Verklaring van het partijbestuur van de NCPN


In Nederland worden Duisenberg en Kok ingezet om het tij te keren. In Frankrijk wordt Jospin van achter de coulissen gehaald om te pleiten voor de grondwet. Chirac vond het optreden van Jospin "erg goed".  

Nee tegen deze Europese grondwet

Een grondwet vormt de (juridische) neerslag ván en grondslag vóór een bepaalde, van de economische en politieke ontwikkeling van een samenleving afhankelijke, politieke ordening.

Sinds de burgerlijke revoluties (in Engeland, Frankrijk, VS, enz.) is het gebruikelijk dat de rechten en plichten van zowel burgers als overheid, van volk én staat in een grondwet centraal staan. De Europese Grondwet, die op 1 juni per referendum wordt voorgelegd aan de bevolking in Nederland, vormt niet alleen de juridische neerslag van de economische en politieke ontwikkeling van Europa tot een Europese Unie, maar bedoelt daarvoor ook de blijvende, wettelijk verankerde en voor de toekomst gegarandeerde grondslag te zijn. Een Unie die veeleer de vereniging en gemeenschappelijke belangen van het Europese kapitaal beoogt dan de vereniging en belangen van de Europese bevolking. Deze laatste immers blijven altijd afhankelijk van en ondergeschikt aan die van het Europese financierskapitaal. Het onbehagen bij de bevolking in Nederland over 'Europa' kan hiermee worden verklaard: de Europese Unie is niet 'van ons', zij is van de (kapitalistische) concerns!

Een Nee! bij het referendum is daarom geen nee tegen Europa, maar een Nee tegen het Europa van de concerns. Juist een Nee zal bijdragen aan het vormen van een basis om van Europa het 'Europa van de volkeren' te maken.

Grondwet is stap achteruit

Veel voorstanders beweren dat de voorliggende grondwet weliswaar niet ideaal is, maar wel een stap vóóruit. Wij betogen echter dat deze grondwet een belangrijke stap achteruit betekent. De huidige nationale grondwetten ontlenen hun fundamenten aan de verworvenheden van de Franse Revolutie en zijn aangevuld met resultaten van strijd in de daaropvolgende 200 jaar: recht op arbeid, recht op onderwijs, recht op sociale zekerheid, enz. In het ontwerp Europese Grondwet is dit recht teruggebracht tot recht op toegang tot arbeid, onderwijs, sociale voorziening, enz. De grondwet verbiedt dus dat je wordt buitengesloten, maar je recht wordt afhankelijk gesteld van het aanbod. De Europese Grondwet mist de ingebouwde verplichting om arbeid, onderwijs en sociale voorziening aan te passen aan de behoeften van de bevolking. Veelbetekenend is verder dat deze grondwet(!) de lidstaten wél verplicht tot grotere militaire inspanningen met de ambitie tot een wereldwijde rol van de EU. Met deze grondwet verruilt Europa haar defensieve 'veiligheidsstrategie', net als de VS, voor een offensieve, die preventief militair ingrijpen, waar ook ter wereld mogelijk maakt: imperialisme in optima forma!

Neoliberaal product

Aannemen van deze grondwet zal het vinden van oplossingen voor de mondiale problemen, waar de volkeren van Europa mee worstelen, blokkeren. Sterker nog: de problemen worden door deze grondwet eerder ernstiger dan minder. Een neoliberale economische politiek immers, met haar flexibilisering van arbeid, verslechtering en afbraak van veel arbeidsvoorwaarden, ontmanteling van sociale zekerheid, privatisering van publieke diensten en collectieve voorzieningen, is uitgangspunt van deze grondwet. Oplossingen echter die niet beantwoorden aan de norm van het neoliberale denken: hernationaliseren van de openbare diensten, in gemeenschapshanden brengen van sociale zekerheid, scheppen van arbeid in gemeenschapsbedrijven, enz. - in feite een 'Keynesiaans beleid' - zullen ongrondwettelijk worden. Het is daarom onbegrijpelijk dat de PvdA-fractie akkoord is gegaan met deze grondwet. Verzet tegen deze grondwet zal bovendien als een misdadig feit en dus strafbaar worden beschouwd, met als laatste, mogelijke consequentie dat dit verzet als terroristisch wordt gekwalificeerd, waardoor extreem ondemocratische repressiemiddelen als hechtenis zonder vorm van proces van meer dan een jaar mogelijk worden. Eenmaal aangenomen wordt wijziging van deze grondwet praktisch onmogelijk: iedere wijziging vereist goedkeuring van minimaal 25 lidstaten.

Valse start

Een brede discussie over de grondwet is nauwelijks van de grond gekomen. Voorstanders hebben een ruime voorsprong in geld en tijd. Zij vertegenwoordigen immers de heersende macht, die zijn kans schoon ziet het inmiddels heroverde terrein in verslechterde arbeidsvoorwaarden, privatiseringen van openbare diensten, afbraak van sociale zekerheid, enz. juridisch (op grondwetniveau) te laten vastleggen. Hoewel voorstanders met hun comfortabele machtspositie altijd toegang tot de media hebben, moeten tegenstanders de beschikbare subsidie met hen delen. Tegenstanders hebben nu iets meer dan een maand tijd om hun eventueel toegekende subsidie om te zetten in een campagne. Overbodig te melden dat de subsidieaanvraag van de NCPN is afgewezen (argumenten: "overtekening beschikbaar budget, te geringe bijdrage aan het debat én geen beperking tot grondwet, maar ook over doelstellingen partij". Geldt dit laatste niet voor de subsidieaanvraag van 'Wilders'?).

Ondanks de voorsprong in tijd en geld van de voorstanders tekent zich in Nederland een meerderheid af om deze grondwet af te wijzen. Grote jongens als Wim Kok en Duisenberg worden nu ingezet dit tij te keren. Maar ook zij kunnen de - voor de bevolking - schadelijke en gevaarlijke inhoud van de grondwet niet veranderen. Als voorstanders kunnen ze wel hun bijdrage leveren om die te verhullen. Wij zullen er alles aan doen om dat niet te laten lukken.

Nee tegen deze grondwet is een ja voor een democratisch en sociaal Europa!