Open brief aan Nederlandse Europarlementariërs


Demonstratie in de VS tegen de gevangenschap van de 'vijf'. Het verzet tegen de brutale opsluiting van vijf Cubaanse patriotten neemt overal in omvang toe, ook in Europa.  


De strijd tegen het 'communistenverbod' in Tsjechië gaat door, zeker nu de nieuwe Tsjechische regering het verbod heeft bekrachtigd. Tsjechië loopt niet geheel toevallig óók voorop in Europa met initiatieven tegen Cuba. Op de foto demonstratie in Duitsland.  

Geachte dames en heren,

Wij weten dat voor u als Europees Parlementslid de verdediging van de mensenrechten tot uw prioriteiten behoort. Daarom durven wij een beroep op u te doen om de zaak van de vijf Cubaanse politieke gevangenen in de VS ter harte te nemen. Zoals u wellicht weet zitten deze vijf mensen reeds meer dan acht jaar opgesloten in Amerikaanse gevangenissen onder zeer penibele omstandigheden. Zelfs het bezoekrecht van hun echtgenotes en andere naaste familieleden wordt hun ontzegd. Een aantal van uw collega's-Europarlementsleden hebben daarom een verklaring tot de Raad en de Commissie van het EP ingediend met als titel 'Schriftelijke verklaring over de weigering van de Amerikaanse autoriteiten om visa te verlenen aan familieleden van gevangenen' om de zaak van de vijf te bepleiten. Wij verzoeken u om u aan te sluiten bij deze humanitaire actie en deze verklaring mee te ondertekenen. Wij danken u alvast voor uw blijk van solidariteit.

Achtergrond:

Op 11 december 2006 dienden de Europarlementsleden Ignasi Guardans Cambó (Spanje, CiU, Liberalen en Democraten voor Europa), Panayiotis Demetriou (Cyprus, Europese Volkspartij), Ana Maria Gomes (Portugal, Sociaal-Democratische Fractie), Gérard Onesta (Frankrijk, Groenen), Sylvia-Yvonne Kaufmann (Duitsland, Europees Unitair Links), op basis van Artikel 116, 142 van het Reglement een schriftelijke verklaring in over de weigering van de Amerikaanse autoriteiten om visa te verlenen aan familieleden van vijf gevangenen.

Het gaat om de Cubaanse burgers Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labaniño en René González. Zij werden gearresteerd in Miami in 1998 en veroordeeld in 2001. De verklaring wijst op een aantal standpunten in verband met deze zaak. Zo verklaarde de VN-werkgroep voor arbitraire detentie dat de gevangenneming van de vijf arbitrair is en verzocht ze de Amerikaanse regering verandering in deze situatie te brengen. Amnesty International riep de VS-regering in januari 2006 op de groep van vijf eerlijk te behandelen en hem niet aan een buitengewoon streng regime te onderwerpen. De verklaring verwijst ook naar het standpunt dat nationale parlementen, internationale organisaties en prominenten, waaronder negen Nobelprijswinnaars, over deze zaak hebben ingenomen.

Via deze verklaring roept men de VS op om visa te verlenen aan de echtgenotes en andere familieleden van de vijf, zodat zij hun gevangenen kunnen bezoeken. Men vraagt de Raad en de Commissie bij de VS-regering aan te dringen op een spoedige oplossing voor deze situatie.

De volledige tekst van de verklaring vindt u hier.

Meer info over de zaak van de vijf vindt u onder meer op http://www.cubanismo.net en http://www.freethefive.org.

Indien de schriftelijke verklaring wordt ondertekend door een meerderheid van de leden van het Europees Parlement wordt zij doorgestuurd naar de voorzitter die de plenaire vergadering hiervan in kennis stelt. Aan het einde van de vergaderperiode wordt de tekst aan de in de verklaring aangegeven instellingen toegezonden met vermelding van de namen van de ondertekenaars. De verklaring wordt opgenomen in de notulen van de vergadering waarin kennis is gegeven van de verklaring.

Opdat dit zal gebeuren moet minstens de helft van de parlementsleden deverklaring ondertekenen.

Daarom nodigen we u uit om u bij de verklaring aan te sluiten. Dit moet gebeuren vóór 29 maart 2007. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk Europarlementsleden dit doen. Uw ondertekening is een belangrijke bijdrage aan de pogingen tot gerechtigheid voor de vijf Cubanen.

EUROPEES PARLEMENT 2004-2009

SCHRIFTELIJKE VERKLARING

ingediend overeenkomstig artikel 116 van het Reglement door Ignasi Guardans Cambó, Panayiotis Demetriou, Ana Maria Gomes, Gérard Onesta en Sylvia-Yvonne Kaufmann, over de weigering van de Amerikaanse autoriteiten om visa te verlenen aan familieleden van gevangenen.

Vervaldatum: 29-3-2007.

0089/2006

Schriftelijke verklaring over de weigering van de Amerikaanse autoriteiten om visa te verlenen aan familieleden van gevangenen

Het Europees Parlement,

- gelet op artikel 116 van zijn Reglement,

  1. gezien advies 19/2005 van de VN-werkgroep voor arbitraire detentie, volgens welke de detentie van de Cubaanse burgers Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labaniño en René González arbitrair is en waarin de Amerikaanse regering wordt verzocht verandering in deze situatie te brengen,
  2. gezien de brief van Amnesty International van januari 2006 waarin de VS-regering wordt opgeroepen de groep van vijf eerlijk te behandelen en hen niet aan een buitengewoon streng regime te onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de weigering van visa aan naaste familieleden, die de gevangenen daardoor onmogelijk kunnen bezoeken,
  3. gezien het standpunt dat nationale parlementen, internationale organisaties en prominenten, waaronder negen Nobelprijswinnaars, over deze zaak hebben ingenomen,
  4. overwegende dat de VS nog steeds weigert visa te verlenen aan de vrouwen van twee gevangenen en het verlenen van visa aan andere familieleden uitstelt.
  1. Roept de VS-regering op het humanitaire karakter van deze bezoeken en haar wettelijke verplichtingen in overweging te nemen en zo snel als wettelijk mogelijk is de nodige visa te verlenen aan Olga Salanueva, Adriana Pérez en hun familieleden;
  2. verzoekt de Raad en de Commissie bij de VS-regering op een spoedige oplossing voor deze situatie aan te dringen;
  3. verzoekt zijn voorzitter deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen van de lidstaten.

DC\642251NL.doc