Stichting HOC hecht veel belang aan jouw privacy. Wij weten dat dit voor jou ook zeer belangrijk is. Hier leggen we uit welke persoonsgegevens over jou door de Stichting HOC worden bijgehouden, hoe ze gebruikt worden en hoe je ze kan consulteren, corrigeren en/of wissen. Meer algemene informatie over de privacywetgeving AVG vind je op de website van de autoriteit persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken

Manifest verwerkt jouw persoonsgegevens nadat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt bij het invullen van een contact-/aanvraagformulier. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld via correspondentie of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@ncpn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting HOC verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of fysiek informatiepakket
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om contact met je op te nemen (indien daar toestemming voor gegeven is)
  • Je te informeren over onze activiteiten en wijzigingen van onze voorwaarden
  • Verzenden van Manifest na afsluiting van een abonnement

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting HOC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Manifest) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting HOC bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens zijn verzameld. Wij gaan zorgvuldig om met jouw contactgegevens en deze dienen vooral om contact met je op te nemen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jouw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Ze worden opgeslagen in beveiligde bestanden die uitsluitend toegankelijk zijn voor de personen die wij hiertoe hebben gemachtigd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Manifest website maakt geen gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van jouw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar secretariaat@ncpn.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Stichting HOC zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Manifest wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting HOC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via secretariaat@ncpn.nl.