Skip navigation
70 jaar NAVO - 100 jaar KOMINTERN

Imperialisme of socialisme?

Toespraak van de counsellor van de Cubaanse ambassade

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van donderdag 16 januari 2020

Placeholder
NCPN

Op 14 december 2019 organiseerden CJB en NCPN in Amsterdam een publieke bijeenkomst met het thema: 'imperialisme of socialisme? 70 jaar NAVO - 100 jaar Komintern'. Er waren vier sprekers, waaronder Yadira Ledesma Hernandez, counsellor van de Cubaanse ambassade. Drie bijdragen plaatsen we in de krant. Deze keer de Cubaanse op de voorpagina en elders in de krant de bijdrage van Hetty van der Hall, over de Spaanse burgeroorlog. Op de website de bijdrage van Aris over de Komintern. En in de volgende krant over de NAVO van L.Z.. De bijeenkomst werd druk bezocht en was een succes.


Verklaring ter ere van de viering van het eeuwfeest van Communistische Internationale. Amsterdam, 14 december 2019

Beste vrienden van de Nieuwe Communistische Partij van Nederland, waarde gasten, het is mij een eer om de Communistische Partij van Cuba te vertegenwoordigen tijdens de viering van het eeuwfeest van de Communistische Internationale. Namens de Cubaanse ambassade spreek ik mijn dank uit voor de uitnodiging om deel te nemen aan deze belangrijke viering.

Het vieren van het eeuwfeest van de Communistische Internationale betekent een erkenning van de erfenis van de belangrijkste, revolutionaire organisatie die de arbeidersbeweging ooit gekend heeft.

Het is waard om te benadrukken dat de Communistische Internationale in haar begin bestond uit jonge en onervaren mensen. Al snel groeide de organisatie uit en in slechts twee jaar was zij aanwezig op ieder continent, met honderdduizenden leden en een mondiale herkenbaarheid.

Als wij citeren uit de documenten die voortkwamen uit de Communistische Internationale - zoals die waarin staat: 'Proletariërs aller landen! In de oorlog tegen de imperialistische barbarij, tegen de monarchie, tegen de bevoorrechte klassen, tegen de bourgeoisstaat en het bourgeoiseigendom, tegen alle variëteiten en vormen van sociale en nationale onderdrukking - Verenigt u!' begrijpen we hoe relevant deze opmerkingen nog zijn in onze huidige situatie en waarom wij hier vandaag bijeen zijn.

De geschiedenis van de Communistische Internationale heeft ons lessen nagelaten die ons moeten blijven voeden. Maar zoals de Cubaanse nationale held, José Martí zei: "In de politiek is verzet net zoveel waard als volharden." Daarom willen wij graag dit historisch moment gebruiken om uw aandacht te vragen voor de heldhaftige weerstand van de communistische partijen en andere progressieve bewegingen die de banieren droegen in de strijd voor zoveel rechtvaardige zaken.

In het bijzonder willen we de NCPN bedanken voor de vriendschap, solidariteit en steun voor het Cubaanse volk en de politiek die Cuba verdedigt.

Beste vrienden,

de leider van de Cubaanse Revolutie, de geliefde Commandant Fidel Castro Ruz zei in 1961 tijdens de beginjaren van het revolutionaire project: "Ik ben een marxist-leninist en dat zal ik altijd blijven." Een jaar later waarschuwde hij: "Het studeren van en het lesgeven in het marxisme is essentieel en doorslaggevend voor de Revolutie." Wij zijn ervan overtuigd dat zijn ideeën en revolutionaire acties het gedachtegoed van Martí en het marxisme-leninisme samenbrachten in de tweede helft van de 20e eeuw, en daardoor een belangrijke erfenis vormen voor alle progressieve krachten.

Zoals veel van jullie al weten hebben wij Cubanen dit jaar een nieuwe grondwet aangenomen na een breed volksreferendum. Hierin hebben wij herbevestigd dat het Cubaanse volk geleid zal blijven door het meest geavanceerde, anti-imperialistisch en Cubaans marxistisch, Latijns-Amerikaans en universeel gedachtegoed. Met name zullen wij ons blijven laten leiden door de ideologie en voorbeelden van Martí en Fidel, en de ideeën over sociale emancipatie van Marx, Engels en Lenin.

In de uitgangspunten van onze grondwet hebben wij vastgesteld dat het socialistische stelsel onherroepelijk is. En in Artikel 5 stellen we: "De Communistische Partij van Cuba is uniek, gebaseerd op Martí en Fidel, marxistisch-leninistisch, de georganiseerde voortrekker van de Cubaanse natie, overeind gebleven door het democratische karakter ervan en de permanente verbindingen met het volk, is de superieure drijvende kracht van de maatschappij en de staat."

De partij organiseert en oriënteert de bevolking op de opbouw van het socialisme en de ontwikkeling van een communistische samenleving. De partij zet zich in voor de bescherming en versterking van de patriottistische eenheid van het Cubaanse volk en de versterking van ethische, morele en civiele waarden.

De geschiedenis van ons land heeft de noodzaak bewezen van de eenheid van alle Cubanen rond de partij. Daarom hechten wij zoveel waarde aan de historische erfenis en het werken met nieuwe generaties.

Naar onze mening toont de huidige internationale context de crisis van politieke systemen, het gebrek aan ware democratie, het diskrediet van traditionele conservatieve partijen, het protest tegen de historische corruptie die typerend is voor militaire dictaturen en rechtse overheden, de onvoldoende steun van bevolkingen aan officiële autoriteiten en het wantrouwen in instituties en het rechtssysteem. De meeste partijen van hun coalities krijgen regeringsmacht zonder echte programma's voor economische en sociale transformatie. Indien de progressieve krachten de status-quo willen doorbreken, zetten de rechtse krachten de aanval in om deze processen in diskrediet te brengen door zachte coups of rechtszaken.

