Van de redactie

fnv0336kl.jpg
Demonstratieve mars door Utrecht van FNV op 30 november jl. Voorbeeld van noodzakelijke brede samenwerking van linkse partijen, vakbeweging en andere sociale activisten. (Foto: Manifest/R.M.)
foto4.jpg
De NCPN riep ook op tot volwaardig werk en inkomen. Nu eindelijk forse looneisen stellen na jaren van tegenstand door multinationals. Nederland moet worden gered door vakbeweging. (Foto: Dick Klein Oonk)
fnv0315.jpg
NCPN-spandoek tijdens demonstratieve mars met voor zichzelf sprekende tekst: alleen strijd leidt tot succes! (Foto: Manifest\R.M.)
satellite-logo-for-spying.jpg
De spionage van de VS strekt zich uit over de gehele aardbol. 'Niets is buiten ons bereik'. Hoelang wordt deze arrogantie nog getolereerd?

De afbraak van het Nederlandse sociale stelsel wordt stelselmatig voortgezet. Planmatig en volgens een Europees draaiboek. Flexicurity en lage lonen moeten de winstgevendheid van banken en grote bedrijven verzekeren. Nu devaluatie van valuta als reguleringsinstrument niet meer mogelijk is binnen de EU, gebruikt men devaluatie van de lonen in de vorm van deflatoire loonsverlagingen.

Een vorm van geplande daling van de koopkracht is daarvan het gevolg. De winsten van banken en grote bedrijven zullen daardoor blijven groeien. De meerderheid van de bevolking draait op voor de belangen van een kleine groep rijke speculanten, couponknippers en graaiende topbestuurders. De Lissabon-agenda van 2000 heeft inmiddels de vorm aangenomen van een 'Europees economisch bestuur' dat steeds meer mandaten krijgt en de nationale autonomie ondergraaft. (zie elders in de krant).

Inmiddels kunnen, volgens Oxfam Novib, de rijkste honderd mensen de armoede op de wereld 4 keer beëindigen! Het gezamenlijke netto inkomen van deze groep van honderd bedraagt 240 miljard dollar. Het meest voorkomende inkomen in de wereld staat daarentegen op zo'n 950 euro per persoon per jaar! Deze schandalige kloof geeft aan waarom klassenstrijd onvermijdelijk is. Het kapitalisme in crisis toont zijn schandelijke gezicht elke dag meer. Het zet ondernemers en andere graaiers ertoe aan om mensen te manipuleren en te bedriegen. Schandaal na schandaal komt aan het licht. De schadelijke maatschappelijke gevolgen van deze bewuste politiek van de heersende klasse voor de rest van de bevolking zijn ook in Nederland elke dag duidelijker te merken.

Crisis verdiept zich...

De aandacht van de ondernemers gaat nu uit naar het overeind houden van hun bedrijven. Ze horen werknemers klagen over de werkdruk, zien een groeiend aantal ervan kampen met burnoutverschijnselen en worstelen met de balans tussen privé en werk, maar de bedrijven willen nu personeel dat zijn mond houdt en doorpakt, geen mensen die 'zeuren'. Werknemers moeten zich voortdurend aanpassen aan de willekeur van de ondernemers, voor wie alleen de winsten tellen, niet de belangen van de werkenden. De werkende klasse moet zijn eigen boontjes doppen, maar met minder inkomsten, hogere uitgaven en toegenomen stress. Het moderne ondernemerschap heeft een zeer ouderwetse wereld voor ogen. Die van een eeuw terug. Wat door de meeste partijen in ons land wordt rondgebazuind is: langer werken, voortdurend wisselen van takenpakket, demotie en verlaging van inkomen als norm. De inkomensongeljkheid neemt in de westerse landen in snel tempo toe.

Dat doet ook de werkloosheid en die trend is voorlopig niet voorbij. Meer en meer wordt bovendien betaald werk vervangen door mantelzorg en werk dat voor een lager loon moet worden uitgevoerd, waarbij verdringing hand over hand toeneemt: hetzelfde werk als voorheen doen met een uitkering in plaats van zoals eerder in een vaste aanstelling. Het wordt straks verplicht een 'onbeloonde maatschappelijk nuttige' tegenprestatie te leveren voor de bijstandsuitkering. Als de bijstandsgerechtigde die tegenprestatie niet wil of kan leveren, gaat de gemeente de uitkering intrekken. Op naar de vooroorlogse Dwangarbeid. Ruim een half miljoen mensen is inmiddels genoodzaakt twee banen te nemen om rond te komen. In 2012 is dat aantal gestegen en het is nu 544.000, blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Mensen die één baan hebben, werkten vorig jaar gemiddeld 34,1 uur per week. Mensen met twee banen werkten gemiddeld 36,3 uur per week. Sinds 2002 zijn er steeds meer mensen met een tweede baan. Een kwart van de zzp'ers is nu freelancer uit nood. De tweedeling in de maatschappij neemt steeds meer toe. De rijken worden rijker, de armoede en bestaansonzekerheid nemen verder toe. De participerende samenleving is een farce.

