Een nieuwe aanpak, een strijdbare vakbond

Vlnr: Jan Willem Dieten, Meindert van den Berg, Hanan Yagoubi, Corrie van Brenk

Wil van der Klift

Het congres van ABVAKABO FNV stelt op 19 en 20 mei het beleidsplan voor de komende vier jaar vast en kiest het nieuwe bondsbestuur, dat leiding geeft aan de uitvoering van dat beleid. In de aanloop naar het congres vinden verfrissende discussies plaats over de koers en organisatie van ABVAKABO FNV. Die discussies krijgen bovendien organisatorische handen en voeten. Het gaat over belangrijke vraagstukken die juist nu, met het oog op de plannen tot omvangrijke bezuinigingen die politiek Den Haag in petto heeft, van groot belang zijn. Verzet tegen de verdergaande neoliberale afbraak van de verzorgingsstaat of dooronderhandelen tot er niets meer van over is?

Doorpolderen of verzet organiseren daar zal het de komende periode om gaan. Bij zo'n keuze hoort ook een bepaalde organisatie en horen een bepaald type bestuurders. De discussie over de richting vindt op dit moment in alle grote bonden van de FNV plaats. Het vertrek van de cao-onderhandelaar van de FNV, Wilna Wind, een vertegenwoordiger van de overlegcultuur, hangt ermee samen. De inzet is duidelijk: van de vakbeweging weer een brede strijdorganisatie maken. Aan de basis, onder de kaderleden, groeit de roep om actie. De politieke verrechtsing in ons land en elders in Europa vraagt om een duidelijke stellingname van de vakbeweging. De Europese vakbeweging is uit een langdurige winterslaap aan het ontwaken. Het worden ook spannende tijden in ons eigen land.

In de voorbereiding naar het congres hebben zich elf kandidaten gemeld voor het bondsbestuur. Zij bieden het bondscongres daarmee de mogelijkheid om te kiezen voor een noodzakelijke nieuwe aanpak door deze gevarieerde en representatieve groep in het onbezoldigd bestuur te kiezen.

De groep heeft "een evenwichtige balans van mannen en vrouwen, jong en oud, van het hoge noorden tot het diepe zuiden. Iedere kandidaat heeft bovendien zijn eigen invalshoek, geïnspireerd door werk in een afdeling of sector, vanuit de beroepsinhoud, het overlegcircuit of actiegericht, met ruime ervaring of juist een frisse blik. Kortom een sterk team, georganiseerd rond een duidelijke missie: ABVAKABO FNV wordt weer een vakbond van, voor en door de leden."

Zij laten zich leiden door volgende uitgangspunten:

"Kaders en leden, oftewel de vereniging ABVAKABO FNV is leidend wat ons betreft. Onze bond is geen onderneming en wij willen het doorgeschoten markt-en managementdenken een halt toeroepen. Wij zijn geen klanten van onze bond, maar wij bepalen het beleid. In de kern is onze vakbond een zelforganisatie van leden. We willen daarbij goede ondersteuning van de werkorganisatie, gericht op activeren en mobiliseren van leden. Niet alleen de kloof tussen bestuur en kader, maar ook die tussen kader en leden moet snel gedicht worden, zodat we samen het hoofd kunnen bieden aan wat ons met Prinsjesdag in het vooruitzicht is gesteld: een enorme aanslag (35 miljard) op onze publieke dienstverlening. We moeten sterk en strijdbaar gesteld staan voordat een nieuw kabinet binnenkort tot uitvoering zal willen overgaan.

Natuurlijk gaat het bij deze confrontatie om de belangen van alle (ex)werknemers in de publieke sector. Of ze nu in de zorg werken of bij het rijk, bij de kinderopvang of de TNT en welke functie ze ook bekleden. Daarbij staat voor ons individuele economische zelfstandigheid voorop en willen we in de praktijk steeds achter diegenen staan die dat het hardst nodig hebben.