De meest recente gebeurtenissen in onze regio bevestigen de rol van de Verenigde Staten en de reactionaire oligarchieën als hoofddaders achter de gevaarlijke onrust en politieke en sociale instabiliteit in Latijns-Amerika en de Caraïben.

President Donald Trump verkondigt de juistheid van de Monroe Doctrine en doet een beroep op het McCarthyisme bij zijn poging om de imperialistische dominantie over de grondstoffen van de regio te behouden, om de uitoefening van nationale soevereiniteit te voorkomen en om aspiraties van regionale integratie en samenwerking onmogelijk te maken. De VS-regering poogt ook zijn alleenheerschappij te herstellen op wereldschaal, maar ook regionaal, om progressieve, revolutionaire en alternatieve modellen te elimineren die zich verzetten tegen het wrede kapitalisme. Zij proberen de politieke en sociale verworvenheden af te breken en neoliberale modellen op te leggen, ongeacht de stand van het internationaal recht, democratische wetten, het milieu of het welzijn van volkeren.

De legitieme protesten en het massale volksverzet in verschillende Latijns-Amerikaanse landen worden veroorzaakt door de toename van armoede en de groeiende oneerlijke verdeling van welvaart; de overtuiging dat unilaterale formules een verslechtering vormen van de onhoudbare situatie van sociale kwetsbaarheid en de onzekerheid over de zorg, het onderwijs, de sociale zekerheid en mensenrechten; werkloosheid en de beperking van het arbeidsrecht; privatisering, de groeiende kosten van publieke diensten en de totale afbraak ervan; en de toename van bestaansonzekerheid. Wij leven, zonder twijfel, midden in een aanval van de meest reactionaire krachten in de westerse wereldhelft.

Cuba zal standvastig doorgaan met de bescherming van Latijns-Amerika en de Caraïben als een Vredeszone, zoals plechtig verklaard en ondertekend door staatshoofden en regeringsleiders in Havana, Cuba, tijdens de Tweede Bijeenkomst van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caraïbische Staten op 28 en 29 januari 2014.

Beste vrienden,

Het Cubaanse volk zal zich heldhaftig blijven verzetten tegen de economische, commerciële en financiële blokkade die ons al bijna zes decennia wordt opgelegd door de Amerikaanse regeringen. Dit systeem van unilaterale sancties is het onrechtvaardigste, ernstigste en langdurigste stelsel van zulke maatregelen ooit toegepast tegen welk land dan ook.

Gedurende de laatste twee jaar is de uitbreiding van de blokkade voortgezet, met toenemende effecten bij haar extraterritoriale toepassing, met name sinds de toepassing van Titel III van de illegale Helms-Burton Wet. Geen enkele familie, burger of sector van de Cubaanse economie ontsnapt aan de gevolgen van deze unilaterale maatregel die de ontwikkeling van ons recht op nationale soevereiniteit de grond in boort. De blokkade vormt een massieve, schaamteloze en systematische schending van de mensenrechten van alle Cubanen.

Het vijandige klimaat in de bilaterale relaties wordt gekenmerkt door een toename in de agressieve retoriek tegen onze eilandnatie. De huidige regering van de VS voert een onconventionele oorlog met steeds agressiever wordende acties, zelfs een voorziening zo essentieel als brandstof wordt ons onthouden. Dit alles heeft als doel om steeds meer moeilijkheden op te bouwen voor het Cubaanse volk.

De lastercampagne van de VS-regering probeert ook om het nobele werk van Cubaanse medische dienstverleners, in internationaal samenwerkingsband, in diskrediet te brengen. Ondanks deze aanvallen, zal dit humanitaire werk, dat nu al zoveel levens heeft gered rond de wereld, een fundament van de solidariteit blijven van de Cubaanse Revolutie.

Cuba is nooit alleen geweest in dit gevecht tegen de blokkade en de lastercampagnes. We hebben altijd kunnen rekenen op de vele vrienden die, net zoals jullie, zijn opgestaan en hun stemmen hebben laten horen om deze onrechtvaardigheid te veroordelen.

Wij weten dat mannen en vrouwen van goede wil wereldwijd de vele uitdagingen van vandaag trotseren. Tot deze uitdagingen behoort ook de culturele overheersing die anderen ons proberen op te leggen. Daarom moeten wij blijven bouwen aan de steun voor de anti-imperialistische strijd, voor rechtvaardigheid, vrede en tegen de wapenwedloop, voor wederzijds respect en de soevereine integratie van onze volkeren, partijen en sociale en volksbewegingen.

Zoals onze president, Miguel Díaz-Canel Bermúdez op 3 november van het afgelopen jaar zei: "Links moet uiteindelijk deze jaren van strijd aanvaarden en leren van de harde lessen van deze periode, waarin fragmentatie en een gebrek aan eenheid onze krachten verminderden en waarin de rechtse krachten aanvielen om alles wat wij hebben opgebouwd te veroveren en vernietigen."

"Laten wij dan samen bouwen aan emancipatoire platforms om weerstand te bieden aan de koloniserende platforms, laten wij samen onze krachten bundelen voor een betere wereld, een wereld die alleen daardoor mogelijk is."

Daarom zullen jullie altijd kunnen vertrouwen op de vastberadenheid van de Communistische Partij van Cuba, en het verzet en de solidariteit van ons volk.

Dank jullie wel.


Yadira Ledesma Hernández is counsellor van de Cubaanse Ambassade in Nederland.

Vertaling Alex van Eijk.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!