Nieuwsbrief voor een Sociaal en Rechtvaardig Europa nr. 19

'De zwaarste lasten voor de sterkste schouders' is de titel van het inhoudelijke document over de AOW op 65 jaar dat de FNV op haar congres heeft gepresenteerd en sinds 19 mei ook te vinden is op de FNV-website in het 'AOW en Pensioen'-dossier. In dit document laat de FNV haarscherp zien hoe PvdA, CDA en CU nog dit jaar verklaren unaniem tegen de verhoging van de AOW-leeftijd te zijn. Eveneens haalt de FNV de verkiezingsprogramma's van deze partijen erbij waarin klip en klaar staat dat de AOW-leeftijd niet verhoogd wordt. Alleen verzuimt de FNV op basis van deze feitelijke informatie ook de keiharde conclusie op te schrijven, dat PvdA, CDA en CU massaal aan kiezersbedrog doen met als enig excuus de crisis.

Daarnaast zet de FNV 12 argumenten op een rij tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. Voornaamste argumenten zijn de volgende:

De bezuiniging op de AOW is een inkomensverschuiving ten laste van de lagere en middeninkomens en betekent dat de laagst opgeleiden de rekening van de crisis betalen. De voorgestelde bezuiniging kost een alleenstaande 25.000 euro en een gehuwde 35.000 euro en dat zijn voor mensen met een inkomen tot aan modaal (30.000 euro) enorme bedragen. Zulke gaten zijn door deze mensen alleen te dichten door langer door te werken en als men dat fysiek niet kan opbrengen rest de WW of de bijstand. Dit extra beslag op deze middelen is door de regering gemakshalve vergeten bij het inboeken van de potentiële bezuiniging van 4,2 miljard euro ofwel 0,7 procent van het bbp. Als je kijkt naar de feitelijke arbeidsparticipatie van mensen boven de 60 jaar dan is het toekomstbeeld van de bijstand voor grote groepen mensen zeer reëel en zal hierdoor de bezuinigingsdoelstelling niet gehaald worden.

Daar komt bij dat de regering er met deze bezuinigingsdoelstelling wel vanuit gaat dat de pensioenrichtleeftijd van 65 naar 67 jaar wordt opgeschoven. Men wil namelijk ook de fiscale aftrekbaarheid van pensioenpremie voor het opbouwen van pensioen vanaf 67 jaar niet langer aftrekbaar maken van de belasting.

Het bezuinigingsvoorstel miskent dat de stijgende kosten van de AOW worden overschat door het CPB. Immers in de prognoses doet het CPB alsof de AOW mee stijgt met de feitelijk verdiende lonen terwijl dit in de praktijk het gemiddelde van de contractlonen is. Dit levert per jaar een afwijking op van 0,5 procent en als je dan 10 of 20 jaar doorrekent zit je op een afwijking van resp. 5 procent dan wel 10 procent. Daarnaast negeert men het feit dat de belastinginkomsten over aanvullende pensioenen de komende jaren zullen stijgen omdat steeds meer toekomstige gepensioneerden aanvullende pensioenen hebben opgebouwd.

In het plan geeft het kabinet aan rekening te willen houden met werknemers in zware beroepen. Los van de praktische problemen om dit uit te voeren is het bijzonder opvallend te noemen dat bij de ingeboekte bezuinigingsdoelstelling geen rekening is gehouden met deze toezegging. Het lijkt sterk op de zoveelste valse belofte van dit kabinet. Tel daarbij op de opmerkingen van minister Donner dat wat hem betreft de AOW op termijn wel naar 70 jaar mag en dan weet je dat we de komende jaren nog niet klaar zijn met dit dossier. Des te meer reden om nu vol te gaan voor AOW op 65 jaar.

De FNV geeft in het document ook de 10 grootste misverstanden over de AOW weer. Frappant is het feit dat de gemiddelde levensverwachting sinds de invoering van de AOW in 1958 slechts met drie jaar is gestegen en nietzoals het kabinet nu aanvoert met acht jaar. Daarbij komt dat de levensverwachting van mensen in de lagere inkomensgroepen minder is gestegen dan die van mensen in de hogere inkomensgroepen.

Het steeds terugkerende argument dat de jongeren de rekening betalen wordt ontmaskerd. Iedere jongere geboren na 1970 krijgt in het plan de volle twee jaar voor zijn rekening. Als je nu de rekening van de crisis bij de meest draagkrachtigen neerlegt, betalen de jongeren van vandaag helemaal niets.

In het document gaat de FNV ook in op de alternatieven voor de bezuinigingsdoelstelling van het kabinet. In deze rij vinden wij tal van goede aanzetten, maar helaas niet altijd stevig genoeg uitgewerkt. Als je ons uitgangspunt, dat de rijken de crisis moeten betalen, langs het alternatievenlijstje van de FNV legt, zie je punten als een zwaardere vermogensheffing, beperking hypotheekrenteaftrek, afschaffing doorwerkbonus, invoering nieuw toptarief voor de inkomensbelasting en beperking renteaftrek van de vennootschapsbelasting wel terug, maar lang niet altijd scherp genoeg geformuleerd.

Andere nuttige suggesties die de FNV doet zijn, het meer inkomensafhankelijk maken van de kosten van de zorgverzekeringswet, waardoor ook minder geld via de zorgtoeslag hoeft te worden rond gepompt. Het inkomensafhankelijk maken van de kinderbijslag, verhogen van de vennootschapsbelasting en kansspelbelasting op gokken via het internet.

Maar er staat er ook één in die onmiddellijk moet worden afgevoerd. De FNV heeft in haar lijstje ook verhoging van de btw-tarieven staan met 1 procent. Als er iets is dat de zwaarste lasten níet bij de sterkste schouders neerlegt is het dit wel. Hoe men erbij is gekomen dit punt in de lijst op te nemen is een volstrekt raadsel. Laten we ons vooral focussen op de voorstellen die de rekening neerleggen bij de veroorzakers van de crisis en bij hen die het meest hebben geprofiteerd van het casinokapitalisme. Wij hebben dit in eerdere nieuwsbrieven al op een rij gezet en voegen nog een punt toe:

De optelsom van deze maatregelen levert een veelvoud op van de bezuinigingsdoelstelling van het kabinet. Daarmee is er ook nog extra geld om de werkgelegenheid van velen te redden en de koopkracht van werknemers, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden veilig te stellen.

Het is een illusie om te denken dat de FNV over deze voorstellen in de SER tot een onverdeeld advies met werkgevers en kroonleden zal komen. Daarom moeten wij ons concentreren op de eigen kracht van de vakbeweging. De FNV moet nu de mobilisatie starten voor massaal verzet in het najaar. Laten we beginnen met de derde dinsdag in september tot nationale actiedag te verklaren. De AOW blijft alleen op 65 jaar als de FNV haar volle gewicht gebruikt om de werknemers te mobiliseren en indien nodig een nationale 24 uursstaking niet uit de weg gaat.

Ga naar www.europamoetanders.nl en teken de petitie en abonneer je op onze nieuwsbrief. Uitgave van: www.fnvvechtvoorjerecht.nl, info@fnvvechtvoorjerecht.nl.