De negen uitdagingen van George W. Bush


Nee tegen Bush en zijn politiek.  


 


 

Van redactie buitenland

Zoals vermeld stond in de Beijing Youth Daily, viel op 3 november het doek over de Amerikaanse verkiezingsstrijd. Bush, die met een neuslengte voorsprong won van de Democratische kandidaat Kerry, slaagde erin zijn presidentschap met een nieuwe ambtstermijn te verlengen. Volgens plan belegde Bush de dag erna een kabinetszitting, waarbij het regeringsbeleid voor deze nieuwe ambtstermijn besproken werd.

Aan de hand van analyses van de Amerikaanse media wordt duidelijk dat Bush zich na zijn herverkiezing geconfronteerd ziet met negen grote uitdagingen waar hij niet onderuit kan komen.

Uitdaging 1: De zware opgave in Irak

De oorlog in Irak zorgde ervoor dat Bush op het nippertje een verkiezingsnederlaag ontliep. Het oplossen van de netelige kwestie Irak is nu een van de belangrijkste opgaven in zijn tweede ambtstermijn. De regering Bush heeft geen enkel schema uitgewerkt aan de hand waarvan de Amerikaanse troepen zich kunnen terugtrekken uit Irak en het is duidelijk dat de situatie in Irak nog verwarrender zou worden als het VS-leger zich zou terugtrekken. Hoe langer de Amerikaanse troepen in het land aanwezig blijven, des te meer slachtoffers er gaan vallen en het wantrouwen en de afkeuring van de Arabische wereld zullen alleen maar groeien. De strategie die de regering Bush uitgewerkt heeft komt erop neer dat de Irakezen bedwongen worden door Irakezen en dat de nieuwe Iraakse regering en de Iraakse veiligheidsmachten de anti-Amerikaanse krachten moeten bestrijden. Maar afgaande op de huidige situatie werkt deze strategie niet zo effectief als beoogd.

Uitdaging 2: De oorlog tegen het terrorisme

De belangrijkste oorzaak van Bush' verkiezingsoverwinning is te vinden in zijn oorlog tegen het terrorisme, die ook een speerpunt wordt van de Amerikaanse regering in zijn nieuwe ambtsperiode. De verenigde Staten zien zich nog steeds geconfronteerd met een grote terroristische dreiging. Bin Laden, de leider van Al Qaeda liet zich enkele dagen voor de verkiezingen zien in een video-opname, waarop hij een waarschuwing liet uitgaan naar de Verenigde Staten. De vraag of het voor de VS mogelijk is om een nieuwe terroristische aanslag zoals die van 9/11 te voorkomen legt een enorme druk op Bush, de zelfbenoemde 'anti-terrorismepresident'.

Om de oorlog tegen het terrorisme te winnen zal de regering Bush vasthouden aan de 'preventieve' strategie, en men zal een militaire aanval uitvoeren op elk moment wanneer men tot de conclusie gekomen is dat er sprake is van een dreiging. Vandaar dat er grote zorg bestaat dat het niet onwaarschijnlijk is dat Bush in zijn tweede termijn een derde oorlog zal beginnen zoals die in Afghanistan en Irak. De wereldwijde inzet van Amerikaanse troepen zal doorgang vinden zoals gepland, hoewel we er tot dusver nog niet zeker van zijn of Rumsfeld ook in Bush' nieuwe regering weer de functie van minister van Defensie zal bekleden.

Uitdaging 3: Diplomatieke dilemma's

Het eenzijdige beleid van de regering Bush heeft bij Amerika's traditionele Europese bondgenoten irritatie gewekt en in zijn nieuwe ambtstermijn zal Bush zijn best willen doen om de verhoudingen met Frankrijk, Duitsland en andere Europese landen te verbeteren. Met betrekking tot het Midden-Oosten steunt Bush de eenzijdige aanpak van Sharon maar hij heeft geen vastomlijnd plan over hoe een vredesovereenkomst tussen Israël en de Palestijnen totstand moet komen. Het feit dat Bush partij kiest voor Israël is streng veroordeeld door de Palestijnse Autoriteit en dit is een van de belangrijkste redenen dat het Israëlisch-Palestijnse vredesproces in het moeras weggezonken is.

Dat de regering Bush zal blijven proberen de nucleaire kwestie op het Koreaanse schiereiland op te lossen door middel van de dialoog is niet moeilijk te voorspellen. Er wordt verwacht dat de besprekingen over de nucleaire Koreaanse kwestie waaraan zes landen deelnemen voortgezet zullen worden.

Uitdaging 4: De energiecrisis

Op dit moment blijven de prijzen van ruwe olie op de internationale markt op een hoog peil. Dit is al van invloed geweest op de Amerikaanse economie, vandaar dat Bush in zijn tweede ambtstermijn maatregelen zal moeten nemen om het probleem van de hoge olieprijs aan te pakken.

