Bijdrage NCPN aan Europese bijeenkomst georganiseerd door de KKE op 11 april jl.

Beste kameraden,

We willen jullie allen bedanken voor jullie aanwezigheid hier. De NCPN hecht de grootst mogelijk waarde aan deze internationale bijeenkomsten, ongeacht de sterkte of zwakte van de internationale communistische beweging op dit moment.

Het is onze plicht als communistische partijen om gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen het kapitalisme, tegen het imperialisme, voor een socialistische maatschappij. Onze beweging heeft altijd bestaan als een trotse internationalistische beweging die de bevrijding van de arbeidersklasse over de gehele wereld voorstaat. Een voorname strijd hierin is de strijd tegen het opportunisme, tegen diegenen die de communistische beweging willen afzwakken, de theorie van het marxisme-leninisme willen verdraaien of vervangen, met andere woorden de revolutionaire spits van de communistische partijen willen afbreken, zodat ze ongevaarlijk en bruikbaar worden voor de bourgeoisie.

We moeten in de storm van alles wat gaande is, het doel dat we voor ogen hebben niet verliezen: het socialisme, dat alleen bereikt kan worden door middel van de revolutionaire omverwerping van de bestaande kapitalistische verhoudingen: het privé-eigendom en de burgerlijke staat, en haar vervanging door de revolutionaire arbeidersmacht.

Het is uitzonderlijk belangrijk om deze principes, de conclusies uit de ervaringen van de communistische beweging, te herbevestigen. Maar onze zwakte mag er niet toe leiden dat we deze principes tot een frase maken. De communistische partij moet haar strategie en tactiek afleiden vanuit de objectieve omstandigheden en strijdervaringen. We moeten weten wanneer we moeten aanvallen, en wanneer we moeten terugtrekken, wanneer we compromissen moeten sluiten, en wanneer absoluut niet. Dit inzicht kunnen we enkel uit de ervaringen van onze strijd verkrijgen, alsook de ervaringen in de strijd van de communistische beweging van de afgelopen 150 jaar. Dit was meer algemeen. We willen jullie vandaag ook informeren over de toestand in ons land, in Nederland.

Nederland is, hoewel klein, een belangrijke schakel in de imperialistische keten, en kent een hoge mate van ontwikkeling. Nederland heeft een sterke positie binnen de EU, en binnen het imperialisme in het algemeen. Ons land heeft zich al vroeg in de geschiedenis ontplooid als kapitalistisch land, en kende veel koloniën, zoals Indonesië, Suriname, enzovoorts. Na de intrede van de kapitalistische crisis van 2008, heeft onze bourgeoisie naar de richtlijnen van de EU krachtige bezuinigingsmaatregelen getroffen om kapitalistisch herstel teweeg te brengen.

De publieke zorg, waar ons land om bekend stond, werd overgeheveld naar de private sector als bron voor winst. De sociale rechten die de arbeiders gewonnen hadden, zoals ontslagrecht, recht op vrije dagen, enz, werden voor een groot deel teruggedraaid. De communistische partij (CPN) hief zichzelf op, en ging op in een groene partij.

We zitten in Nederland nu in de situatie waarin het zeer lastig is om een communistische partij herop te bouwen. Op het laatste congres van de NCPN hebben we besloten dat we ons moeten gaan richten op het werk in de buurten en de bedrijven. Dat is in de praktijk geen makkelijk proces. Posities opbouwen in bedrijven als communistische partij betekent in onze situatie vanaf helemaal niets beginnen.

Je als communist profileren op je werk of in de buurt betekent jezelf volledig blootstellen, zonder daar direct iets voor terug te krijgen. De zwakte van de partij en het lage politieke bewustzijn van de bevolking, hoewel die door de maatregelen van het kapitaal ook steeds onrustiger en kwader wordt, zijn de problemen waar wij tegenaan lopen.

We hopen vandaag, in het licht van het thema 'werken in de arbeidersklasse en de arbeidersbeweging' met jullie, onze zusterpartijen, deze moeilijkheden te bespreken en tot een gezamenlijke richting te komen.

Leve het communistisch internationalisme, gezamenlijk voeren we de strijd voor het socialisme! Dank jullie wel, kameraden.