Alliantieoverleg Reiderland stap verder

Jan Ilsink/Hans Heres

Op uitnodiging van de NCPN-fractie waren op 4 februari opnieuw verschillende vertegenwoordigers van belangenorganisaties uit de dorpen in de gemeente Reiderland bijeen. Op 29 oktober vorig jaar werden de resultaten van een onderzoek naar knelpunten en oplossingen in de gemeente, dat de NCPN had laten doen, besproken.

Dit keer was onderwerp van bespreking hoe problemen in de gemeente bij het gemeentebestuur aan de orde te stellen, opdat daadwerkelijk oplossingen worden bereikt.

Onvoldoende leiding aan gemeentelijk apparaat

Belangrijkste knelpunt dat door de aanwezigen werd gesignaleerd was het ontbreken van een krachtige koppeling tussen de belangenorganisaties en het college van B & W dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van beleid. De belangenorganisaties slagen er wel in hun verlangens op tafel te leggen. De raadsfracties zijn daarentegen onvoldoende in staat uitvoering van die wensen bij het college af te dwingen. Als oorzaak hiervoor werd de nonchalance genoemd waarmee enkele collegeleden hun taak uitoefenen. De burgemeester met de portefeuilles werkgelegenheid, gemeenteorganisatie en -personeel is alleen formeel woonachtig in de gemeente. Zijn vrije tijd en zijn hart liggen volgens de aanwezigen buiten de gemeente. Lid van het college Hagendoorn, met o.a. de verantwoordelijkheid voor volkshuisvesting, is slechts enkele uren per dag beschikbaar als wethouder. Deelnemers aan het overleg meenden dat deze twee portefeuillehouders onvoldoende het ambtelijk apparaat kunnen aansturen, laat staan inspireren. Ambtenaren bij de gemeente Reiderland, die oplossingen voor de klachten daadwerkelijk kunnen uitvoeren, hebben daarvoor zowel krachtige aansturing als mandaat nodig. Door vele bezuinigingen op het gemeentelijk apparaat en taakoverheveling van rijk naar gemeente is de werklast voor ambtenaren enorm toegenomen. Alleen met heldere, centrale, prioriteitstellingen, instructies en mandatering kan de werkkracht van ambtenaren effectief worden ingezet.

Alliantie dorpsbelangen en raadsfracties

In de discussies is eveneens uitvoerig stilgestaan bij de voorwaarden voor adviesorganisaties om te voorkomen dat die als extra schijf en buffer tussen bevolking en gemeente gaan functioneren.

De aanwezigen hebben besloten om in eigen kring na te denken hoe de koppeling tussen belangenorganisaties en raadsfracties kan worden verbeterd, teneinde de druk op het college van B & W op te voeren om oplossingen af te dwingen voor problemen als: volkshuisvesting voor ouderen en jongeren, woningbouw in kleine kernen, actief beleid voor behoud en scheppen werkgelegenheid, handhaving van milieurichtlijnen, bescherming van cultureel erfgoed, enzovoort.