Ingezonden: WAO-Herkeuring me/cvs-patiËnten moet over

Bij de herkeuring van arbeidsongeschikten met de ziekte ME/CVS worden verkeerde uitgangspunten gehanteerd. Daarom moeten deze herkeuringen overgedaan worden. De politiek mag bovendien geen enkel misverstand meer laten bestaan over het feit dat ME/CVS een reële, ernstig invaliderende ziekte is. Dit stelt de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid in brieven aan de Tweede Kamer. (1)

Vanmiddag, dinsdag 5 april, overleggen de volksvertegenwoordigers met minister Hoogervorst van Volksgezondheid over de ziekte ME/CVS. De minister wil, in strijd met internationale afspraken binnen de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en tegen het advies van de Gezondheidsraad in, deze ziekte niet als zelfstandig ziektebeeld erkennen. Uit contacten met de betreffende woordvoerders heeft de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid begrepen dat geen enkele fractie gelukkig is met dit standpunt van Hoogervorst en dat vrijwel alle fracties voor erkenning van ME/CVS als ziekte zijn.

Het feit dat de ziekte in de praktijk vaak niet wordt erkend brengt voor de patiënten veel extra problemen met zich mee op het gebied van de medische zorg, werk, onderwijs, uitkeringen en voorzieningen. (2) Het standpunt van de minister maakt een oplossing van die problemen alleen maar moeilijker.

90 procent verliest uitkering geheel of gedeeltelijk

Eén van die problemen is de alarmerende uitkomst van de WAO-herkeuringen volgens strengere regels die op 1 oktober 2004 van start zijn gegaan. Donderdag 7 april overlegt de Tweede Kamer met minister De Geus over de eerste resultaten van deze herkeuringen.

Uit de gegevens die het Informatie- en Meldpunt Herkeuringen van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid heeft verzameld blijkt dat maar liefst 90 procent van de ME/CVS-patiënten zijn/haar uitkering geheel of gedeeltelijk kwijtraakt. Dat percentage ligt veel hoger dan het percentage van álle herkeurde WAO-ers dat er volgens het UWV in uitkering op achteruitgegaan is, nl. 51 procent. Ook het percentage ME/CVS-patiënten dat zijn/haar uitkering helemaal verliest ligt flink hoger dan het gemiddelde: 70 procent, tegen een gemiddelde van 40 procent. De meesten van deze mensen waren bij een eerdere keuring volledig arbeidsongeschikt verklaard. De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid vindt deze cijfers alarmerend, temeer omdat er in de meeste gevallen, ondanks het oordeel van het UWV, van werkhervatting geen sprake kan zijn omdat de gezondheid niet is verbeterd.

Verkeerde uitgangspunten bij herkeuring

Op grond van de meldingen is de Steungroep tot de conclusie gekomen dat het feit dat zo veel ME/CVS-patiënten bij de herkeuring hun uitkering geheel of gedeeltelijk kwijtraken niet zozeer gevolg is van de strengere regels maar vooral van een andere opstelling van verzekeringsartsen. Om mensen met ME/CVS arbeidsgeschikt te verklaren blijken zij (verz.artsen) zich in de praktijk te beroepen op onjuiste argumenten. Zij stellen vaak dat mensen met ME/CVS niet echt ziek zijn of in ieder geval gewoon kunnen werken. Dit is echter in strijd met het feit dat ME/CVS een reële ernstig invaliderende ziekte is, zoals de Gezondheidsraad in haar rapport van januari 2005 stelde. Of ze zeggen dat bij de WAO-keuring geen rekening (meer) gehouden mag worden met de klachten en beperkingen van iemand met ME/CVS. Dit is volledig in strijd met de regels die bij de (her)keuringen gelden.

De Steungroep pleit daarom bij de Tweede Kamer voor een duidelijk signaal vanuit de politiek aan het UWV en de daarbij werkzame verzekeringsartsen dat ME/CVS een reële ziekte is en dat het UWV bij de beoordeling van mensen met ME/CVS volledig rekening moeten houden met de beperkingen die deze ziekte in individuele gevallen met zich meebrengt. Alle herkeuringen van arbeidsongeschikten met ME/CVS waarbij hun ziekte niet als zodanig is erkend of waarbij hun gezondheidsproblemen geheel of gedeeltelijk zijn genegeerd zouden volgens de Steungroep moeten worden overgedaan.

  1. Brief aan de Vaste kamercommissie voor Volksgezondheid, welzijn en sport over 'Erkenning van en misverstanden over ME/CVS' http://www.steungroep.nl/archief/stukken/briefkamercsievws20050403.doc) en brief aan de Vaste kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over "Alarmerende gevolgen herkeuringen WAO, WAJONG en WAZ voor mensen met ME/CVS" (http://www.steungroep.nl/archief/stukken/briefkamercsieszw20050403.doc), 3 april 2005.
  2. Op 22 maart heeft een delegatie van ME/CVS-patiënten en hun naasten de kamercommissie voor SZW een knelpuntennota aangeboden met daarin een overzicht van de problemen waar zij mee te maken hebben (http://www.steungroep.nl/archief/stukken/knelpuntenoverzicht2005.doc.) Dit onder het motto 'Erken ME/CVS, erken de problemen en doe er wat aan!'

Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, Groningen, 5 april 2005.