Kritiek Belgische vakbeweging op Groenboek arbeidsrecht

Europa geeft 'slechts' richting aan, lidstaten voeren uit


Opiniemaker Blair moet binnenkort het veld ruimen, hij wordt een sta in de weg. Wanneer volgt Barroso?  


De vraag is voor wie de FNV partij kiest. (Foto FNV)  


Wientjes (VNO-NCW), Balkenende (CDA) en Jongerius (FNV) (vlnr). Er zal weer meer 'gepolderd' worden, maar alléén op basis van Europese dictaten, waaraan ook de FNV-top zich heeft verbonden. Maar de teleurstelling en het ongeloof in het politieke gedoe nemen toe, ondanks alle tijdelijke maatregelen om de stemming om te buigen.  

Wil van der Klift

"We moeten een flexibel en ondernemersvriendelijk Europa hebben met hoge sociale standaarden. We moeten een sociaal vangnet creëren, niet om onhoudbare banen te redden, maar om mensen te beschermen. De goede economische tijden zouden gebruikt moeten worden om de hervormingen te versnellen. Nationale parlementen en het Europees Parlement zouden samen een parlementaire beweging voor verandering moeten vormen."

Manuel Barroso, voorzitter E.C.
(Tijdens de derde interparlementaire bijeenkomst over de Lissabon-strategie op 5 en 6 februari jl.)

Het Groenboek (*) "De modernisering van het arbeidsrecht met het oog op de uitdagingen van de 21ste eeuw". Onderstaand een deel van een kritiek op het Groenboek van de Belgische vakbeweging (ABVV), bij gebrek aan een heldere kritiek van de FNV.

Dit Groenboek beoogt de aanzet te geven tot een publiek debat in de EU over de vraag hoe het arbeidsrecht zich zodanig kan ontwikkelen dat het de doelstelling ondersteunt van de strategie van Lissabon om duurzame groei met meer en betere banen te verwezenlijken. Zo wil de Commissie de (flexicurity) flexizekerheid, dit is de verzoening van een toenemende flexibiliteit met een maximale arbeidszekerheid.

De Commissie gaat ervan uit dat het gewone arbeidsrecht onvoldoende aangepast is aan de veranderingen van de laatste jaren. Het arbeidsrecht wordt omschreven als te rigide, te beschermend en te duur voor de ondernemingen.

De Commissie stelt dan ook dat het traditionele model onaangepast is en de werkgevers ervan kan weerhouden tijdens periodes van economische opleving nog werknemers in dienst te nemen. Volgens de commissie is het zo dat:

Onderwerpen die ter consultatie voorgelegd worden

Na die vaststellingen vraagt de Commissie zich af of het arbeidsrecht nietgemoderniseerd moet worden, om enerzijds tegemoet te komen aan de vraag naar meer flexibiliteit van de ondernemingen en anderzijds de capaciteit van de werknemers om vooruit te lopen op en om te gaan met de veranderingen, los van hun soort overeenkomst, van onbepaalde duur of tijdelijke atypische overeenkomsten.

Kritiek van het ABVV

Er is kritiek op de wijze waarop de consultatie georganiseerd wordt, maar ook inhoudelijke kritiek.

De belangrijkste vraag is of de operatie wel relevant is, gezien het vooroordeel van de Commissie waarbij het arbeidsrecht beschouwd wordt als een hinderpaal of een rem. Heeft het zin om een arbeidsmarkt die al gedereguleerd en ingrijpend gewijzigd is, nog verder te dereguleren? Het ABVV gaat in z'n analyse nog in op een hele reeks specifieke vraagstukken, die weliswaar voor een deel ook in Nederland speelt, maar waar we nu niet op ingaan.

De relatieve rust aan het ontslagfront in Nederland en het accent dat de vakbeweging legt op het scheppen van nieuwe banen heeft alles te maken met het feit dat de arbeidswetgeving in Nederland al zeer ver is 'geflexibiliseerd'. Manifest blijft aandacht schenken aan de verdere ontwikkelingen.

(*) Groenboeken zijn reflectiedocumenten die de Commissie over een bepaald beleidsterrein publiceert. Deze documenten zijn vooral bestemd voor belanghebbende organisaties en personen, die worden verzocht deel te nemen aan een raadplegings- en discussieprocedure. In sommige gevallen liggen zij aan de basis van verdere ontwikkelingen op het gebied van wetgeving.

Witboeken zijn documenten met voorstellen voor communautaire maatregelen op een bepaald gebied. Zij sluiten soms aan op een Groenboek dat is gepubliceerd om een raadplegingsprocedure op Europees niveau op gang te brengen. In Groenboeken wordt een scala van ideeën behandeld met het oog op openbare discussie en debat. Witboeken daarentegen bevatten een officieel aantal voorstellen voor bepaalde beleidsterreinen; zij dienen om die voorstellen verder uit te werken.