Skip navigation

Citaat van de Maand

"

Het lijkt me nuttig ons te herinneren op welke grondslag dit kabinet in 1948 tot stand is gekomen. Die grondslag was tweeledig: enerzijds de uitvoering van het Marshall-plan en anderzijds het anticommunisme. Wat is er van die grondslag overgebleven? De communisten hebben van meet af aan het Marshall-plan als een plan tot onderwerping van de zwakke staten aan het Amerikaanse imperialisme en van voorbereiding van de derde wereldoorlog gebrandmerkt. Maar de voorstanders ervan beloofden het volk koeien met gouden hoorns, welvaart, economische stabiliteit, een progressieve sociale politiek. Op dit moment zijn de meesten, die dit van het Marshall-plan gehoopt hadden, het er over eens dat het op een grandioos bankroet is uitgelopen. In ons land, als in de overige Marshalllanden heersten toenemende chaos en verval op het gebied van de industrie, de landbouw en de handel. Het geld heeft geen vaste waarde meer, in plaats van een progressieve politiek ondergaan wij een herleving van het fascisme. Dat zijn de resultaten van het Marshallplan.

Toespraak Paul de Groot tijdens de Algemene beschouwingen in de Tweede Kamer
De Waarheid, 15 november 1950