Onderwijshervormingen in Vietnam

Nick Wright

In oktober dit jaar vond het 8e plenum plaats van het 11e Centraal Comité van de Communistische Partij van Vietnam. Op de laatste dag van die vergadering heeft het Centraal Comité een resolutie aangenomen met besluiten over noodzakelijke onderwijshervormingen in Vietnam. Een samenvatting van die resolutie volgt hieronder.(1)

Het Centraal Comité van de Partij heeft besloten om een resolutie aan te nemen over radicale en uitgebreide hervormingen in onderwijs en opleidingen, die overeenstemmen met de eisen van industrialisatie en modernisatie onder de omstandigheden van een socialistisch georiënteerde markteconomie en internationale integratie.

Het Centraal Comité geeft aan dat het Vietnam, ondanks veel binnenlandse problemen en beperkte middelen, is gelukt om tot grote prestaties te komen in onderwijs en opleidingen, die hebben bijgedragen aan nationale vernieuwing, opbouw en verdediging. Dit is mogelijk door de traditionele Vietnamese voorliefde voor leren, de aandacht daarvoor van de partij, de staat en de hele samenleving, en de inspanningen van leerkrachten en managers in het onderwijs.

Deze prestaties omvatten onder meer: de invoering van universeel onderwijs; de uitbreiding van kennis onder de bevolking; ontwikkeling van human resources; ontwikkeling van talenten; educatie van burger bewustzijn; politieke waarden en revolutionaire idealen voor meerdere generaties Vietnamezen; een blijvende oriëntatie op het socialisme; betere voorwaarden voor kwaliteit van onderwijs en educatie; verbeterde kwaliteit en effectiviteit van onderwijs en opleidingen op alle niveaus; uitbreiding van internationale integratie en een groeiend aantal geschoolde arbeiders.

Ondanks deze ontwikkelingen voldoet het niveau van onderwijs en educatie nog lang niet aan de eisen voor nationale opbouw en verdediging en de vereisten voor een groeimodel voor hervormingen, economische herstructureringen en voortgaande ontwikkeling. Onderwijs was tot nu toe niet daadwerkelijk een van de belangrijkste nationale beleidsterreinen en kreeg niet de hoogste prioriteit binnen sociaaleconomische ontwikkelingsprogramma's.

Onderwijs en educatie werden tot nu toe nog niet gezien als de beslissende factor voor nationale ontwikkeling. Tekortkomingen en zwakheden in onderwijs en opleidingen die werden benoemd in de Resolutie van het 2e plenum van het 8e Centraal Comité van de Partij zijn slechts beperkt verbeterd en soms zelfs verslechterd. Het wetenschappelijk onderwijs is verouderd. De kwaliteit van het onderwijs is niet goed genoeg om te kunnen voldoen aan de sociaaleconomische behoeften en om een sterke, concurrerende Vietnamese arbeidskracht te vormen op regionaal en wereldniveau.

Het onderwijs draagt nog niet bij aan behoud en bevordering van nationale culturele waarden. Er zijn zwakheden in het onderwijsmanagement. Het onderwijsbudget is beperkt. Er is onvoldoende inzicht in de behoefte aan human resources voor nationale industrialisatie en modernisering en in de leerbehoeften onder de bevolking om de ontwikkeling van onderwijs en educatie vooruit te plannen.

Het Centraal Comité van de Communistische Partij van Vietnam heeft de oorzaken van de knelpunten in het onderwijs grondig geanalyseerd, in het bijzonder subjectieve oorzaken voor de tekortkomingen en zwakheden. Daarbij is ook gekeken naar ervaringen die zijn opgedaan bij eerdere onderwijshervormingen, de achtergrond, voor- en nadelen en uitdagingen en de vereisten voor de educatieve sector tijdens de nieuwe revolutionaire periode. Het Centraal Comité benadrukt de noodzaak voor radicale en uitgebreide hervormingen in onderwijs en opleidingen. Het Centraal Comité definieert radicale en uitgebreide hervormingen in onderwijs en opleidingen als hervormingen met betrekking tot kernkwesties en dringende vraagstukken, variërend van het denken over perspectieven tot doelen, systemen en educatieprogramma's, beleid, mechanismes en voorwaarden om onderwijskwaliteit te garanderen.

Er moeten hervormingen worden doorgevoerd in alle typen onderwijs en op alle opleidingsniveaus, op zowel centraal als lokaal niveau en in de relatie tussen gezinnen, scholen en de samenleving. Hervormingen moeten tot doel hebben het leervermogen te verhogen, human resources te trainen en talenten te ontwikkelen, Het gaat om een verschuiving van het leveren van kennis naar het bevorderen van leervermogen en kwaliteiten voor leren. De hervormingen zijn bedoeld om een drastische verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van het onderwijs te bewerkstelligen en te voldoen aan zowel de behoeften voor nationale opbouw en verdediging als aan de behoeften van de bevolking om te studeren.

De hervormingen moeten systematisch plaatsvinden, met een langetermijnvisie en uniforme, haalbare en wetenschappelijk onderbouwde maatstaven. Radicale en uitgebreide hervormingen moeten rolmodellen van bereikte prestaties vasthouden en uitdragen en tegelijkertijd afrekenen met wangedrag en overtredingen. Bestaande zwakheden moeten worden opgelost en nieuwe, positieve aanpakken moeten worden ontwikkeld. De hervormingen moeten een richting en 'routekaart' hebben die past bij de actuele omstandigheden op zowel landelijk als lokaal niveau. Er moet rekening worden gehouden met de beperkingen en uitdagingen van het onderwijs, die moeten overwonnen worden met effectieve maatregelen en plannen, om zo de onderwijssector naar een hoger niveau te brengen.

Op basis van de algemene en concrete doelen heeft het Centraal Comité verschillende taken en oplossingen gedefinieerd voor radicale en uitgebreide hervormingen van onderwijs en educatie:

(1) Het volledige document is te vinden op: http://www.solidnet.org/vietnam-communist-party-of-vietnam/cp-of-vietnam-statement-of-the-8th-plenum-en

2 december 2013, vertaling: J. Bernaven.