Vergadering van het Partijbestuur op 6 september 2003

 

Er is toekomst voor de jeugd als er voor die toekomst wordt geknokt. Sluit je daarom aan bij de CJB! (Foto Manifest)

Het PB ging uitvoerig in op de kenmerken van de huidige kapitalistische crisis (nationaal en internationaal) en mogelijkheden om de schadelijke gevolgen voor de bevolking te bestrijden.

Samenvatting discussie:

De kapitalistische crisis verdiept zich steeds meer. De werkloosheid neemt toe. De sociale verzorgingsstaat wordt afgebroken. Is deze crisis anders dan voorgaande? Het lijkt erop dat het zogenaamde economische herstel geen echt herstel is. Cijfers en ontwikkelingen worden gunstiger voorgeschoteld dan ze zijn. Kunnen de brutale aanvallen van rechts worden gestopt? Geen enkele afbraak is onherstelbaar: wat opgebouwd is kan afgebroken worden, maar ook andersom. Het hangt van de krachtsverhoudingen af. De huidige pogingen van het kapitalisme om de crisis af te wentelen op de bevolking zijn onder meer mogelijk door het wegvallen van het socialistische kamp. De kapitalisten maken gebruik van de verdeeldheid van de arbeidersklasse. De samenstelling en positie van de arbeidersklasse is eveneens veranderd. Welke parolen en strijdvormen passen bij de nieuwe situatie?

Er is ook sprake van grote en groeiende tegenstellingen binnen het imperialisme. Vallen belangen van kapitaalsgroepen nog samen met nationale grenzen? Wat is de positie van de NAVO? Hoe verhoudt de ontwikkeling van een Europese militaire macht zich tot de huidige machtsbalans?

De steun in en aan de VS en ook aan het Nederlandse kabinet brokkelt af. De arbeidersklasse kan hiervan gebruikmaken, maar de arbeidersbeweging is verzwakt en versnipperd. De FNV-leiding wil doorpolderen, zelfs nu het gaat om fundamentele afbraakmaatregelen. Het is beter te spreken van veramerikanisering van de maatschappij. De aanval op de sociale zekerheid wordt welbewust uitgevoerd om dit onder Amerikaans niveau te brengen. Daarbij staat ook de toekomst van de vakbeweging op het spel.

De partijconferentie:

De partij voert de besluiten van het vierde congres uit. Dit is in grote lijnen succesvol. De partij groeit. Dit kunnen wij alleen maar vasthouden door onszelf constant te verbeteren. De organisatie moet worden verbeterd en we moeten ons ideologisch verder ontwikkelen. Ons optreden moet vooral gericht zijn op de versterking van de vakbeweging. De conferentie in het najaar zal over de aspecten van het naar buiten treden gaan. De ervaringen zullen worden geëvalueerd. De conferentie zal de uitvoering van de taakstelling van het vierde partijcongres evalueren. Het DB zal de resultaten van de discussie in het PB in het definitieve congresstuk verwerken.

Acties en standpuntontwikkeling:

Een groep partijleden die actief is in de vakbeweging gaat een (nieuwe) commissie Vakbondsstrijd vormen. Er zal ook een commissie Vredesstrijd worden gevormd. De programcommissie is (opnieuw) gevormd en zal de nog niet ingevulde hoofdstukken ter hand nemen. Sinds kort bestaat er een bilateraal overleg tussen de CPP(Filippijnen) en de NCPN. Dit gaat vooral over theoretische en praktische (internationale) kwesties. Er is een Nederlandse tak van het comité Defend (Sison) opgericht. Verbindingen moeten worden gelegd met de uitholling van de Nederlandse rechtsstaat. Hierop ook politici van SP en GL aanspreken.

Er is een drie partijen-overleg tussen DKP(Duitsland), KPL(Luxemburg) en NCPN opgericht om gezamenlijke strategieën te ontwikkelen en ook van elkaars kennis gebruik te maken op het gebied van theorievorming, scholing en ideologische versterking. Er wordt gestreefd naar een Belgische deelname aan dit overleg. De NCPN wil deelnemen aan het project van Marxistische Blätter in Wuppertal over de (veranderingen in de) samenstelling en positievan de arbeidersklasse. Een delegatie van het DB en de redactie van Manifest zal de KPL bezoeken. Het PB onderschrijft de noodzaak van deze contacten en besluit deze voort te (laten) zetten.

Activiteiten en acties:

Op 13 september vindt een solidariteitsbijeenkomst met de 'Miami 5' plaats. De opbouw van het comité 'Handen af van Cuba' wordt voortgezet. Het Platform tegen de 'Nieuwe oorlog' gaat zich behalve op de gebeurtenissen in Irak ook meer richten op Nederlandse kwesties (o.a. burgerrechten en gevaar verarmd uranium voor soldaten). De NCPN zal deelnemen aan de demonstratie van 'Keer het tij' op 20 september. Indien mogelijk ook plaatselijke comités oprichten. Op 8 november vindt er een vervolgdemonstratie tegen het zogenaamde Joegoslavië-tribunaal plaats en voor de vrijlating van Milósevic. De partij zal daar organisatorisch aan bijdragen.

Volgende vergadering: 25 oktober 2003