Bijdrage Wil van der Klift, namens NCPN, voor bijeenkomst van Europese communistische en arbeiderspartijen in Brussel op 11 en 12 april 2011

Beste kameraden,

Wij danken de KKE voor het nemen van weer een initiatief en de organisatie van deze internationale bijeenkomst van communistische en arbeiderspartijen. Bijeenkomsten als deze zijn zeer noodzakelijk om te discussiëren, te analyseren, gemeenschappelijke standpunten te ontwikkelen en de juiste analyses over de kapitalistische ontwikkelingen in onze landen en elders te maken, waardoor efficiënter en verenigder terugvechten mogelijk wordt. We onderstrepen de absolute noodzaak om onze inspanningen en activiteiten te verenigen en onze gezamenlijke activiteiten concreter te maken en meer diepgang te geven.

Onze klassenvijanden weten heel goed hoe te overleven tot nu toe. Ze leerden hoe - tenminste tijdelijk - hun problemen en tegenstellingen te overwinnen. Hoewel ze over betere voorwaarden beschikken dan wij - zoals we in dit EU-gebouw in het hart van Brussel kunnen zien - moeten ook wij betere gemeenschappelijke platforms opbouwen om elkaar te informeren, gemeenschappelijke analyses te ontwikkelen en acties te organiseren. Zo veel, breed en stabiel mogelijk.

Kameraden

Ik ben er trots op om jullie te vertellen - zoals de kameraad uit Luxemburg ook deed - dat afgelopen weekend, op 9 en 10 april, de 6e jaarlijkse bijeenkomst van de communistische partijen van Duitsland (DKP), Luxemburg (KPL), België (PTB) en Nederland (NCPN) heeft plaatsgevonden, dit keer voor de tweede keer in Luxemburg. De start van deze bijeenkomsten werd voorbereid in Athene tijdens enkele internationale bijeenkomsten die plaatsvonden in Griekenland op dat moment. Het kind werd daadwerkelijk geboren in de bus van Athene naar Thessaloniki. Ik vertel u dit om het belang van de internationale bijeenkomsten te onderstrepen.

Deze vier partijen organiseerden ook al enkele gemeenschappelijke activiteiten, zoals de Luxemburgse kameraad al vertelde. Ook al gaat het om kleine stappen, we zien vooruitgang. Vooral vanwege het feit dat we in staat zijn om onze gemeenschappelijke analyses te verdiepen en elkaar beter te begrijpen. Daarom zien we vooruitgang en zijn we bereid om onze gemeenschappelijke activiteiten voort te zetten. We namen al de beslissing om te beginnen met het organiseren van de 7de conferentie, hoewel de voorbereiding veel tijd en energie kost. De voorbereidende vergaderingen op hun beurt leiden ook tot de ontwikkeling van een beter begrip.

Kameraden

Wij maken een zeer belangrijke periode in de geschiedenis van Europa mee: de oprichting van een nieuw imperialistisch Europa onder leiding van Duitsland als het centrum. We realiseren ons dat de communistische partijen in onze vier landen een specifieke verantwoordelijkheid hebben. Hoewel we geen grote en sterke partijen zijn zullen we proberen manieren te ontwikkelen om de arbeidende klassen in onze eigen landen te organiseren. Uitwisseling van ideeën, ervaringen en feiten is daarbij nuttig.

Het kapitalisme bevindt zich in een diepe structurele systeemcrisis van overproductie sinds een aantal decennia. Maar slechts een paar jaar geleden trad deze crisis volledig aan het licht. Het kapitalisme is niet meer instaat om deze crisis makkelijk te overwinnen.

Op dit moment komt meer dan 30 jaar van 'sociaal partnerschap' tot een einde. Het tijdperk van sociaaldemocratische oplossingen zal een einde nemen. Tegenstellingen zullen nu snel groeien. Er zal weinig ruimte overblijven voor sociaaldemocratische oplossingen. Wat rechts en links is zal duidelijk worden en die zullen elkaar openlijker bestrijden nu het kapitalisme niet langer in staat is om de mensen te geven wat ze willen. We verwachten dus structurele sociaaleconomische veranderingen. Ook zullen de ideologische botsingen heviger worden.

Niet alleen proberen de imperialistische machten de wereld door middel van imperialistische oorlogen te herverdelen, ze worden gedwongen nu ook hun nationale werkende klasse veel harder aan te vallen dan zij de laatste 30-40 jaar deden. De NCPN ziet sterke tendensen om het 'sociaal contract' open te breken dat werd opgesteld aan het einde van de Tweede Wereldoorlog als gevolg van de successen van de voormalige USSR en de groei van de communistische partijen in die periode. Nu de krachtenbalans is veranderd, zullen diepgaande sociale en economische veranderingen plaatsvinden.

Kameraden

In Nederland wachten we op de maatregelen van de regering om de sociale en arbeidskosten te verlagen. De Nederlandse regering wordt op dit moment enigszins belemmerd door de complexe politieke situatie in ons land. Ze heeft onvoldoende politieke basis om de maatregelen door te zetten. Maar van alle kanten van de heersende klassen wordt elke dag opnieuw hetzelfde bericht verzonden aan de bevolking: Wat er ook zal gebeuren, de rekening zal moeten worden betaald. De meeste bezuinigingen moeten nog plaatsvinden in de nabije toekomst, hoewel de winsten van de meeste multinationals aanzienlijk zijn gestegen. Bij sommige meer dan een paar honderd procent!

De mensen in Nederland worden langzaam maar zeker wakker. Een groeiend aantal wordt nerveus. Het wil op veel vragen betere antwoorden dan die het hoort op radio en tv en leest in de kranten en andere massamedia. Het kapitalisme is niet meer het vanzelfsprekende antwoord voor een groeiende groep van mensen, alhoewel het socialisme nog geen alternatief is. We zien dat nieuwe groepen van de bevolking belangstelling hebben voor de inzichten van onze partij. En er hebben al een aantal belangwekkende veranderingen plaatsgevonden binnen de grootste vakbeweging van het land.

Kameraden

Het traditionele sociaaldemocratische leiderschap in de vakbonden wordt geconfronteerd met toenemende problemen om zijn aanpak gebaseerd op klassenvrede voort te zetten zonder controle van de achterban. Het typisch Nederlandse sociale model, genaamd Poldermodel, van klassenvrede en 'sociaal-partnerschap' staat onder steeds grotere druk. Meer en meer mensen worden zich bewust dat het kapitalisme niet het antwoord op, maar de oorzaak van de problemen is. Er ontstaan veel nieuwe mogelijkheden voor onze partijen om zich te versterken en mensen te organiseren. Meer dan ooit moeten we daarom sterker worden. Meer dan ooit hebben we gemeenschappelijke discussies en acties nodig nu het kapitalisme probeert de wereld te herbouwen en de Europese imperialistische machten proberen Europa weer op te bouwen onder leiding van het Duitse imperialisme.

Kameraden

We hopen echt dat we de verschillen van mening tussen de echte communistische en arbeiderspartijen zullen overwinnen. We hebben behoefte aan solide vormen van ideologische, politieke en organisatorische eenheid onder onze partijen. We hebben behoefte aan een beter begrip en meer gecoördineerde acties. We moeten manieren vinden om meer en meer mensen te overtuigen in onze landen dat alleen onder socialistische omstandigheden de mensheid in staat is om oplossingen te vinden voor de toekomst. Alleen onder socialistische voorwaarden zijn echte antwoorden mogelijk, hoewel we nu moeten vechten voor het behoud van alles waarvoor de werkende klassen streden in het verleden.

Dank voor jullie aandacht.