Ondernemersbelangen


 

Wientjes: "Ontslagrecht hoort in nieuw sociaal akkoord"

VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes is bereid met het kabinet en de vakcentrales te praten over een nieuw sociaal akkoord dat ervoor moet zorgen dat meer mensen aan de slag gaan. Daarbij hoort echter een versoepeling van het veel te bureaucratische en te dure ontslagrecht. "Dat is voor ons een voorwaarde om tot een participatieakkoord te komen", aldus Wientjes. Over het regeerakkoord toont Wientjes zich in het videogesprek "gematigd positief". Het goede van het regeerakkoord is dat "verworvenheden" uit het verleden niet "verkwanseld worden", terwijl hij daarvoor - gezien de verkiezingsuitslag - wel vreesde. Wientjes doelt daarbij op zaken als de verlaging van de vennootschapsbelasting, de hypotheekrenteaftrek, de stimulering van ondernemerschap, het nieuwe zorgstelsel en de ontwikkeling van de JSF. (vno-ncw.nl, 8-2-2007)

Bedrijfsleven eist rol bij onderwijs

Brancheorganisaties aangesloten bij MKB-Nederland willen dat georganiseerde verbanden van studenten, docenten en het bedrijfsleven een erkende positie krijgen bij de bepaling van de inhoud en de aanpak van het onderwijs. Scholen moeten daarom verplicht worden om georganiseerde verbanden van docenten, onderwijsdeelnemers en het bedrijfsleven een erkende positie te geven bij de bepaling van de inhoud en de aanpak van het onderwijs, zo stellen de brancheorganisaties. De kwaliteit van het onderwijs is echter van dermate groot maatschappelijk belang dat de verantwoordelijkheid daarvoor niet alleen overgelaten kan worden aan de scholen. (mkb.nl, 1-2-2007)

Werkgevers: regeerakkoord biedt uitzicht op stabiliteit

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat het regeerakkoord van het te vormen kabinet uitzicht biedt op stabiliteit in de maatschappelijke en politieke verhoudingen in ons land. De ondernemers steunen de plannen voor verdere versterking van economie en ondernemerschap. Ondernemerschap krijgt steun van het kabinet en dat is positief. Het besluit om door te gaan met ontwikkeling van de JSF past in het streven naar een innovatieve economie met hoogwaardige werkgelegenheid. VNO-NCW en MKB-Nederland willen serieus meewerken aan afspraken met het kabinet over het aan werk helpen van meer mensen, zoals vorig voorjaar is afgesproken in de SER. Aanpassingen in het ontslagrecht en afspraken over een verstandige loonontwikkeling (inclusief lastenverlichting) zijn daarbij voorwaarde. De overheid geeft hier volgens het regeerakkoord het goede voorbeeld door de ontslagvergoeding voor ambtenaren tot één jaar te beperken. (vno-ncw.nl, 6-2-2007)

'Kabinet moet meer aan regeldruk doen'

VNO-NCW deelt de aanbevelingen die de commissie-Stevens doet in haar eindrapport over de aanpak van de regeldruk. Als we minder regels willen, moeten we leren leven met bepaalde risico's en moet de overheid meer uitgaan van het vertrouwen in ondernemers. De werkgeversorganisatie hoopt dat ook het nieuwe kabinet de aanbevelingen omarmt. (vno-ncw.nl, 13-2-2007)