Onderwerp: 4 mei-herdenking

Aan het College van B en W en de leden van de Gemeenteraad

Lemmer, 4 maart 2015.

Vanuit de gemeentelijke organisatie is er naar de 4 mei-herdenkingorganisaties een uitvoerig bericht gestuurd over de mogelijke facilitaire ondersteuning bij de plaatselijke herdenkingen. Met als achtergrond de als gevolg van de fusie nodige harmonisatie. Gisteren werd ik hierover door het 4 mei-comité Lemmer/voormalig Lemsterland benaderd. Dit comité - en dit zal niet de enige in de gemeente zijn - zegt, en naar mijn mening terecht, dat men met de door de gemeente toegezegde 100 euro totaal niet uit de voeten kan. Hier kan slechts één bloemenkrans voor besteld worden, terwijl het comité dit jaar zeker 6 á 7 bloemstukken nodig heeft: begraafplaatsen, waaronder de joodse, het monument ter nagedachtenis van in de oorlog weggevoerde en vermoorde joodse Lemsters en ook voor Echten, waar om de vijf jaar een herdenking plaatsvindt. Ook is er geen geld voor het gebruik van de noodzakelijke geluidsinstallatie.

Dat genoemd comité niet eerder aan de bel trok, heeft er mee te maken dat een eerder krantenbericht, gevoed door een gemeentelijk persbericht, anders deed vermoeden. Het aangedragen probleem zal zeker ook gelden voor andere in onze gemeente aanwezige 4 mei-organisaties.

Mijn mening is dat als het gemeentelijk beleid in deze niet bijgesteld wordt - voor nu en de komende jaren - de 4 mei-herdenkingen in het slop zullen raken, wat ik en zeer velen met mij niet alleen betreurenswaardig maar ook zeer ernstig zouden vinden. Het kan toch niet zo zijn dat het dagelijks bestuur van de gemeente als ook de volksvertegenwoordiging (de gemeenteraad) hieraan debet zijn.

Hoogachtend,

Rinze Visser,
gemeenteraadslid NCPN.