Van de redactie

malieveld19sept-2.jpg
Tijdens de vakbondsdemonstratie op maandag 19 september op het Malieveld was de vlag van de NCPN duidelijk te zien (Foto Manifest/MM).

Harde bezuinigingen en voortgaande afbraak van de werkgelegenheid. Ziedaar het beeld van de huidige Nederlandse maatschappij. Werkgevers en politiek hebben niets meer te bieden dan bezuinigingen en ontslag. De bevolking heeft steeds minder vertrouwen in een goede afloop van de crisis.

Natuurlijk is er nog hoop en probeert iedereen zoveel mogelijk te overleven en kijkt men uit naar het einde van deze nieuwe crisis. Maar de onrust groeit en het verzet neemt nieuwe vormen aan. Het verzet tegen de graaiers komt op gang en achter de nieuwe vormen van verzet wordt steeds duidelijker ook de vraag gesteld of het systeem eigenlijk wel deugt. Dat gaat allemaal met horten en stoten.

Nederland krijgt een flinke tik mee van de teruglopende groei van de wereldeconomie. Voor 2012 zijn de meeste economen nog wel optimistisch, maar de groei zal bescheiden blijven. Tenzij de eurocrisis niet snel wordt opgelost. Dan is de kans groot op een forse terugval van de economie.

Producenten zijn somber en investeren weinig. Consumenten houden de hand op de knip. De werkloosheid groeit, de inflatie loopt op en de huizenprjzen blijven maar dalen.

Consumentenvertrouwen

Nederlandse consumenten zijn in oktober samenhangend daarmee somberder geworden en waren niet eerder zo pessimistisch over hun eigen financiën in de komende twaalf maanden, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. De index voor het consumentenvertrouwen daalde naar -33. In september stond deze op -30 en in augustus op -21. Het vertrouwen in het economisch klimaat verslechterde in oktober met 5 punten naar -58. De koopbereidheid onder Nederlandse consumenten verminderde ook. Deze deelindicator nam met drie punten af tot -17. Over hun eigen financiële situatie in het komende jaar waren consumenten volgens het statistiekbureau ongekend pessimistisch. Deze deelindicator daalde met acht punten naar -19, de laagste stand in 25 jaar.

Pensioenen

Ruim honderd pensioenfondsen dreigen per april 2013 te moeten korten op de pensioenen. De korting kan oplopen tot 15 procent van de pensioenuitkering. Gemiddeld gaat het om een hap uit het pensioen van 3 procent. De pensioenen van meer dan een miljoen mensen, zowel gepensioneerden als werknemers, worden hierdoor getroffen. Nooit eerder dreigt er op zo'n grote schaal het mes te worden gezet in de pensioenen. Een groep van ruim honderd fondsen staat er bijzonder zwak voor. Volgens cijfers van eind september hebben totaal zo'n 250 fondsen een tekort. De definitieve balans wordt eind dit jaar opgemaakt.

Kleine bedrijven in moeilijkheden

Bij bedrijven en instellingen die vorig jaar failliet gingen, is voor 3,9 miljard euro schuld achtergebleven. In een kwart van de gevallen waarbij de schuld onbetaald bleef, was zeker of zeer waarschijnlijk sprake van fraude. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In totaal gingen in 2010 7639 bedrijven failliet, ruim twee keer meer dan in 2000. Bij een op de drie faillissementen is de economische crisis de belangrijkste oorzaak, maar ook mismanagement is veel vaker oorzaak van faillissement dan tien jaar geleden.

Ook in het buitenland gaat het minder goed. De Chinese economie koelt af, zowel de import als de export vanuit China liepen flink terug. Duitsland verliest zijn positie als motor van de Europese groei. De vooruitzichtenvoor de Nederlandse economie verslechteren in rap tempo.

Wat te doen?