... en wordt steeds meer merkbaar

In tegenstelling tot het vorige rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uit 2011 blijkt dat de kapitalistische crisis zich nu wel laat gelden "in termen van koopkrachtverlies, oplopende werkloosheid en toename van de armoede". Vijf jaar geleden was nog 81 procent tevreden over de economie, nu is dat nog maar 47 procent. Van de huiseigenaren die nu zouden (moeten) verkopen zou 20 procent verlies moeten nemen. Door de crisis verplaatst ook het probleem van zelfdodingen zich steeds meer naar de werkvloer. Werk- en tijdsdruk zijn in veel banen (te) hoog. In combinatie met de baanonzekerheid als gevolg van massaontslagen blijkt dit steeds meer een dodelijke formule te zijn.

Hoe lang houden illusies nog stand?

Hoe lang zullen de leden en (potentiële) kiezers van de PvdA bereid zijn het fabeltje te geloven dat compromissen nu eenmaal nodig zijn in ons land? Hoe lang blijven ze nog achter hun falende leiders aanhobbelen? Hoe lang blijven ze geloven dat ook de PvdA en de vakbeweging water bij de wijn moeten doen? Wanneer wordt duidelijk dat de PvdA niet meer de partij is die opkomt voor de zwakken in de samenleving, maar meehobbelt met de architecten van de klassenvrede, van het 'sociaal partnerschap'? Hoe ver en hoe snel zal de FNV-leiding gaan met het ontpolderen? Wanneer en hoe vlug versnelt de nieuwe FNV in beweging zijn strijdbare en politieke koers? De indrukwekkende demonstratie en manifestatie op 30 november jl. moet daartoe het startschot zijn geweest.

Wanneer wordt duidelijk dat er geen licht aan het einde van de tunnel gloort, maar dat de kapitalistische crisis met golven dieper wordt? Dat korte oplevingen gevolgd worden door verdieping van de crisis? Wanneer wordt duidelijk dat de meerderheid van de bevolking bestolen wordt door een kleine rijke elite? Wanneer wordt duidelijk dat de werknemers niet met hun pet in de hand ja moeten knikken tegen alle ondernemersgrillen? Wanneer wordt duidelijk dat niet de ondernemers aan de basis staan van voorspoed en productie maar de miljoenen werkenden? Wanneer wordt duidelijk dat kleine zelfstandige ondernemers evenzeer het slachtoffer van de vraatzucht van de grote multinationals zijn? Wanneer verhuist het MKB weer uit de Malietoren?

Maar ook: wanneer zal duidelijk worden dat lokale splinterpartijen niets in de melk te brokkelen hebben en dat ook de PVV geen alternatief is, maar een uiterst gevaarlijke tendens? En nog een stap verder: wanneer zal duidelijk worden dat alleen strijd in buurten en bedrijven een uitweg biedt, en dat het huidige parlementarisme van de SP uiteindelijk een doodlopende weg is? Wanneer zal duidelijk worden dat alleen consequente strijd loont, dat alleen die weg tot succes kan leiden? Wanneer zal duidelijk worden dat er een andere strijdbare houding moet ontstaan als antwoord op de voortdurende kapitalistische crisis? Vraag het de studenten die het asociale leenstelsel wisten te stoppen en de actievoerende (thuis)zorg medewerkers.

Europese crisis is nog lang niet voorbij

Europese banken hebben bijna 1200 miljard euro dubieuze leningen in hun boeken, volgens PWC. Bijna 100 miljard euro meer dan vorig jaar. Kunnen die ooit worden terugbetaald? Nederlandse banken bezitten inmiddels voor 57 miljard euro aan dubieuze leningen; bijna 10 procent meer dan vorig jaar en nagenoeg het dubbele van de 32 miljard euro in 2008. Het opschonen van de Europese bankensector zal nog jaren in beslag nemen. Banken zitten op meer dan 2400 miljard euro aan leningen waar ze eigenlijk vanaf willen. Hadden Europese banken in 2008 voor 514 miljard euro aan dubieuze leningen in de boeken staan, inmiddels is dat opgelopen tot 1187 miljard euro. We leven met z'n allen op een vulkaan die elk moment kan uitbarsten.

