Van de redactie

Massale demonstratie georganiseerd door de vakbonden uit de publieke sector op 17 februari in Den Haag. FNV-voorzitter Agnes Jongerius heeft tot nog toe geen enkele boodschap begrepen en blijft hameren op haar Poldertrommeltje? (Foto: Manifest)
Brussel 24 maart
Eugene McCartan Zie ook: hier

Het kapitalisme gebruikt steeds grovere middelen om zijn bestaan nog te verlengen. Aanvallen op democratische rechten, militaire aanvallen op soevereine staten die niet willen meedoen met westerse bondgenootschappen, roven van gas- en olievoorraden onder het mom van beschermen van mensenrechten en andere vormen van intimidatie nemen toe. De westerse landen versterken hun militaire aanwezigheid in het Midden-Oosten, het Middellandse Zeegebied en Afrika en versterken de ring om de Aziatische concurrenten. Het kapitalisme kan zich nog slechts handhaven door brutaal geweld. Dit opent de ogen van steeds meer mensen die het systeem voorheen het voordeel van de twijfel gaven.

Stap voor stap wordt het verzet intensiever en omvangrijker, soms opgestookt om westerse belangen te dienen, maar in de meeste gevallen gericht tegen westerse dictatuur en onderdrukking door aan het Westen gelieerde marionetten. Maar ook dichter bij huis neemt het verzet toe. Op 26 maart 2011 demonstreerden meer dan een half miljoen mensen in de straten van Londen tegen de bezuinigingen van de Engelse regering. De conservatieve regering schuift de gevolgen van de kapitalistische crisis, zoals overal in Europa, af op de bevolking. Waar in Nederland, volgens DNB-baas Wellink, de pijn voor de bevolking nog moet komen, is die in Engeland al goed voelbaar.

De vermaatschappelijkte productieverhoudingen raken steeds meer in conflict met het privébezit van de productiemiddelen en daarmee nemen de klassentegenstellingen toe, soms snel en hevig, op andere plaatsen langzaam, maar gestaag. Het kapitalisme kan niet zorgen voor langdurige bestaanszekerheid. De kapitalistische crisis is met noodmaatregelen even bezworen, maar alles wijst op een tijdelijke opleving. Zelfs bankbaas Wellink moet toegeven dat de groei niet alleen klein, maar waarschijnlijk ook niet houdbaar zal zijn. "De macro-economische onevenwichtigheden van vóór de crisis zijn nog volop aanwezig. De ironie wil dat de crisis is bestreden met wat haar heeft veroozaakt: uitbundige schuldreductie." En sarcastisch voegt hij daaraan toe dat "er wel een belangrijke debiteur bijkwam: de belastingbetaler". Inderdaad de bevolking draait op voor het betalen van de schuldenberg van het financierskapitaal. Hij wijst er in het jaarverslag van DNB ook op dat "de huidige groei (in de VS) voor een deel is gekocht op de pof." Hoe lang dat standhoudt is zeer de vraag. Tenslotte wijst de afzwaaiende baas van DNB erop dat de mogelijkheden tot verdergaande economische ingrepen overal min of meer uitgeput zijn bij gebrek aan financiële buffers.

Het lijkt erop dat het systeem steeds meer mogelijkheden verliest om deze crisis te kunnen aanpakken. De aanval op Libië is een vlucht naar voren en roept herinneringen op aan de Tweede Wereldoorlog. Ook toen was een omvangrijke imperialistische oorlog nodig om tot nieuwe krachtsverhoudingen en economische sanering te komen. (Zie voor een verklaring van de NCPN en van 60 communistische en arbeiderspartijen de website www.ncpn.nl. Daar vindt u ook meer achtergrondinformatie).

Steeds vaker wordt erop gewezen dat we het politieke einde meemaken van een langdurige sociaaleconomische periode die in de steigers werd gezet nog tijdens de Tweede Wereldoorlog en waarvan het karakter werd gevormd door de kracht van de socialistische landen op dat moment. Daardoor was het Kapitaal gedwongen toegevingen te doen. Nu wordt in sneltreinvaart geprobeerd de klok terug te zetten. Maar of de nieuwe geschoolde arbeidersklasse de drastische saneringen zal accepteren valt te bezien. Manifest beschrijft op de website de afbouw van het sociale contract in Frankrijk en elders op de wereld. Ondanks alle verwarring die heerst in de hoofden van de mensen die afhankelijk zijn van het burgerlijke nieuws worden er steeds vaker vraagtekens gezet bij het systeem zelf. Uiteindelijk bepaalt alleen de werkelijkheid wat mensen denken, niet de propaganda, zoals we kortgeleden nog zagen toen een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking tegen de Europese Grondwet stemde, ondanks een massieve mediacampagne, begeleid door bijna alle burgerlijke partijen. De klassentegenstellingen groeien, het inzicht zal groter worden, de onrust neemt toe. De tegenstellingen tussen de westerse landen onderling en binnen die landen nemen ook toe.