Dat willen we zo effici├źnt mogelijk doen en dus moeten de door het management aangebrachte schotten tussen Individuele Belangen Behartiging (IBB) en Collectieve Belangen Behartiging (CBB) van ons weer verdwijnen. Onze vakbondsbestuurders moeten weer hun professionele rol kunnen spelen in de wisselwerking tussen individuele problemen en collectieve oplossingen.

Verder staan wij pal achter de 46 afdelingen met hun statutaire basis en willen we dat ze, als spil in het lokale vakbondswerk, goed gefaciliteerd worden. De aanval op de sociale zekerheid is iets dat door alle sectoren heen speelt. De afdeling is daarin belangrijk als cement tussen die sectoren en als contactpunt voor andere bonden.

Tot slot wijzen we marktwerking in de publieke sector af en zetten kwaliteit voorop. Onze bond moet een nadrukkelijke rol opeisen in het publieke debat over marktordening en daarbij sectoren benoemen waar marktwerking teruggedraaid moet worden. We staan voor het recht om ons werk goed te doen. Met de waardering die daarbij hoort.

Op die hoofdlijnen zullen de uit ons midden gekozen bestuursleden eensgezind aan het werk gaan. Weliswaar staat ieder van ons individueel kandidaat, maar wanneer wij als team door u worden gekozen, zullen we slagvaardig te werk kunnen gaan in deze inhoudelijke richting.

We zijn verheugd te zien dat ook voor het bezoldigd deel op het congres op inhoud te kiezen valt. De verklaringen van de vier nieuwe DB kandidaten Jan Willem Dieten, Corrie van Brenk, Hanan Yagoubi en Meindert van den Berg (zie hieronder, red. Manifest) getuigen van een scherpe visie, gedragen door een aantal kernachtige vragen. Wij voelen ons uitgedaagd de juiste antwoorden te geven.

Een nieuw bestuur zal als gevolg van de economische crisis de wind van voren krijgen. Transparante communicatie en consequente terugkoppeling zijn dan essentieel. Het bestuur zal ook eensgezind en daadkrachtig moeten optrekken met een duidelijke visie. Natuurlijk denken we niet allemaal langs dezelfde lijnen, maar dat is niet erg want een beetje wrijving geeft glans.

Maar met samenwerking op onze hoofdlijnen kiest het congres voor de noodzakelijke nieuwe aanpak: een strijdbare vakbond ABVAKABO FNV, van voor en door de leden."

Ger Geldhof, afdeling Amsterdam, Lot van Baaren, afdeling Rotterdam Rijnmond, Jo Vaessen, afdeling Oostelijk Zuid-Limburg, Patricia Wijnker, sector Zorg, Lieuwe de Vries, sector Welzijn, Siska de Rijke, afdeling Utrecht, Gerben Maurix, sector SW, Dresia Ben Jeddi, sector rijk, Marco Ilbrink, sector TNT, Joke Taekema, afdeling Friesland-Oost en Maurice Meyers, sector LO.

In de brief van de elf werd al gewezen op een initiatief van vier bestuurders (*) die zich kandidaat hebben gesteld voor het Dagelijks Bestuur van de bond. Ook zij nemen een heldere positie in, Zij willen van ABVAKABO FNV weer "meer vakbond maken". Zij stelden zich kortgeleden kandidaat omdat de koers van de bond bij hen vragen oproept en er vragen bestaan bij de procedure voor de verkiezing van dagelijks bestuurders bleek uit een persbericht dat zij hebben verspreid.

De vier brengen in een gezamenlijke verklaring belangrijke vragen voor het voetlicht:

Zij willen een succes maken van de missie, visie en strategie van ABVAKABO

FNV en daarom willen we bijsturen:

Verder zijn zij van mening dat ABVAKABO FNV een sterk DB nodig heeft, dat:

Kortom, een trendsettende vakbond van, voor en door leden!

(*) Jan Willem Dieten: kandidaat voorzitter
Corrie van Brenk: kandidaat vicevoorzitter
Hanan Yagoubi: kandidaat secretaris
Meindert van den Berg: kandidaat penningmeester