dreigend gevaar betekenen als ook nieuwe kansen bieden voor een succesvolle strijd. De voortgaande verslechtering van het levenspeil vraagt om een actief antwoord. Waar mogelijk moet de NCPN zelf initiatieven nemen, anders moet zij met name haar communistische standpunten in de beweging inbrengen, opdat het verzet beter in staat is de ontwikkelingen te begrijpen en dus slagvaardiger kan optreden. Voor een veilige en sociale toekomst van de mensheid zijn krachtige communistische partijen harder nodig dan ooit. Partijen die opereren in brede bondgenootschappen en intensieve internationale verbindingen onderhouden, zoals de afgelopen tien jaar overtuigend werd aangetoond.

De conferentie besprak de kandidatenlijst en gaf het partijbestuur (de verkiezingscommissie) het groene licht om alle suggesties die werden gedaan, binnen tijdens de vergadering afgesproken kaders, verder uit te werken. Het verkiezingsprogramma werd fors geamendeerd. Jan Ilsink zal, in overleg met de verkiezingscommissie, de wijzigingsvoorstellen en aanvullingen verwerken. De bedoeling is dat het gewijzigde verkiezingsprogramma in Manifest 22 zal worden opgenomen, als een aparte katern.

In de kieskringen Rotterdam, Drente, Nijmegen/Betuwe en Limburg zal de partij extra inspanningen moeten leveren om de benodigde dertig steunbetuigers naar de kiesbureau's te organiseren. Een goede aanpak kan tegelijkertijd leiden tot versterking van de partij-organisatie in die gebieden.

Manifest plaatst in dit nummer de zeer waardevolle bijdrage van Jos Lensink over de verhouding van de NCPN tot andere, links georiënteerde partijen, met name de SP. In dit nummer wordt ook opgenomen de toespraak van Rinze Visser ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de NCPN. De Nederlandse vertaling van de inleiding, die Harpal Brar hield tijdens de openbare discussiebijeenkomst op zondag, kan bij de NCPN worden besteld en wordt binnenkort in delen in Manifest geplaatst. De toespraak van Harpal Brar maakte op de kleine zestig aanwezigen, waarvan een 15-tal niet-leden, diepe indruk. Hij toonde aan dat studie van het marxisme-leninisme onontbeerlijk is om hoofdzaken van bijzaken te kunnen onderscheiden: zonder revolutionaire theorie is er geen revolutionaire actie mogelijk. Na de boeiende inleiding van Jamal Ftieh ontspon zich een levendige discussie onder leiding van dagvoorzitter Herwin Sap, die ook nog vertaalde naar Harpal Brar.

Aan de orde kwamen veel specifieke vraagstukken van het Midden-Oosten (Palestina, Israël, Irak en de olie). Het laatste boek van Brar 'Imperialisme in het Midden-Oosten', werd grif verkocht. Er zijn nog exemplaren van te verkrijgen op het partijkantoor (20 euro p/st). Harpal Brar en Jamal Ftieh gingen uitvoerig in op de talloze vragen en opmerkingen. De NCPN-leiding ziet de bijeenkomst als een opstap naar het formuleren van partijstandpunten op een reeks van kwesties die spelen in het Midden-Oosten. Eén ding werd vooral duidelijk: de blik moet vooral gericht blijven op de hoofdoorzaken van de problemen in dat gebied: olierijkdom en de daarmee samenhangende westerse pogingen om de greep op het gebied, vaak ten koste van elkaar, te versterken.