Skip navigation
Soedan

Over de politieke situatie in Soedan

Briefing op 13 december 2021

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van woensdag 16 februari 2022

Placeholder
NCPN

Als achtergrond van de recente ontwikkelingen vóór en na de militaire staatsgreep van 25 oktober 2021 is het belangrijk te vermelden dat de strijd in het land sinds de opstand in september 2013 gaat tussen enerzijds de krachten die radicale veranderingen eisen, waaronder de omverwerping, ontmanteling en liquidatie van het dictatoriale regime van de Moslimbroederschap en de instelling van een democratisch burgerbestuur, en anderzijds de krachten die staan voor een compromis, zoals opgenomen in het ‘project van de zachte landing’ dat door het VS-imperialisme is ontwikkeld en afgekondigd. Dit project is erop gericht bepaalde politieke partijen en gewapende groeperingen die dezelfde belangen hebben als het buitenland, deel te laten uitmaken van de heersende kringen en hun sociale basis te verbreden.

Samen met de patriottische en democratische krachten, blijft de Soedanese Communistische Partij (SCP) de imperialistische en reactionaire krachten tegenwerken en de revolutionaire weg volgen door het coördineren, mobiliseren en organiseren van acties van arbeiders en boeren, Verzetscomités en beroepsorganisaties. Dit kwam tot uiting in de eerste massale protestacties in januari 2018. En sindsdien heeft het werk aan de basis als resultaat gehad dat tienduizenden zich aansloten bij de strijd op het platform dat door de SCP en haar bondgenoten werd geboden. In feite is de belangrijkste populaire slogan van de massa's de slogan van het 6e Congres van de SCP.

Het is langs deze lijnen dat de strijd tot vandaag wordt voortgezet.

Met de verscherping van de politieke en klassentegenstellingen, en de voortgang van de democratische en vreedzame protestacties van de massa's, pleegde het Veiligheidscomité van het regime van Al-Bashir op 25 oktober 2021 zijn staatsgreep met als hoofddoel de opmars van de massa's te blokkeren en de verworvenheden van de Revolutie van december 2018 af te breken.

De pogingen van het Veiligheidscomité en de bovengenoemde politieke en gewapende groepen om zich te verschuilen achter de revolutieslogan van Vrijheid, Vrede en Rechtvaardigheid hebben niemand misleid en zijn niet meer dan leugens.

De staatsgreep van 25 oktober werd voorafgegaan door de invoering van amendementen op het Grondwettelijk Document, waardoor de belangrijkste bepalingen hiervan volledig werden geschonden en verscheurd. Deze wijzigingen, die waren opgenomen in de eerste verklaring van de leiders van de staatsgreep, legden de nadruk op de Overeenkomst van Juba en de installatie van de Raad van Partners, die de weg vrijmaakten voor de politieke en constitutionele aanval op het revolutionaire proces.

De SCP heeft de staatsgreep, de arrestatie van burgers, waaronder actieve leden van de verzetscomités, en de inperking van de politieke en democratische rechten veroordeeld. Zij veroordeelt met klem het gebruik van bruut geweld tegen demonstranten, dat heeft geleid tot de dood van 54 van hen en meer dan 150 gewonden, van wie sommigen in zeer kritieke toestand verkeren.

Om de staatsgreep te legitimeren en onder internationale en regionale druk, ondertekende de leider van de staatsgreep, Burhan, een politiek akkoord met Hamdok waarin hij beloofde een burgerregering in te stellen onder toezicht van het Veiligheidscomité. Dit akkoord werd door de overgrote meerderheid van de politieke krachten verworpen. De staatsgreep maakt de weg vrij voor een scherpe wending naar rechts aan de top van het huidige regime. Het is een terugkeer naar de donkere dagen van Al-Bashirs tijd van "spookhuizen", de geheime detentie- en martelcentra.

De Soedanese democratische en patriottische krachten hebben veel overwinningen behaald, en welbewust en moedig hebben zij hun vijanden verslagen en hun revolutie beschermd. De heroïsche miljoenenmarsen in de periode van 30 juni 2019 tot oktober, november en december 2021 zijn de meest in het oog springende kenmerken van de veerkracht en standvastigheid van de massa's in het heldhaftige verzet tegen het dictatoriale regime.

De SCP werkt samen met alle belangrijke krachten om het breedst mogelijke front op te zetten en te versterken om de staatsgreep te weerstaan en te verslaan. In dit verband zijn samenwerking, coördinatie en eendrachtige acties met arbeiders, Verzetscomités, Voorbereidende Comités voor de oprichting van vakbonden, Comités van Eisen, Beroepsalliantie en burgermaatschappij van vitaal belang voor de nederlaag van de staatsgreep.

De SCP roept op tot voortzetting van de massa-acties. Deze zijn het resultaat van de mobilisatie van de basis, waar de lokale partijafdelingen en de organisaties van arbeiders, jeugd, studenten en vrouwen hun rol spelen om de massa's, ongeacht hun politieke kleur, te betrekken bij de strijd tegen de staatsgreep en voor de ontmanteling en liquidatie van het dictatoriale bewind. De SCP roept de massa's en hun organisaties op om hun gezamenlijke inspanningen te verdubbelen voor de verwezenlijking van een economisch beleid dat gericht is op het beëindigen van de ontberingen waarmee de meerderheid van de bevolking momenteel te kampen heeft. Daartoe behoort ook het verwerpen van de dictaten van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. Voorts eist zij de ontbinding van alle milities, met inbegrip van de Snelle Verdedigingsmacht, en de totstandbrenging van een alomvattende volksvrede in Darfur als alternatief voor het op quota gebaseerde Akkoord van Juba, met als resultaat gerechtigheid en vergelding voor alle martelaren en uitlevering van de afgezette dictator aan het Internationaal Strafhof.

De SCP spreekt haar dankbaarheid uit jegens alle Communistische en Arbeiderspartijen die hun prompte en niet aflatende steun hebben betuigd aan de strijd van ons volk. De SCP veroordeelt met kracht het standpunt van bepaalde communistische partijen die hebben gezwegen en daarmee de idealen en het beginsel van internationalisme en solidariteit, die onze beweging verenigen, hebben verraden.

Om de staatsgreep te verslaan en de strijd voort te zetten met als doel de vestiging realiseren van een volledig democratisch burgerbestuur, benadrukt de SCP het belang van de escalatie van de massa-acties in verschillende vormen, zoals protestmarsen, proteststakingen en waken, het bestoken van de staatsgreep in binnen- en buitenland, alsmede de mobilisatie van de wijdverspreide en onbuigzame volksbeweging om zich voor te bereiden op het uitroepen van de algemene politieke staking en de burgerlijke ongehoorzaamheid. Al deze strijdacties worden gevoerd om de volledig democratische burgerregering in Soedan te bereiken en op te bouwen.


Bron: Solidnet | Sudanese CP, Briefing on the Political Situation in Sudan 13 december 2021.

Vertaling: Louis Wilms.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!