Van de redactie

Spandoek met Wientjes en Kamp die zich op een tandem laten rijden terwijl de werkers moeten trappen. (Foto Manifest)
Henk van der Kolk, voorzitter FNV Bondgenoten (links) en Bernard Wientjes, voorzitter VNO-NCW (rechts). Het nieuwe gezicht van het sociale partnerschap in Nederland? (Foto Thomas van Beersum)(zie verder blz. 9: Pensioenakkoord moet van tafel)

De productieverhoudingen worden steeds maatschappelijker. Alleen een uitgebreid sociaal netwerk van geschoolde werknemers is nog in staat de productie op gang te houden en te verbeteren. Duizenden radertjes zorgen ervoor dat het productieproces zich verder ontwikkelt. De productie en de producten zijn dus eigenlijk van ons allemaal. Duizenden werkenden dragen er hun steentje aan bij. De arbeidskracht van al die werkenden zorgt voor de economische groei. Het privébezit van de productiemiddelen en daarmee de klassentegenstellingen nemen daardoor toe.

Het is allang niet meer zo dat vrij ondernemen en vooruitgang min of meer synoniemen waren. De risico's van banken en bedrijven worden afgewenteld op de werknemers en belastingbetalers. De ondernemers, aandeelhouders en speculanten eigenen zich alleen nog de winsten toe. Zij gaan er met de vette kluiven vandoor. Gaat het mis dan mag de bevolking de kastanjes uit het vuur halen. Zo simpel is dat. Het inzicht in dit mechanisme neemt toe. Daarom groeit het verzet en krijgt het ook meer doelgerichtheid. Het verzet krijgt een politiek karakter en blijft niet meer alleen een min of meer spontane reactie op misstanden. Soms snel en hevig, op andere plaatsen langzaam, maar gestaag. Ondanks alle verwarring die heerst in de hoofden van de mensen die afhankelijk zijn van het burgerlijke nieuws worden er steeds vaker en door meer mensen vraagtekens gezet bij het systeem zelf. Het geloof in de wonderen van de vrije markt kalft af. Redelijk denkende mensen zien de noodzaak van sociale planning steeds meer in.

Het kapitalisme is simpelweg NIET bij machte te zorgen voor langdurige bestaanszekerheid. Wie dat denkt zit er naast. Wie denkt dat er een kapitalisme met een menselijk gezicht bestaat ook. Wie denkt het kapitalisme te kunnen opleuken eveneens. Ook de huidige kapitalistische (fundamentele, systeem-)crisis, is met allerlei noodmaatregelen weer even bezworen, maar de elkaar opvolgende crisissen worden zwaarder en zijn steeds minder op te lossen. Het mandje met mogelijke trucs is bijna leeg. Alles wijst op een tijdelijke opleving die elk moment weer kan worden verstoord.

Dat ondernemers in perioden van crisis, daarvan gebruikmakend, zich daarop leugenachtig baserend, vergaande herstructureringsmaatregelen nemen staat als een paal boven water. Maar dit feit moet niet worden aangevoerd om te beweren dat de crisissen zijn uitgelokt, grotendeels komedie zijn en niet echt en alleen maar tot doel hebben de beoogde maatregelen te kunnen doorvoeren. De kapitalistische crisissen zijn net zo echt als de pogingen van het kapitaal en hun marionetten in de politiek om van die crisissen maximaal gebruik te maken door de lonen, pensioenen en uitkeringen te verlagen en massa's mensen te ontslaan.

Op de website www.ncpn.nl plaatsen we het laatste artikel van drie delen over de uitholling van de sociale afspraken (in Frankrijk, maar soortgelijke afspraken gelden ook in andere - Europese - landen) die nog tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gemaakt. Steeds vaker wordt erop gewezen dat we het politieke einde meemaken van een langdurige sociaaleconomische periode die toen in de steigers werd gezet maar onder druk kwam te staan toen de kracht van de socialistische landen verdween. Het kapitaal probeert de toenmalige toegevingen nu in sneltreinvaart terug te draaien. Het is aan de nieuwe geschoolde arbeidersklasse de drastische saneringen te accepteren of ze georganiseerd af te wijzen.

Uiteindelijk bepalen alleen de werkelijke ontwikkelingen wat mensen denken, niet de propaganda. De feiten kunnen niet blijvend door sprookjes worden toegedekt. Een dagje dromen in Londen bij een koninklijk huwelijk is best leuk, zeker als het weer wat mee zit. Maar de rauwe werkelijkheid verdwijnt er niet mee. Wie gaat trouwens de hoge kosten betalen van het feestje? De klassentegenstellingen groeien, het inzicht zal groter worden, de onrust neemt toe. De tegenstellingen binnen de westerse landen nemen toe en ook hun onderlinge verschillen van mening. Er zijn tweederangs burgers en tweederangs gebieden.

