Verslag partijbestuur d.d. 25 oktober 2003

Politieke inleiding:

In een korte inleiding ging Job in op de situatie die is ontstaan na het Najaarsoverleg en verwees daarbij naar de analyse van het Najaarsakkoord in Manifest. Onze analyse van het imperialisme blijkt nog steeds juist, dat is duidelijk te zien in de strijd tussen de machtsblokken. Wat zeker ook meespeelt is de strijd pro en contra VS binnen de EU. Om concurrerend met de VS te zijn moet de sociale zekerheid worden afgebroken en gemodelleerd naar Amerikaans model. Daarom is volgens hen de Nederlandse verzorgingsstaat in de huidige vorm niet langer houdbaar. De vakbeweging wordt medeplichtig gemaakt door het sluiten van het Najaarsakkoord. Afwijzing van het akkoord betekent dat de acties moeten doorgaan. Dit is moeilijk na jaren Poldermodel. Velen zullen uit angst dan ook "ja" stemmen. De uitvoerige discussie die hierop volgde verdiepte het standpunt.

De partij en jongeren:

In het voorjaar is besloten dat naast de partij een zelfstandige jongerenbeweging zal worden opgericht. De kaders waarbinnen de jongerenbeweging zal opereren zijn nog niet geheel duidelijk. Het DB had daartoe een verkennend stuk voorgelegd aan het PB. Er vond een uitgebreide discussie plaats over de randvoorwaarden voor de relatie tussen CJB en NCPN. Het DB zal de wijzigingsvoorstellen verwerken en een nieuw voorstel maken in samenspraak met het CJB-bestuur. Er zal worden gestreefd naar een transparante relatie tussen CJB en NCPN op basis van gelijkwaardigheid.

Verslaglegging:

De vergadering besprak een voorstel betreffende de verslaglegging van partijbijeenkomsten. Er komen enige wijzigingsvoorstellen. De vergadering stemde in met het voorstel om de wijzigingen te verwerken en het voorstel volgende keer in stemming te brengen.

Partij-acties

Op 8 november vindt in Den Haag een demonstratie voor de vrijlating van ex-president Slobodan Milosevic en tegen het Joegoslavië-tribunaal plaats. De partij doet daaraan mee. De partij zal zo spoedig mogelijk een officieel standpunt in moeten nemen over dit onderwerp. Het DB wordt gevraagd een discussiegrondslag voor te bereiden voor de komende vergadering van het PB. Ook over de positie van de NCPN inzake kwesties in het Midden-Oosten moet binnenkort meer helderheid komen.

Partijconferentie:

De conferentie zal worden gehouden in de zaal van de DIDF in Amsterdam-West. Op dit moment vinden ledenvergaderingen plaats waar de delegaties worden vastgesteld en bijdragen worden voorbereid.

Financiën:

Het DB heeft een ontwerp huishoudelijk reglement voor financiën gemaakt. Het doel hiervan is om het financieel functioneren te verbeteren.

Diversen:

Het comité "Handen af van Cuba" is nu officieel opgericht.

Op 30 november vindt de jaarlijkse Hannie Schaft-herdenking in Haarlem plaats.

Op het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt nagedacht over een herstructurering van de financiering van politieke partijen rondom verkiezingen. Uit wat nu bekend is vervalt de subsidie voor het maken van promo's voor partijen die niet in de Tweede Kamer zitten. Dit is een ondemocratischvoorstel en onaanvaardbaar. Hein zal in contact treden met andere 'kleine' partijen om te kijken of we gezamenlijk kunnen optreden op dit punt.