Van de redactie

i-002-006.jpg
De Amerikaanse koopman-president op bezoek bij zijn vrienden van het koningshuis van Saoedi-Arabië op 20 mei jl. Trump kwam om een grote wapendeal (110 miljard dollar!!!) te sluiten met het corrupte regime. (Foto: ZLV)
i-003-008.jpg
De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, bezocht op 10 mei jl. president Trump in het Witte Huis. De situatie in Syrië werd daar o.m. besproken. (Foto: ZLV)

Trump en zijn medestanders in het kwaad, laten hun gezicht steeds duidelijker zien. Oorlogsuitgaven nog schrikbarender omhoog, lucratieve wapendeals sluiten met het conservatieve koningshuis in Saoedi-Arabië, sociale voorzieningen voor de armen in eigen land afbreken en lak hebben aan de milieuproblematiek. 'America first' betekent: leve de vrije jongens en hun vrouwelijke aanhang. Alleen zakelijke belangen tellen. Maar dat is gezichtsbedrog. Achter de zakelijke belangen van de handelaar steekt bovendien een gewetenloze gevaarlijke schurk met arrogante kortzichtige en domme opvattingen. De rijken hebben volgens de nieuwe elite in het Witte Huis het recht zich verder te verrijken ten koste van de stomme 'loosers' die alleen goed zijn om als kiezersvee op te treden. Dit soort lieden vindt dat het goed en normaal is dat er klassenverschillen zijn en heeft racistische en conservatief-religieuze opvattingen. Zij willen met hun bekrompenheid alle - hoe weinig en hoe selectief die ook waren - progressieve veranderingen in de VS van de laatste jaren zo snel mogelijk afbreken. Weg met abortus, leve de homohaat, op naar een staat van blanken. Het wordt met de dag duidelijker wat voor vlees er in de Witte Huis-kuip zit: levensgevaarlijke aartsreactionairen!

Trump is ingepalmd door het meest conservatieve deel van de Republikeinse Partij, die steunt op bekrompen opvattingen onder delen van de Amerikaanse arbeidersklasse. Hij en zijn nieuwe medegangsters in Het Witte Huis ontpoppen zich steeds meer als levensgevaarlijke imperialisten. Inmiddels nemen in de VS verrechtsing en klassentegenstellingen steeds meer toe. In Europa groeit de militaire samenwerking van NAVO en EU gestaag, wordt gewerkt aan een voortdurende en steeds gevaarlijker Russisch vijandbeeld en wordt de oorlogsdreiging snel groter. Gebruikmakend van de onwil van Trump om voor 'de kosten van de verdediging van Europa' op te komen lanceren de Europese staten voorstel na voorstel om de oorlogsuitgaven aanzienlijk te verhogen, ten koste van vrede en levensstandaard.

De formatie in eigen land krijgt ook steeds conservatievere tintjes. Nu wordt 'onderkoning' Tjeenk Willink, vrindje van het koningshuis, plotseling uit de hoge hoed getoverd. Er zijn nog steeds bosjes 'gelovigen' die het jammer vinden dat het koningshuis zich niet direct mag bemoeien met de formatie. Die terug willen naar vóór 1848. De heersende klasse wil dat er haast wordt gemaakt met een coalitie die een kamermeerderheid heeft en zo rechts mogelijk is, ondanks het feit dat de uitslag van de verkiezingen er een was van versnippering en tegenstellingen. Maar daar heeft de heersende klasse geen boodschap aan: zij wil zo ongestoord mogelijk haar zaken kunnen doen en daar hapert het nu aan. En dat in een tijd van steeds grotere onderlinge kapitalistische concurrentie. Als de 'ouwe jongens' van het kapitalisme beschermingswallen willen opbouwen tegen buitenlandse overnamepogingen dan is er wel wat aan de hand. Dan moet je als kapitalist niet ook nog eens worden lastiggevallen door 'opstandig' volk. Het kapitalisme weet zich nog net - ondanks toenemende interne tegenstellingen en problemen - te handhaven, vooral met de massieve dagelijkse steun van de door haar beheerste massamedia. Het is in hun voordeel dat de Nederlandse vakbeweging het liefst doorgaat met polderen en binnenkamertjesafspraken. De radicale vleugel binnen de vakbeweging is vakkundig vleugellam gemaakt tijdens het afgelopen congres. Dat belooft weinig goeds de komende tijd. Het kan wel anders, tonen de havenmensen. Het eerste deel van een tweeluik over de haven, een interview met Niek Stam, plaatsen we deze keer. De volgende keer gaan we dieper in op de strijd tegen negatieve gevolgen van automatisering en robotisering in de haven.