Eugene Fama, een van de Nobelprijswinnaars voor de economie dit jaar, maakt zich zorgen over de financiering van de almaar groeiende staatsschulden in de VS en Europa. "Als die recessie uitbreekt zal het een wereldwijde zijn", aldus de econoom tegen persbureau Reuters. De torenhoge schulden van overheden aan beide zijden van de Atlantische Oceaan vormen een constante bedreiging voor de wereldwijde economie. Er is daardoor een reëel risico dat er in 2014 opnieuw een recessie zal uitbreken. Fama zegt "helemaal niet gerustgesteld" te zijn door de optimistische Amerikaanse banencijfers die onlangs naar buiten werden gebracht.

Ook IMF-voorzitter Christine Lagarde vindt het te vroeg voor Europa om te juichen dat de crisis voorbij is. Zij waarschuwt voor recessie en vreest jarenlange stagnatie in Europa. Er is een tastbaar gevoel van optimisme dat de Europese crisis voorbij is. "Maar is dat zo als 12 procent van de beroepsbevolking zonder baan zit? En als er geen tekenen zijn dat het voor mensen gemakkelijker wordt hun schulden terug te betalen?" "Als werkgelegenheid en investeringen niet aantrekken, ziet het er niet goed uit voor Europa's toekomst".

Mondiale politieke crisis vreet door

In de VS worden elke dag dertig mensen om het leven gebracht door iemand met een wapen (zelfmoorden niet meegerekend). Op 26 scholen in het land is sinds december 2012 een schietincident geweest. (BronFD/GvdM, 14-12-2013)

In Oekraïne wordt een politiek pokerspel gespeeld door krachten die westerse steun krijgen: er vindt een poging tot een staatsgreep plaats. Het Midden-Oosten en Afrika blijven speelbal van westerse belangen en in Azië spelen westerse krachten een belangrijke rol in de instabiliteit aldaar. De afluisterpraktijken van de VS beginnen nu ook hinderlijk te worden voor multinationale bedrijven. De arrogantie van de macht wordt inmiddels steeds doldriester. Manifest zal er in het komende jaar weer aandacht aan besteden.

Het komt aan op (klassen)bewustzijn

De heersende klasse tracht op alle mogelijke manieren de bevolking in het gelid te houden. Zij beschikt daartoe over invloedrijke instituties, waarvan radio, tv, pers en onderwijs de belangrijkste zijn. Manifest zal een - uiteraard bescheiden, maar daarom niet minder belangrijke - bijdrage blijven leveren werkelijkheid en valse illusies te onderscheiden. Het is tijd voor een menselijke samenleving: het socialisme. Daarvoor zal moeten worden opgetreden. Daartoe zullen partij en krant op zoveel mogelijk plaatsen zichtbaar moeten zijn om te weten wat er leeft onder de bevolking en om de communistische kijk op zaken in het debat te brengen.

Manifest zal ook dit jaar weer zaken proberen te verhelderen en een basis bieden voor de daadwerkelijke praktische strijd in buurten en bedrijven en een bijdrage leveren aan het omzetten van de opkomende spontane elementaire beweging (als gevolg van het brutale optreden van het kapitaal) in georganiseerde maatschappelijke strijd, met name in de vakbeweging.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de waarheid in Manifest.

We plaatsen deze keer weer enige artikelen alleen op de website. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen uitgeprint te laten opsturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website.(zie www.ncpn.nl). Op de website staat sinds kort een rubriek 'marxistische analyses'.

Deze keer onder Marxistische Analyses:

  1. Dogma's breken om tij te keren, Catherine Mills/PCF, vert. Frans Willems.

Deze keer op de website:

  1. Mandela, echte revolutionair, verklaring SACP, vertaling Solidair;
  2. Verklaring Partijbestuur NCPN n.a.v. overlijden Nelson Mandela;
  3. Bezuinigingen onwettig volgens EVV, vertaling Frans Willems;
  4. Schots Witboek: verkiezingspropaganda, Ron Verhoef;
  5. Onderwijshervorming in Vietnam, Nick Wright, vertaling J.B.;
  6. Dankbetuiging donaties Filippijnen, NFS-bestuur;
  7. Libië, ruim een jaar later, Rob Heusdens.

Manifest nummer 01/2014 verschijnt op donderdag 16 januari 2014.

De redactie van Manifest wenst de lezers en leden van de NCPN prettige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2014. De bevolking in ons land zal veel kracht nodig hebben om ook de komende periode weer het hoofd te bieden aan de toenemende kapitalistische uitbuiting.