Van de christendemocraat Donner zijn we wel asociale maatregelen gewend. Met een uitgestreken smoelwerk tovert hij met grote regelmaat van dat soort voorstellen uit zijn hoed. Nu werkt Piet Hein aan een plan om alle huren van sociale huurwoningen in één klap met 120 euro op te trekken. Een groot aantal woningen ontstijgt daardoor de sociale sector. In Amsterdam zouden ongeveer 28.000 van de 200.000 sociale huurwoningen in de vrije sector terechtkomen na de maatregel. De gevolgen voor veel huurders zullen desastreus zijn. De maatregel past volledig in de gecoördineerde aanval op lonen, uitkeringen, voorzieningen en democratische rechten, zoals die onder leiding van zijn Europese christendemocratische vrienden worden uitgebroed. Het wordt steeds begrijpelijker waarom sommige economen verwachten dat het levenspeil van de bevolking binnen een paar jaar zal zijn ingekrompen tot 60 procent van het huidige niveau. Werk genoeg aan de winkel voor de vakbeweging.

Binnen de vakbeweging worden de tegenstellingen zichtbaarder. Binnen het FNV-Federatiebestuur blijft onenigheid bestaan over de uitwerking van het pensioenakkoord dat vorig voorjaar is bereikt tussen werkgevers en werknemers. Krampachtig wordt gepoogd om alsnog tot een akkoord te komen, maar naar het zich laat aanzien zal dat niet gemakkelijk worden. Veel zal afhangen van de bondsraden van FNV Bondgenoten en Abvakabo FNV. Het wordt de hoogste tijd dat de FNV-top het roer omgooit en stopt met meedenken. Handen af van de pensioenen, punt uit. Er zit geld genoeg bij de ondernemers. Hun winsten stijgen weer de pan uit. Voor meer informatie wijzen we graag naar:
http://www.europamoetanders.nl,
http://www.fnvvechtvoorjerecht.nl,
info@fnvvechtvoorjerecht.nl en
http://fnvvechtvoorjerecht.hyves.nl/

Op 24 maart werd in Brussel gedemonstreerd onder de leuze de 'Europese bevolking pikt besparingen niet langer'. Er vonden tegelijkertijd twee grote marsen plaats van 8000 en 20.000 mensen. Het schijnt dat Agnes Jongerius tussen beide demonstraties heen en weer pendelde. Haar belangrijkste boodschap was dat de loonhoogte een zaak is van de 'sociale partners'. Dat was ook de strekking van een brief die ze op 11 maart rondstuurde: "Europees ingrijpen in loonbeleid is onacceptabel". Het polderen zit nog helemaal in haar denken. Er is geen sprake van zelfs maar het begin van strijdbaarheid. De Nederlandse vakbeweging verzuimde waarschijnlijk mede daarom te mobiliseren voor deze Brusselse demonstratie. Kennelijk begrijpt de FNV-top onvoldoende dat het nieuwe Europese Concurrentie Pact zal leiden tot sociale afbraak in alle Europese landen en dat de Brusselse plannen het makkelijker maken om de afbraakplannen van de Nederlandse regering met betrekking tot lonen, uitkeringen, pensioenen en collectieve voorzieningen door te voeren. Of is het juist de bedoeling om de EU de kastanjes uit het vuur te laten halen en gaat de FNV-top stilzwijgend akkoord met het Duitse model van loonmatiging en flexibilisering?

De EU, gedicteerd door de Europese ondernemers - de 'sociale partners' van Jongerius - zal steeds meer de bevoegdheid opeisen en krijgen over pensioenen, belastingen en lonen. De aanvallen op de positie, het inkomen en de werkgelegenheid van de ambtenaren, de pogingen om de pensioenen structureel af te stempelen en op de markt te verhandelen zijn signalen dat de aanvallen zich steeds meer verharden. Daartegen kan alleen worden gestreden. Daartoe moeten de vakbondsleden worden gemobiliseerd. Dat heet een strijdbare vakbeweging. Als dat niet gebeurt zal ook de vakbeweging het onderspit delven en van het toneel verdwijnen! Alleen door massaal georganiseerd verzet kan het ingrijpen in pensioenen, de sociale zekerheid en de loonontwikkeling worden voorkomen. Stop het gepolder, toon de gezamenlijke kracht van de vakbeweging!

De EU bepaalt dat de Ierse bevolking de schuldenberg moet betalen. Wie nu nog gelooft dat de Europese Unie een soort van goedaardige kracht is hoeft alleen maar naar Ierland te kijken waar de bevolking het failliet moet betalen van de Ierse banken en daarmee de schulden van die banken aan de Duitse, Franse, Britse en Nederlandse banken. De Ierse regering zal - onder druk van de EU - opnieuw 24 miljard of meer in de bodemloze put gooien, waardoor het totaal tot nu toe zo'n 70 miljard bedraagt. Laat de bevolking zich in een referendum uitspreken, bepleit Eugene McCartan, algemeen secretaris van de Communistische Partij van Ierland! Geef haar de kans om zich in een referendum te uiten over de vraag of zij wil dat deze en toekomstige generaties de schulden afbetalen die niet de hare zijn.