Voor een communistische partij doen zich nieuwe vraagstukken voor. Hoe verhouden zich theorie en praktijk? Zonder goede theorie geen goede praktijk. Zonder praktijkervaringen daarentegen geen goede levende theorie. We noemen dat een dialectische verhouding. Alleen maar goede analyses maken en verder niet in actie komen? Nee, dat is ook weer zo'n valse tegenstelling. Maar lang niet alle acties zijn productief of nuttig. Dus, zeker in tijden van schaarste, moet een communistische partij de juiste prioriteiten stellen. Ook op dit punt dreigt echter weer een valkuil. Het stellen van prioriteiten kan ook een dagtaak worden, waardoor er geen tijd meer is voor daden. Het kan ook een boom worden waarachter het makkelijk schuilen is. Soms kun je veel beter zonder een goed kompas aan de slag gaan en al doende de theorie bijstellen. Maar soms ook niet. De komende periode zal links radicalisme de kop opsteken. De werkelijkheid om ons heen vraagt steeds meer om daden. Wat moeten al die jongeren zonder toekomstperspectief? Wat hebben de NCPN en Manifest hun te bieden? Moeten we niet onmiddellijk aansluiten bij de 'Occupy-beweging'? Hoe staat het met de zichtbaarheid van partij en krant? Daar valt natuurlijk wel het nodige aan te verbeteren. Dat de NCPN nog bestaat, een organisatie, gebouw, emailadres, archief en krant heeft is fantastisch en een geweldig succes gezien de mondiale ontwikkelingen en de geschiedenis in eigen land van de afgelopen dertig jaar. Het anticommunisme nam en neemt soms een torenhoge gestalte aan, maar dat moet natuurlijk niet leiden tot zelfgenoegzaamheid en lethargie. Er is gevochten om de partij overeind te houden om een daadwerkelijke rol te kunnen spelen in de ideologische, politieke en sociaaleconomische strijd. Op alle drie de strijdterreinen, jawel! Maar wel soms op het ene terrein meer en het andere minder, tenzij de kracht van de partij het toelaat om overal aan deel te nemen. Over al deze zaken gaat de NCPN de komende periode praten. Eerst in de afdelingen en gericht op een Buitengewoon Congres eind december. Dat Buitengewoon Congres vormt op zijn beurt een voorbereiding op het Zesde Congres in 2012. Wie denkt er mee? Ook niet-partijgenoten kunnen in Manifest suggesties doen en goede adviezen geven.

Klassenstrijd verdiept zich

We gaan een nieuwe periode tegemoet, een periode van hernieuwde klassenstrijd. Heel duidelijk zichtbaar in Griekenland, Portugal en Italië. Maar ook, minder massaal, in eigen land. Schoonmakers en personeel van het OV laten zich niet onbetuigd, op pleinen vormen zich groepjes mensen die met elkaar praten over alternatieven. In de vakbeweging gist het. De tegenstelling neemt toe tussen de polderaars en degenen die begrijpen dat alleen een strijdbare onafhankelijke opstelling van de vakbeweging loont. Het is steeds meer vechten of verliezen, elke middenweg leidt tot verlies. Aan de basis van de vakbeweging ontstaan bewegingen die de vakbeweging rijp zullen maken voor de komende decennia. Het ontpolderen is begonnen. De nieuwe vakbeweging komt schoksgewijs op gang. Onderhandelen heeft alleen zin als dat gebeurt op basis van strijd en de wil van de leden. Als die leden zelf verantwoordelijkheid nemen en de richting van de strijd kunnen bepalen. De leden willen betere arbeidsomstandigheden, maar ook meer respect en eigen verantwoordelijkheid.

"We zijn hun niets verschuldigd, we zullen niet betalen", was de slogan in Griekenland op het Syntagma-plein op 21 september jongstleden. Ook op 19 en 20 oktober jl. lag deze opvatting ten grondslag aan de grootste demonstraties/stakingen sinds decennia. De tegenstander kan worden verslagen. In Athene is dat duidelijker te merken dan in eigen land, maar toch. Tot de oprichting van de antikapitalistische strijdmacht Pame werd tijdens een congres van de KKE besloten, 11 jaar geleden. De resultaten van dat besluit zijn evident. De rol als voorhoede in de strijd tegen de bezuinigingsplannen van het Griekse kapitaal, geholpen door de EU en het IMF, zijn duidelijk en worden door een steeds groter deel van de Griekse bevolking erkend. Ook in eigen land zal het succes van de strijd afhangen van de strijdbaarheid van de arbeidersklasse. Schoonmakers, werknemers in het OV en in de Thuiszorg en andere strijdbare werkers geven het voorbeeld.

Er blijft maar een weg open: massaal en zo breed en politiek mogelijk verzet door massa-actie en strijd in bedrijven waar de mensen werken en buurten waar zij wonen. Het Haagse Plein en het Malieveld moeten steeds vaker en steeds meer vollopen.

De enige begaanbare weg in eigen land is - we blijven het herhalen - dat de progressieve leden van de PvdA, de SP, andere partijen en de vakbeweging een gezamenlijk en breed front vormen tegen alle pogingen om het kapitalisme weer op te lappen en de rekening van de crisis te leggen bij degenen die haar niet hebben veroorzaakt. De NCPN en haar krant Manifest willen een rol blijven spelen om materiaal aan te dragen voor de noodzakelijke ideologische strijd. De krant zal dat nog kleurrijker doen dan in het verleden.