Het HTM-personeel demonstreerde op woensdag 20 april jl. tegen de sloop van het openbaar vervoer. Het kabinet wil 120 miljoen bezuinigen op het openbaar vervoer in de drie grote steden. Goed openbaar vervoer in de drie grote steden staat daarmee op de tocht. Het Haagse vervoersbedrijf HTM lag enige uren plat uit protest tegen de plannen van het kabinet. Met name gedoogpartner PVV is door de mand gevallen. Eerst tegen, nu voor. Door die plannen zal tot 40 procent van het openbaar vervoer in de drie grote steden verdwijnen. In Den Haag staat een aantal lijnen op de tocht. Zo'n 500 mensen dreigen hun baan te verliezen. De medewerkers van de HTM kregen steun van hun collega's van de Rotterdamse RET en het Amsterdamse GVB die in hetzelfde schuitje zitten. Ook het voornemen van dit kabinet en de PVV om de drie steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag te dwingen om hun openbaar vervoer aan te besteden, stuit op verzet. De reizigers én het personeel zijn het slachtoffer als buitenlandse multinationals zoals Veolia of Arriva de zaak overnemen. Alleen de winsten voor de aandeelhouders in het buitenland tellen dan nog. Eerst de mensen, niet de winsten! Handen af van de publieke voorzieningen!

De tegenstellingen binnen de vakbeweging worden scherper. Het lijkt er steeds meer op dat FNV Bondgenoten-voorzitter Henk van der Kolk in stelling wordt gebracht om Agnes Jongerius, die door een groeiend aantal leden wordt gezien als aangeschoten wild, te gaan vervangen. Hij kan in ieder geval net zo makkelijk door één deur met Bernard Wientjes als de huidige FNV-voorzitter dat kan. Krampachtig wordt gepoogd om alsnog tot een akkoord over de pensioenen te komen, maar het verzet aan de basis van de vakbeweging groeit. De FNV-top wordt gedwongen het roer om te gooien, hoe dan ook. Handen af van de pensioenen, punt uit. Er zit geld genoeg bij de ondernemers. Hun winsten stijgen weer de pan uit. Voor meer informatie wijzen we graag naar: http://www.europamoetanders.nl, www.fnvvechtvoorjerecht.nl, info@fnvvechtvoorjerecht.nl en http://fnvvechtvoorjerecht.hyves.nl/

De FNV-top begrijpt kennelijk nog steeds niet dat er een steeds guurdere Europese wind waait uit Brussel. Het nieuwe Europese Concurrentie Pact zal worden opgelegd en leiden tot sociale afbraak in alle Europese landen. De Brusselse afbraakplannen wijken totaal niet af van de plannen van de Nederlandse regering met betrekking tot verlaging van de lonen, uitkeringen en pensioenen en de afbraak van de collectieve voorzieningen. De plannen worden door dezelfde ondernemersgroepen ontworpen en aan de politiek opgelegd. De Nederlandse ondernemers weten de weg naar het Brusselse lobby-circuit net zo goed als naar het Torentje in Den Haag. Van Malietoren van Wientjes naar het Torentje van Rutte is 10 minuten lopen.

De (grote) ondernemers zijn kind aan huis in Den Haag, maar ook in Brussel. De EU, gedicteerd door de grote multinationals zal steeds meer de bevoegdheid opeisen en krijgen over pensioenen, belastingen en lonen. Alleen een strijdbare vakbeweging kan het tij keren. Als dat niet gebeurt zal ook de vakbeweging het onderspit delven en van het toneel verdwijnen! Alleen door massaal georganiseerd verzet kan het ingrijpen in pensioenen, de sociale zekerheid en de loonontwikkeling worden voorkomen. Stop het gepolder, toon de gezamenlijke kracht van de vakbeweging!

De enige begaanbare weg is - we blijven het herhalen - dat de progressieve leden van de PvdA, de SP, andere partijen en de vakbeweging een gezamenlijk front vormen tegen alle pogingen om het kapitalisme weer op te lappen en de rekening van de crisis te leggen bij degenen die haar niet hebben veroorzaakt. De NCPN en haar krant Manifest willen een rol blijven spelen om materiaal aan te dragen voor de noodzakelijke ideologische strijd. De krant zal dat nog kleurrijker doen dan in het verleden.

