Brief van Anton de Kom aan André Gide

i-004-013.jpg

Deze brief is niet gedateerd. Waarschijnlijk geschreven tussen 1934 en 1936. De Franse schrijver André Gide heeft een Franse vertaling ontvangen. Die vertaling is gemaakt door de Nederlandse literator Eduard du Perron op verzoek van De Kom. De oorspronkelijke Nederlandse versie ligt in het letterkundig museum in Den Haag onder het nummer K 722 B 26. De brief, die hier voor het eerst wordt gepubliceerd luidt als volgt:

"Waarde meester,

Hiermee zend ik U mijn eerste boek: 'Wij Slaven van Suriname', in vertrouwen dat gij als schrijver van het prachtige 'Voyage au Congo', U wellicht ook voor het onderwerp dat ik behandeld heb zult interesseeren. Weliswaar is mijn vaderland Suriname slechts klein en weinig bekend in de wereld, maar de onderdrukking van mijn rasgenooten is er even erg als waar ook, en het probleem van den neeger, dat naar mijn overtuiging slechts door het communisme kan worden opgelost, stelt 'zich ook in deze Nederlandsche kolonie in zijn volle wreedheid. Mocht U ertoe kunnen medewerken dat het lijden van mijn volk ook buiten het Nederlandse taalgebied bekend wordt en de regeering onzer uitbuiters, b.v. door een vertaling in het Fransch, voor de geheele wereld aan den schandpaal wordt genageld dan zoudt gy daardoor ongetwijfeld aan mijn volk en daarmede tevens aan het geheele zwarte ras een nieuwen dienst bewijzen. Hopende dat gy mij zult helpen het vijandig zwijgen te doorbreken waarmede de vijandige burgerlijke pers in Holland mijn werk tracht te dooden, verblijf ik."

De Nederlandse versie is niet ondertekend, de Franse wel.

Bron: Sandew Hira: Anton de Kom, zijn rol en betekenis in de Surinaamse Geschiedenis, Brief van Adek aan André Gide.