Kapitalisme in crisis wordt mondiaal steeds gevaarlijker

De rekolonisatie van Libië door het imperialistische Westen, vanwege zijn olie en ligging gaat onverminderd door. Daarbij worden de zogenaamde rebellen massaal en openlijk ondersteund door speciale grondtroepen. De VS-NAVO- troepen zijn er inmiddels in geslaagd om Moammar Khadaffi te doden. Deze moord zal de Libische bevolking niet brengen wat zij hoopt en wat haar, van alle daken geschreewd, is beloofd: voorspoed, rust en democratie. In tegenstelling, nu de westerse roofridders niet langer worden gehinderd, zal het land steeds meer problemen krijgen. Alleen wie dicht bij de olie zit zal er wel bij varen, maar toch vooral de westerse bondgenoten. Een verklaring van het partijbestuur staat op de website.

De inhoud van dit nummer van Manifest

In deze Manifest worden nog meer analyses gemaakt van mondiale politieke en economische ontwikkelingen. Op de website www.ncpn.nl deze keer een oproep voor een tweede Europese Assemblee voor Klimaatgerechtigheid van 18 tot en met 20 november in Brussel. René González, een van de vijf Cubanen die in de VS gevangenzitten, is vrijgelaten maar mag de VS niet verlaten. Schandalig en levensgevaarlijk. We plaatsen in dit nummer van Manifest het tweede deel van een kritisch geluid over China van het Internationaal Bureau van de Griekse CP (KKE). We gaan in op de politiek-economische situatie in Griekenland en Nederland. Een kort verslag van de demonstraties en stakingen op 19 en 20 oktober jl. in Athene. Georgios Toussas maakte een analyse over de mondiale ontwikkelingen en die in zijn eigen land voor een debat tijdens het 'Avante! Festival' van de Portugese CP. Wij vertaalden die en plaatsen dit belangwekkende stuk. Onze correspondent in Griekenland, Anna Ioannatou, toont aan dat Griekenland een belastingparadijs is! Voor de rijken wel te verstaan en Eda Yenil belicht nog eens de politiek van de AKP. Ook is er weer een bijdrage van de onafhankelijke denktank E2020. Alhoewel deze denktank een overduidelijk pro-Europees petje op heeft zijn de analyses daarom niet van minder belang. Wiebe Eekman gaat in op de schijnbare tegenstelling tussen 'sociaal rechtvaardig' en 'ecologisch correct'. Maarten Muis interviewde Eric Vemeulen, bestuurder Abvakabo FNV over de ontwikkelingen in het OV van de drie grote steden. Mark Jan Smit en Esther Grutters maakten een interview met Marinos Michailidis over de noodzaak van acties in het MBO.

Rinze Visser stuurde een stuk uit 2007 in. Wil van der Klift schreef een stuk over de snel groeiende werkloosheid en legt op de website een verbinding van 'Occupy' naar het socialisme. De redactie maakte bovendien een voorlopige eerste analyse over de Occupy-beweging in Nederland. Op de website enige artikelen over de recente ontwikkelingen in het Europa van de crisis, een steeds groter deel van de bevolking dat financiële problemen heeft en Donner die van de rechter zijn huurverhoging mag doorvoeren.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de waarheid in Manifest.

Handen af van ons inkomen, van onze uitkeringen en pensioenen, van onze werkgelegenheid, van onze voorzieningen. "Wij betalen niet voor jullie crisis". Voor sociale vooruitgang en socialisme.

"Een ander maatschappelijk bestel is dringend nodig. Het huidige kapitalistische bestel is vastgelopen en kan alleen nog maar steeds opnieuw tijdelijk worden opgelapt. Het kortetermijn-winstdenken moet worden vervangen door een politiek die rekening houdt met de grote vraagstukken van drinkwatervoorziening, milieuproblematiek en voedseltekorten. Maar tegelijkertijd moet vooral de verzorgingsstaat als eerste stap op weg naar het socialisme worden verdedigd en verder opgetuigd. Het grote graaien dat sinds begin jaren tachtig leidde tot steeds grotere verschillen tussen arm en rijk moet worden gestopt en omgekeerd. De onmogelijkheid van een 'eerlijk' kapitalisme kan steeds makkelijker worden aangetoond. Kapitalisme met een menselijk gezicht kon slechts in beperkte delen van de wereld bestaan en daar ook alleen tijdelijk, op termijn is het onbestaanbaar."

We plaatsen deze keer weer een aantal artikelen alleen op de website. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen uitgeprint te laten opsturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website. (zie www.ncpn.nl).

Deze keer op de website:

  1. Oproep voor tweede Europese Assemblee voor Klimaatgerechtigheid.
  2. Persverklaring partijbestuur NCPN over Libië.
  3. Groeiende imperialistische tegenstellingen (redactie).
  4. Meer financiële problemen voor bevolking (redactie).
  5. Rechter steunt Donner in huurstrijd (redactie).
  6. Van Occupy naar socialisme (Wil van der Klift).

De volgende krant verschijnt op donderdag 24 november 2011.