In deze Manifest wordt weer uitvoerig ingegaan op de mondiale politieke en economische ontwikkelingen. In de krant en op de website (www.ncpn.nl) plaatsen we een aantal inleidingen die werden gehouden tijdens het zesde Vierparijenoverleg in Remich/Luxemburg op 9 en 10 april jl. en tijdens de bijeenkomst van Europese communistische en werkerspartijen in Brussel op 11 en 12 april jl. We gaan in op de recente ontwikkelingen in Libië. In het komende nummer zullen we dieper ingaan op de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en Afrika. Louis Wilms heeft een artikel van Kees van der Pijl bewerkt waarin wordt aangetoond dat het Duitse kapitaal weer dominant is in Europa.

In Latijns-Amerika was de blik vooral gericht op Cuba, waar het Zesde Congres van de CPP plaatsvond. Manifest bericht daarover. Onze correspondent in Griekenland, Anna Ioannatou, knoopt deze keer een aantal onwikkelingen politiek aan elkaar vast. We vervolgen het artikel van de kameraden van de KKE over de aard van de klassen en de klassenstrijd in de internationale verhoudingen. De onafhankelijke denktank E2020 gaat deze keer in op de relatie tussen de Japanse catastrofe en de markt voor Amerikaanse staatsobligaties. We publiceren op de website deel twee (van drie) van een analyse over de georganiseerde systematische afbraak van de naoorlogse sociale verworvenheden. Ook op de website bevindt zich een achtergrondanalyse over de rol van de NAVO en de VS in het Midden-Oosten, het Middellandse Zeegebied en Afrika.

In Turkije vindt veel discussie plaats over het vervalsen van toelatingsexamens voor de universiteiten. Wiebe Eekman bezocht de antikernenergie-demonstratie op de Dam op zaterdag 16 april jl. en gaat dieper in op deze kwestie in de krant en op de website van het front 'milieu en sociale rechtvaardigheid'. Hij geeft overtuigende argumenten voor de sluiting van kerncentrales.

Maarten Muis en Erik Gerritsma interviewden de communistische veteraan Jan Moelee. Ron Verhoef analyseert de situatie in Schotland voorafgaande aan de verkiezingen aldaar. Rob Heusdens gaf een korte impressie van het verzet tegen de afbraak van gesubsidieerde banen in Groningen. Rinze Visser houdt een vurig pleidooi voor het behoud en de versterking van de verzorgingsstaat als onderdeel van de strijd voor het socialisme. In Amsterdam, Enschede, Rotterdam, Bergen op Zoom en op tal van andere plaatsen in ons land en elders op de wereld vonden 1 mei-vieringen plaats.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de waarheid in Manifest.

Handen af van ons inkomen, van onze uitkeringen en pensioenen, van onze werkgelegenheid, van onze voorzieningen. "Wij betalen niet voor jullie crisis". Voor sociale vooruitgang en socialisme.

"Een ander maatschappelijk bestel is dringend nodig. Het huidige kapitalistische bestel is vastgelopen en kan alleen nog maar steeds opnieuw tijdelijk worden opgelapt. Het kortetermijn-winstdenken moet worden vervangen door een politiek die rekening houdt met de grote vraagstukken van drinkwatervoorziening, milieuproblematiek en voedseltekorten. Maar tegelijkertijd moet vooral de verzorgingsstaat als eerste stap op weg naar het socialisme worden verdedigd en verder opgetuigd. Het grote graaien dat sinds begin jaren tachtig leidde tot steeds grotere verschillen tussen arm en rijk moet worden gestopt en omgekeerd. De onmogelijkheid van een 'eerlijk' kapitalisme kan steeds makkelijker worden aangetoond. Kapitalisme met een menselijk gezicht kon slechts in beperkte delen van de wereld bestaan en daar ook alleen tijdelijk, op termijn is het onbestaanbaar."

We plaatsen weer een aantal artikelen alleen op de website onder een aparte rubriek actueel. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen uitgeprint te laten opsturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website. (zie www.ncpn.nl).

Deze keer op de website:

  1. 141e Geboortedag Lenin (Wil v.d. Klift op basis van Granma-artikel)
  2. Afbraak sociale verzorgingsstaat (slot) (Raoul Marc Jennar, vert. J.B.),
  3. Bijdrage Rinze Visser/NCPN aan vierpartijenoverleg,
  4. Bijdrage Wil van der Klift/NCPN aan vierpartijenoverleg,
  5. Analyse Lucas Zeise (DKP) voor vierpartijenoverleg: stand van de crisis,
  6. Bijdrage Wil van der Klift/NCPN voor bijeenkomst in Brussel,
  7. Inleiding Aleka Papariga (KKE) voor bijeenkomst in Brussel,
  8. NAVO in Libië, imperialistische invasie voorbereid (vert. B.B.),
  9. Burgerinitiatief voor de verhoging van de AOW.

De volgende krant verschijnt op donderdag 2 juni 2011.