De enige begaanbare weg is - we blijven het herhalen - dat de progressieve leden van de PvdA, de SP, andere partijen en de vakbeweging een gezamenlijk front vormen tegen alle pogingen om het kapitalisme weer op te lappen en de rekening van de crisis te leggen bij degenen die haar niet hebben veroorzaakt. De rol van de NCPN is en blijft om duidelijk te maken dat het kapitalisme niet kan worden opgelapt.

In deze Manifest wordt weer uitvoerig ingegaan op de mondiale politieke en economische ontwikkelingen. We plaatsen op de website (www.ncpn.nl) weer een aantal analyses over de ontwikkelingen in de Arabische wereld en in het bijzonder over Libië. Het Amerikaanse imperialisme (hand in hand met de Europese bondgenoten) tracht het olierijke land en de strategische positie die het land inneemt onder controle te krijgen. De westerse media volgen hun broodheren en tonen onjuiste beelden over de situatie in het land.

In Latijns-Amerika zal deze maand vooral de blik gericht zijn op Cuba, waar het Zesde Congres van de CPP zal plaatsvinden. Onze correspondent in Griekenland, Anna Ioannatou, beschrijft deze keer het belang van kennis van de geschiedenis. We vervolgen het artikel van de kameraden van de KKE over de aard van de klassen en de klassenstrijd in de internationale verhoudingen. De onafhankelijke denktank E2020 gaat deze keer in op de relatie tussen de Japanse catastrofe en de markt voor Amerikaanse staatsobligaties. We publiceren op de website deel twee (van drie) van een analyse over de georganiseerde systematische afbraak van de naoorlogse sociale verworvenheden. Ook op de website bevindt zich een achtergrondanalyse over de rol van de NAVO en de VS in het Midden-Oosten, het Middellandse Zeegebied en Afrika.

In Turkije vindt ophef plaats over de Ergenekon-zaak. Eda Yenil geeft een toelichting. Marcel de Jong geeft een korte impressie van de recente verkiezingen in twee Duitse deelstaten. Wiebe Eekman bericht in de krant en op de website van het front 'milieu en sociale rechtvaardigheid'. Deze keer houdt hij een warm pleidooi voor sluiting van kerncentrales.

Maarten Muis gaat in op de verdergaande vermarkting van de publieke sector. Een correspondent stuurde ons een artikel over de voortdurende problemen in de thuiszorg. Ron Verhoef doet een pleidooi voor minder overhead in het mbo-onderwijs. Rinze Visser beschrijft de voortdurende rechtse rechtvaardiging van het afbraakbeleid. Mark Jan Smit beschreef de Dag van de Schoonmakers. Die zitten niet stil maar vechten door. In Amsterdam vindt op 1 mei een gezamenlijke demonstratie plaats. Ook in Enschede vindt als van ouds een bijeenkomst plaats. In Bergen op Zoom vinden de voorbereidingen plaats.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de waarheid in Manifest.

Handen af van ons inkomen, van onze uitkeringen en pensioenen, van onze werkgelegenheid, van onze voorzieningen. "Wij betalen niet voor jullie crisis". Voor sociale vooruitgang en socialisme.

"Een ander maatschappelijk bestel is dringend nodig. Het huidige kapitalistische bestel is vastgelopen en kan alleen nog maar steeds opnieuw tijdelijk worden opgelapt. Het kortetermijn-winstdenken moet worden vervangen door een politiek die rekening houdt met de grote vraagstukken van drinkwatervoorziening, milieuproblematiek en voedseltekorten. Maar tegelijkertijd moet vooral de verzorgingsstaat als eerste stap op weg naar het socialisme worden verdedigd en verder opgetuigd. Het grote graaien dat sinds begin jaren tachtig leidde tot steeds grotere verschillen tussen arm en rijk moet worden gestopt en omgekeerd. De onmogelijkheid van een 'eerlijk' kapitalisme kan steeds makkelijker worden aangetoond. Kapitalisme met een menselijk gezicht kon slechts in beperkte delen van de wereld bestaan en daar ook alleen tijdelijk, op termijn is het onbestaanbaar."

We plaatsen weer een aantal artikelen alleen op de website onder een aparte rubriek actueel. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen uitgeprint te laten opsturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website. (zie www.ncpn.nl).

Deze keer op de website:

  1. Stop privatisering post, gezamenlijke verklaring DKP, PVDA, KPL en NCPN,
  2. Afbraak sociale verzorgingsstaat na W.O.II (dl.2), Raoul Marc Jennar,
  3. Ondanks hersenspoelen: Marx heeft nog steeds gelijk, Michael Pirsch,
  4. Cuba Five: Leonard Weinglass herdacht, vertaling Thomas Janssen,
  5. NAVO in Midden-Oosten, Middellandse Zeegebied en Afrika, Rick Rozoff,
  6. Te gast bij de Iraanse broeders, deel 7,

De volgende krant verschijnt op donderdag 5 mei 2011.