Skip navigation
NAVO

Communistische Partij van Zweden (SKP) over de NAVO

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van woensdag 8 juni 2022

Placeholder
NCPN

We publiceren hieronder de vertaling van een interview met Andreas Sörensen, voorzitter van de Communistische Partij van Zweden (SKP) door de krant Evrensel.

Andreas Sörensen

Wat is uw benadering van het Zweedse NAVO-lidmaatschapsproces (en het Finse als u daar ook commentaar op wilt geven)? Waarom bent u ertegen?

Als communisten zijn wij tegen de versterking van elke imperialistische alliantie. Dit geldt ook voor de NAVO, vooral omdat dit de sterkste imperialistische alliantie in de hedendaagse wereld is.

Er zijn veel redenen voor ons verzet.

In de eerste plaats vormt het proces een grote bedreiging voor de volkeren in de noordelijke en Baltische gebieden, omdat de militaire aandacht van de concurrenten van de Zweedse bourgeoisie duidelijker op ons gericht zal zijn.

Ten tweede zal een lidmaatschap betekenen dat jonge mensen in ons eigen land grotere risico's lopen om naar het buitenland te worden gestuurd om de belangen van de Zweedse bourgeoisie in het bijzonder en de gemeenschappelijke belangen van de bourgeoisie van de NAVO-lidstaten in het algemeen te verdedigen.

Ten derde is dit een uitdrukking van de versterking van de positie van de Zweedse bourgeoisie in het imperialistische systeem. De Zweedse bourgeoisie is klein maar actief, met grote belangen in het buitenland. Te midden van de verscherping van de tegenstellingen binnen het imperialistische systeem is het voor haar noodzakelijk dat zij meer stappen onderneemt om deze belangen veilig te stellen.

Waarom wil de sociaaldemocratische regering, die ooit tegen de NAVO was, nu dit lidmaatschap? Hebben zij begrijpelijke redenen?

Wij zien de economische realiteit als de primaire motor achter de politiek. In 2021 bevestigde het congres van de sociaaldemocraten dat "neutraliteit ons goed heeft gediend" en dat Zweden "geen lid van de NAVO zal worden". Een jaar later zijn zij de drijvende kracht achter het toetredingsproces. Dit is een weerspiegeling van de snelle ontwikkelingen en veranderingen binnen het imperialistische systeem.

De concurrentie tussen het Westerse kapitaal en het Russische kapitaal nam een kwalitatieve sprong met de imperialistische invasie van de Oekraïne. Voor de Zweedse bourgeoisie werd de verdediging van haar eigen belangen nijpender. De Zweedse bourgeoisie heeft enorme investeringen gedaan in de Baltische regio, waar zij te maken heeft met de concurrentie van het Russische imperialisme. Tegelijkertijd is de Baltische Zee van strategisch belang, niet alleen voor Zweden, maar ook voor Rusland. De algemene verscherping van de tegenstellingen brengen deze specifieke tegenstellingen scherper naar voren.

Het is ook belangrijk erop te wijzen dat Zweden belangrijke banden heeft met voornamelijk de Duitse en de Amerikaanse markt, waardoor Zweedse belangen worden gekoppeld aan Duitse en Amerikaanse markten; en waar belangrijke economische betrekkingen bestaan, volgen politieke en militaire betrekkingen.

De vraag of het begrijpelijk is of niet, is dus niet de hoofdvraag. Natuurlijk is het begrijpelijk. Het is begrijpelijk vanuit het gezichtspunt van de Zweedse bourgeoisie. We begrijpen de redenen achter deze ontwikkeling, maar begrijpen betekent niet accepteren.

Als het officieel wordt gerealiseerd, wat voor gevolgen zal dit lidmaatschap dan hebben voor Zweden en ook voor de regionale/internationale betrekkingen?

Er zijn een paar verschillende gevolgen van het NAVO-lidmaatschap van Zweden. Het meest voor de hand liggend is dat de relatie tussen Zweden en Rusland verder zal verslechteren en dat de economische en politieke uitwisseling tussen de twee landen zal afnemen.

De officiële verwezenlijking van het lidmaatschap zal Zweden ook politiek, militair en economisch dichter bij de VS, Duitsland en andere grote imperialistische machten in het Westen brengen. Tegelijkertijd zal het ook leiden tot een politieke consolidatie van de Noordse regio in het kader van de NAVO.

In het algemeen maakt dit deel uit van een proces waarin de imperialistische blokken in de wereld zich consolideren. Door de verscherping van de tegenstellingen wordt het steeds moeilijker om neutraal te blijven en buiten een blok te bestaan. Deze logica geldt niet alleen voor Finland en Zweden, maar voor elk kapitalistisch land in de wereld, omdat elk kapitalistisch land deel uitmaakt van hetzelfde systeem.