We publiceren ook een bijdrage van Alvaro Sanchez Cordero, zaakgelastigde van de Bolivariaanse Republiek Venezuela. Hij toont hoe er - onder leiding van de VS - een levensgevaarlijke aanval plaatsvindt op de democratische verworvenheden in dat land. De gevaarlijkste ontwikkeling is het destabiliseren van het land opdat buitenlands ingrijpen mogelijk wordt. Manifest was aanwezig tijdens een persconferentie op vrijdag 2 juni jl. Dag in dag uit wordt de Nederlandse bevolking overspoeld met leugens over de situatie in Venezuela. Goed dat er nog kranten als Manifest zijn die tegengas geven! Dat geldt ook voor de houding van de VS tegen Cuba. Trump wil van de inspanningen, gericht op ontspanning, van Obama af en haalt de oude visie gericht op regime change weer van stal, terwijl de Cubaanse regering juist uit is op ontspanning en soevereiniteit. Dat wordt ook duidelijk in het interview met de Cubaanse ambassadeur Soraya Alvarez in dit nummer van Manifest.

De heersende klasse blijft vooral overeind omdat die klasse beschikt over heel veel middelen van massa-beïnvloeding. Onjuiste informatie verschaffen of negeren van de werkelijkheid zijn daarbij de belangrijkste instrumenten. Manifest tracht een bijdrage te leveren aan het doorprikken van de leugens en biedt linkse en progressieve bewegingen, partijen, groeperingen en landen een platform om het noodzakelijke tegengeluid te kunnen ventileren.

Manifest, NCPN en CJB willen helpen de mensen over de drempel van het anticommunisme heen te leren stappen, met de partij en de jongerenbeweging van gedachten te wisselen en daadwerkelijk willen samenwerken, waarbij het aanbieden van de juiste informatie van doorslaggevend belang is. Dat vergt veel van de individuele communisten: overtuigingskracht, vertrouwen winnen, zonder betweterigheid, maar ook zonder pragmatisme en opportunisme. Dat vergt vooral een lange adem, humor en inzicht in de noodzaak van revolutionair geduld. En bovenal vergt het een voortdurend zoeken naar juiste, eerlijke informatie. Het zoeken naar echte bruikbare antwoorden is volop aan de gang. Maar zonder een goed, praktisch, herkenbaar en uitvoerbaar links alternatief en toename van het verzet onder de bevolking zal er geen adequaat antwoord komen.

De zoektochten naar het socialisme, naar een samenleving zonder uitbuiting van de mens door de mens, moeten worden geïntensiveerd. Nog steeds geldt de leus: 'weg met het kapitalisme, naar een socialistische samenleving.' Stop het tegen elkaar uitspelen van delen van de arbeidersklasse. Weg met NAVO en EU, ook al zullen die eisen niet makkelijk realiseerbaar zijn in de praktijk.

Maar er is een groeiend aantal redenen om het kapitalisme de deur te wijzen. Het inzicht in de noodzaak om een socialistische, planmatige wereld op te bouwen groeit. Geen makkelijke taak, maar zeker niet onmogelijk, vooral in de nieuwe actualiteit. Niet gewillig meepolderen in allerlei overleggen, maar de basis organiseren in buurten en bedrijven, moet het parool zijn. Verzet organiseren tegen verdergaande flexibilisering, marktwerking en de algehele afbraak van ons sociaal stelsel. Dat zal zeker niet gemakkelijk zijn. Maar het is de enige weg. Alleen door strijd worden de ware bedoelingen van rechtse politici zichtbaar en kunnen de werkelijke machthebbers worden verslagen. Anders blijft de arbeidersklasse de verliezende partij in de klassenstrijd.

In deze krant zullen we weer een aantal belangwekkende artikelen plaatsen. Belangwekkende achtergrondartikelen zijn onder meer: de eerder genoemde interviews, de bijdrage van Alvaro Sanchez over Venezuela, een korte geschiedenis van de G20, van Lucas Zeise, de belachelijke opmerkingen door Trump over Cuba van Edgar Goll, de boeiende bijdragen over de ontwikkelingen in Griekenland van Anna Ioannatou en enige artikelen over de ontwikkeling van sociaaldemocratische partijen. In de komende krant weer aandacht voor Turkije, waar de TKP kortgeleden een congres hield.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl).

Deze keer geen artikelen op de website.

Manifest nr. 07/2017 verschijnt op donderdag 06-07-2017.