Venezuela op weg naar 50.000 bewoners- en arbeidersraden


Parlement gaat akkoord met bevoegdheden Chávez.  


Zware taak voor nieuwe minister van Volksparticipatie en Sociale Ontwikkeling, David Velasques (links op foto). (Foto Manifest)  


 

Johnny Depp

Dit is het beste antwoord op de hysterie over de zogenaamd dictatoriale machtigingswet, aangenomen door het Venezolaanse parlement. Deze wet geeft Chávez voor een termijn van 18 maanden de mogelijkheid om decreten uit te vaardigen, maar slechts op 11 specifieke terreinen. Het hele punt is dat de gekozen Nationale Vergadering (het parlement) tijdelijk ruimte schept voor de gekozen president om in de wettelijke structuur veranderingen aan te brengen, opdat het politieke program waarop hij gekozen is kan worden gerealiseerd. Is dat ondemocratisch? Iemand die daarop iets heeft aan te merken?

Zonder twijfel zullen de Venezolaanse kapitalistische oppositie en de kapitalistische klasse wereldwijd [en de media in dienst van het kapitaal, nvdr] het democratischer vinden als Chávez zijn beloften zou verzaken met het excuus dat de 'wettelijke structuur' hem niet in staat stelt de noodzakelijke veranderingen aan te brengen die de weg openen naar het socialisme. Maar zij die Chávez gekozen hebben zouden het dáár niet mee eens zijn.

Het kader waarin Chávez wetten zal moeten uitvaardigen omvat al die gebieden die te maken hebben met het vormgeven van de volksdemocratie door directe deelname van de bevolking te ontwikkelen, door de staat om te vormen tot een instituut dat direct verankerd is in de volksmacht [zoals op Cuba, nvdr], door het uitbannen van corruptie en straffeloosheid voor criminelen in dienst van de elite en door economische sleutelposities uit privéhanden te kunnen nemen en onder controle van de gekozen regering te brengen. Zoals het onderstaande artkel toont is de richting van het Venezolaanse traject tegengesteld aan de weg naar een dictatuur. Het leidt tot een fundamenteel diepere en revolutionaire democratie, via een systeem van bewonersraden en mogelijk van arbeidersraden.

Rol van de CP van Venezuela

De Communistische Partij van Venezuela (CPV) staat op het punt een voorstel in te dienen dat de Nationale Vergadering oproept arbeidersraden in te stellen en deze in te voegen in de nieuwe 'Structuurwet over burgerparticipatie en volksmacht'. Op 15 januari verklaarde Pedro Eusse, de partijsecretaris voor arbeid, in de nieuwsconferentie te Caracas het doel van dit initiatief ter inplanting van de 'arbeidersmacht' in het proces van opbouw van het socialisme. Het voorstel valt samen met de grote nationale campagne tot vorming van 50.000 bewonersraden...

De ontwikkeling van arbeidersraden past in Venezuela's huidige campagne tot uitbreiding van de 'participatieve democratie'; de basis van het project bestaat uit de beweging voor bewonersraden. Onder leiding van de afgevaardigde, David Velasquez, nam de Nationale Vergadering op 9 april 2006 een wet tot de vorming van bewonersraden aan. Velasquez, een voorman van de CPV, brengt deze raden nu tot leven als minister van Volksparticipatie en Sociale Ontwikkeling.

Eusse verklaarde aan journalisten de noodzaak om middelen te ontwikkelen waardoor de arbeidersklasse "belangrijke hogere niveaus van bewustzijn kan bereiken omdat zij, als hoofdrolspeler van de volksmacht, de klasse vormt die het revolutionair proces leidt".

De nieuwe raden zullen "politieke en economische functies op zich nemen om in werkplaatsen en industriële regio's de volksmacht te realiseren", merktehij op. Alhoewel zij het werk van de vakbonden niet zullen overdoen "zullen zij de verantwoordelijkheden delen, elkaar wederzijds steunen en vooral een klassenbewustzijn scheppen. Zij zullen de eenheid van de arbeiders bevorderen, zowel onder mannen als vrouwen en hun sociale, economische, culturele en politieke rechten verdedigen".

De arbeidersraden krijgen belangrijke verantwoordelijkheden zoals:

In een recent interview besprak David Velasquez de rol die bewonersraden zullen spelen in Venezuela. Deze kan eveneens toegepast worden op de arbeidersraden. "Wij moeten het oude staatsapparaat omvormen. Dit ministerie gaat bestuderen op welke wijze wij functies, hulpmiddelen en onderdelen overbrengen naar de volksmacht". Hij maakt onderscheid tussen de traditionele 'grondwettelijke' macht en de nieuwe 'electorale' macht die de Venezolanen in staat zal stellen om via deelname in de voorhoede deze volksmacht op te bouwen. "Dageljks word ik er meer van overtuigd dat het nodig is om het kapitalisme te boven te komen. Maar kapitalisme kan zichzelf niet overstijgen. Dat zal moeten gebeuren door het socialisme, het ware socialisme in gelijkheid en gerechtigheid.

Bron: 'Peoples' Weekly World' (CPUSA), 2-2-2007 (http://au.messenger.yahoo.com), vertaling Thomas Janssen.