Analisten gaan ervan uit dat Bush het aanboren van nieuwe energiebronnen zal bevorderen en dat hij op het gebied van de traditionele energiebronnen het Congres zal verzoeken een wet aan te nemen die het mogelijk maakt de productie van aardolie, kolen en aardgas te bevorderen. Het is mogelijk dat Bush aan het Congres toestemming vraagt om het oliemaatschappijen mogelijk te maken olie te winnen in de beschermde Noordpoolgebieden. Deze suggestie heeft echter al veel weerstand opgeroepen bij de milieubewegingen. Om de olieprijs in de hand te houden weigert de regering Bush om gebruik te maken van de Amerikaanse oliereserves.

Uitdaging 5: Milieuproblemen

De internationale gemeenschap heeft de Verenigde Staten onophoudelijk opgeroepen om het 'Kyoto Protocol' dat de uitstoot van broeikasgassen moet verminderen te ondertekenen. Hiertegen heeft de regering Bush altijd botweg 'nee' gezegd. Ook in zijn nieuwe ambtstermijn zal Bush te maken krijgen met de druk vanuit de internationale gemeenschap. Het lijkt er echter op dat hij niet zal toegeven.

Bush heeft zijn eigen plannen om de milieuproblemen in de VS aan te pakken.

Hij zal proberen om een wet door het Congres te loodsen, zodat een 'schone lucht'-plan in werking kan treden en waardoor de vervuiling door energiecentrales teruggebracht wordt. Er worden echter geen strenge restricties opgelegd om de uitstoot van gassen tegen te gaan.

Uitdaging 6: Hervorming van de inlichtingendiensten

Tijdens zijn eerste ambtstermijn gaf Bush al de aanzet voor een hervorming van de inlichtingendiensten en in zijn tweede periode zal hij hiermee doorgaan. Tom Ridge, de minister van Binnenlandse Veiligheid die Bush' sympathie geniet, zal echter niet opgenomen worden in de nieuwe regering omdat het ernaar uitziet dat hij een baan in een privé-onderneming zal aannemen. Daarom zal Bush zo snel mogelijk iemand moeten vinden die geschikt is om de post van minister van Binnenlandse Veiligheid te bekleden.

Porter J. Goss, de Republikeinse senator die onlangs zijn benoeming als CIA-directeur aanvaardde, zal zeker aanblijven. Goss besloot tot een intensivering van het verzamelen en analyseren van inlichtingen en tot het opleiden van meer taalexperts. Het feit dat hij een Republikein is heeft vragen opgeroepen bij de Democraten; het zou voor Goss moeilijk zijn zich niet te laten beïnvloeden door de partijpolitiek.

Uitdaging 7: De grenzen van de wet

Na 9/11 slaagde de regering Bush erin de "USA Patriot Act" met goedkeuringvan het Congres erdoor te krijgen, waardoor de inlichtingen- en justitiële diensten uitgebreidere bevoegdheden kregen in de oorlog tegen het terrorisme. Hoewel de wet op veel weerstand stuitte bij veel Amerikanen heeft Bush al aangekondigd dat hij hem tijdens zijn nieuwe ambtsperiode zal blijven uitvoeren en dat hij nog strenger zal moeten worden om terroristen die zich in de VS bevinden te kunnen opsporen. Tot dusver weten we nog niet of Bush minister van Justitie John Ashcroft zal handhaven (inmiddels afgetreden nvdr).

Uitdaging 8: Het scheppen van nieuwe banen

Het economisch beleid vormt de achilleshiel van de regering Bush, en werd tijdens de verkiezingscampagne hevig bekritiseerd door het kamp van John Kerry. In de vier jaar nadat Bush zijn intrek nam in het Witte Huis zijn er 821.000 banen verloren gegaan. De Amerikaanse regering heeft een reeks belastingverlagingen doorgevoerd, maar dit blijkt geen effectieve methode om de economische groei te vergroten.

Met het oog op zijn nieuwe ambtsperiode heeft Bush beloofd om de belastingverlagingen door te zetten en kondigde tevens maatregelen aan die de investeringen, de export, de groei van het aantal banen en de groei van de economie moeten bevorderen. Het is echter nog onmogelijk om te bepalen of deze maatregelen effect zullen hebben.

Uitdaging 9: Het Hooggerechtshof

In de machtsverdeling binnen het Amerikaanse politieke systeem neemt het Hooggerechtshof een belangrijke positie in. Aan het begin van Bush' tweede ambtstermijn ziet het ernaar uit dat een aantal conservatieve rechters aan het Hooggerechtshof met pensioen zullen gaan. Bush zal geschikte plaatsvervangers moeten vinden, rechters van conservatieve signatuur die hem in de meeste gevallen zullen steunen. Tevens zal Bush een procureur-generaal moeten vinden die de regering vertegenwoordigt, omdat de vorige al ontslag genomen heeft i.v.m. een lucratievere betrekking in de privésector.

People's Daily Online, Beijing, 9 november (Xinhuanet), vertaling Frans Willems.