Gemeente Lemsterland verlaagt vervoersbijdragen gehandicapten

Van een correspondent

Na maandenlange strijd en raadsdebatten is het er uiteindelijk toch van gekomen. De gemeentelijke vervoersvergoedingen WVG zullen voor eigen autogebruikers en voor hen die met familie of kennissen rijden drastisch worden verlaagd.

Een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep werd als kapstok gebruikt voor het doel een eind te maken aan de in vergelijking met veel andere gemeenten redelijke bijdragen; maar ook om de stroomlijning van beleid samen met vijf andere gemeenten voor elkaar te krijgen. Er is niet zomaar voor niets besloten dat per 1 januari 2005 de sociale diensten van zes gemeenten gefuseerd zullen zijn tot één sociale dienst.

De NCPN-fractie in de raad van Lemsterland heeft nog getracht anderen ervan te overtuigen dat de bewuste uitspraak van de Centrale Raad van Beroep geen steekhoudende argumenten bevat voor de noodzaak van doorvoering van het nieuwe WVG-beleid, zoals steeds betoogd werd. Uiteindelijk stemden nog drie andere raadsleden met de NCPN tegen het voorstel, zodat het met tien tegen vijf stemmen werd aangenomen.

Een niet aangekondigde poging van B en W om de juridische bijdrage van de NCPN te weerleggen, was op het laatste moment bij de stukken op het gemeentehuis gelegd, terwijl in de officiële raadsstukken werd vermeld dat er geen stukken ter inzage lagen.

Zo werken dus de zo geprezen democratie en openheid... Overigens bleek later bij lezing dat het B en W-stuk op geen enkele wijze in staat bleek de argumenten van de NCPN te ontkrachten. De actiegroep die zich namens en met de vele gedupeerde gehandicapten tegen het gemeentevoorstel heeft verzet heeft naar aanleiding van dit alles in de plaatselijke krant een openbare verklaring afgelegd, die wij hierbij afdrukken.

Verklaring WVG-comité inzake het WVG-vervoersbesluit van de Gemeenteraad

De WVG-vervoerskosten zullen voor mensen die van de eigen auto of van hulp van derden gebruikmaken, drastisch worden verlaagd. Na een korte afbouwperiode van één jaar zal van de nu te ontvangen bedragen op 1 januari 2005 nog maar minder dan een kwart over zijn. Zo heeft de gemeenteraad, na er drie keer over vergaderd te hebben, in oktober besloten.

Ons comité heeft in het voorjaar en ook daarna actie gevoerd om de vertegenwoordigers van het volk (de gemeenteraad) op andere gedachten te brengen. Argumenten als inperking van de vrijheid van de gehandicapten, de schandalige achteruitgang van de mogelijkheid om deel te kunnen nemen aan het sociaal verkeer van alle dag, het verlies van het sociale gezicht van de gemeente, dat alles heeft niet geholpen een meerderheid van de raad te bewegen in deze kwestie de kant van de gehandicapten te kiezen.

Een meerderheid vond haar interpretatie van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in een bepaalde WVG-zaak belangrijker dan het behoud van de rechten van een groot deel van de WVG-betrokkenen. Die interpretatie was de gelijkschakeling van het aantal te benutten kilometers van taxigebruikers en van het andere vervoer. Ons comité heeft zich echter nooit uitgesproken tegen die verhoging voor taxigebruikers.

Waar wij ons nu ernstig zorgen over maken is dat met dit besluit de weg wordt vrijgemaakt voor een beleid waardoor verplicht met commerciële vervoersbedrijven moet worden gereden en daardoor ook nog de resterende vrijheid van besteding van de WVG-bijdrage zal verdwijnen.

Nu een meerderheid in de raad heeft gekozen voor het door ons comité bestreden WVG-vervoersbeleid, waarbij het aantal te vergoeden kilometers tot een minimum beperkt is en het voordeel van zowel eigen vervoer als dat met hulp van derden wegvalt, is er ook geen belemmering meer te kiezen voor het meest comfortabele. Dat kan nu dus ook de taxi zijn. Duurder voor de gemeente, maar dat heeft de meerderheid van de gemeenteraad dan zelf met haar keuze over zich afgeroepen.

Ons comité zal de komende tijd de zaak goed in de gaten houden en de evaluatie van het beleid na een jaar, zoals dat is beloofd, zeker van commentaar voorzien. Wij bedanken allen die zich met ons comité hebben ingezet voor de acties zoals die zijn gevoerd. Wij wijzen erop dat acties in de toekomst zeker ook nodig zullen zijn!

Namens Actiegroep WVG-vervoersvoorziening Lemsterland,

Rita Louwsma
Andrea Long