THEORIE EN PRAKTIJK

Rinze Visser

Het is van zeer groot belang voor een communistische partij en haar leden om vanuit een marxistisch uitgangspunt de politieke en economische toestand te volgen en dan van tijd tot tijd goede beoordelingen bij de hand te hebben. Dat is, tussen congressen in, zeker een taak voor een partijbestuur.

Als een communistische partij - zoals ook de onze - tegenwoordig nog niet groot en sterk genoeg is en de in handen van de burgerij zijnde pers de partij niet serieus wenst te nemen, dan is het hebben van goede analyses en het werken aan ideologische versterking voor nu en de langere termijn van uitermate groot belang.

Maar het gevaar bestaat dan ook dat consolidering en het terecht trots zijn op het in moeilijke tijden overeind houden van de partij als hoogste goed wordt gezien en het optreden in het heden naar de achtergrond dreigt te raken. Een communistische partij is nooit te klein om als partij op te treden. Anders zouden er nooit communistische partijen zijn opgericht. Het is juist nu van belang met inhoudelijk juiste standpunten naar buiten te treden, vertaald in pakkende, wervende leuzen. Als grote delen van de massa nog niet zo ver zouden zijn, dan mag dat niet een reden zijn om het te laten. Het gaat er juist om dat in deze tijd van kapitalistische crisis, waarin terugvechten noodzakelijk is, de meest politiek bewuste mensen voor de partij en haar standpunten te interesseren. Dat kan alleen maar door naar buiten te treden.

Juiste analyses, goede beoordelingen welke binnen de partijmuren blijven leiden niet tot versterking van de zo noodzakelijke tegenbeweging. Zij moeten onder de massa komen. Onze grote woorden, hoe juist ook, betekenen niet dat wij communisten ons klein moeten houden, maar moeten in begrijpelijke taal naar buiten toe. Er mag geen tegenstelling zijn tussen theorie en praktijk. Zij moeten elkaar versterken. Als wij ervan overtuigd zijn dat onze theoretische en ideologische benadering van de huidige crisis met zijn gevolgen onze grote kracht is, dan moet die kracht ook ingezet worden om verstarring te doorbreken, om beweging te maken en politieke invloed onder de mensen te verwerven.

Dat wij, de NCPN, bestaan, dat moeten de mensen weten. Maar dat is pas dan in het belang van partij en beweging als we daarbij ook laten blijken uit te kunnen leggen waar wij voor staan!