Zoals we kunnen zien is er geen uitgebreid protest van het Zweedse publiek tegen de NAVO, heeft jullie partij een plan of oproep om dit lidmaatschap te voorkomen?

Het Zweedse publiek blijft relatief passief, hoewel een aanzienlijk deel van hen het lidmaatschap afwijst. Zij zullen echter niet met hun mening de straat op gaan.

Er zijn protesten en demonstraties tegen deze ontwikkeling, maar deze blijven politiek onvolwassen en de deelnemers zijn ideologisch gefragmenteerd. Terwijl delen van de beweging de Russische invasie steunen en zich aan de kant van het Russische kapitaal scharen in zijn strijd tegen het Westerse kapitaal, steunen andere delen de levering van wapens aan de Oekraïne en kiezen zij in plaats daarvan de kant van het Westerse kapitaal. Geen van hen is erin geslaagd een standpunt in te nemen ter ondersteuning van de werkende bevolking van Oekraïne en Rusland, en slechts weinigen zijn er zelfs in geslaagd deze ontwikkeling in verband te brengen met het kapitalistische systeem.

Deze ideologische fragmentatie uit zich in verwarring over wat er aan de hand is en een onvermogen om te analyseren en effectief te mobiliseren. Daarom hebben wij ervoor gekozen ons van deze beweging als zodanig te distantiëren en ons in plaats daarvan te concentreren op ons eigen werk.

In dit verband moet worden gezegd dat wij een kleine partij zijn. Helaas zijn wij niet in de positie om plannen te overwegen om het lidmaatschap tegen te houden of te voorkomen. Wij maken gebruik van de situatie om onze standpunten naar buiten te brengen, en wij organiseren ook protesten tegen deze ontwikkeling. We staan op het startpunt van een verkiezingscampagne, waarin het verzet tegen deze ontwikkeling een prominente plaats zal innemen.

Wat is tot nu toe het effect van de oorlog in Oekraïne op Zweden geweest (sociaal, economisch, politiek etc.)?

De oorlog in het bijzonder en de verscherping van de tegenstellingen in het algemeen hebben Zweden op een aantal manieren beïnvloed.

Het is duidelijk dat deze ontwikkeling de bourgeoisie in staat heeft gesteld officieel de neutraliteit te verwerpen en NAVO-lidmaatschap na te streven, wat op zijn beurt een grote invloed zal hebben op de veiligheidssituatie in ons land.

Afgezien daarvan hebben wij het politieke klimaat zien veranderen. De uitingen van solidariteit met Oekraïne zijn immens en hebben extreme proporties aangenomen. Bands met Russische volksmuziek zijn opgeheven, Russische levensmiddelen zijn uit de schappen gehaald en onze partijkantoren in de zuidelijke stad Malmö zijn vernield als gevolg van ons verzet tegen de wapenleveranties aan de Oekraïne.

Net als in de rest van de wereld zijn de prijzen van basisgoederen en huisvesting de laatste maanden de hoogte in geschoten, waardoor de kosten van levensonderhoud zijn gestegen en de mensen hier extra onder druk zijn komen te staan. Deels is dit het gevolg van de sancties tegen en vanuit Rusland, maar het is ook het gevolg van de algemene tegenstrijdigheden binnen het systeem, die van invloed zijn op de olie- en gasprijzen, evenals een aantal andere factoren.

Tot slot, wat is uw commentaar op het veto van de Turkse regering en de eisen die zij stelt om het NAVO-lidmaatschap van deze twee landen te aanvaarden?

In Zweden is de kwestie afgeschilderd alsof het zou beginnen en eindigen met de Koerdische kwestie. Zweden heeft asiel verleend aan een aantal Koerdische vluchtelingen uit Turkije, die Turkije uitgeleverd wil zien. Soms wordt het wapenembargo ter sprake gebracht dat Finland en Zweden in 2019 tegen Turkije hebben afgekondigd. Vaker echter concentreren de media zich op de Koerdische kwestie.

Dit mist deels het punt, want met dit soort berichtgeving blijft de positie van Turkije binnen het imperialistische systeem verborgen en onduidelijk.

We kunnen zien dat Turkije in veel opzichten afhankelijker is van Rusland dan van de VS. De omvang van de handel tussen Turkije en Rusland is groter dan die tussen de VS en Turkije; Turkse investeringen in Rusland zijn belangrijker dan Turkse investeringen in de VS; de energiesituatie in Turkije maakt het noodzakelijk op zijn minst vriendelijke betrekkingen met Rusland te onderhouden; de bouw van een kerncentrale in het zuiden van Turkije door Rusland is een zeer belangrijk motief om goede betrekkingen met Rusland te onderhouden; Turkije heeft Russische wapens gekocht in plaats van Amerikaanse wapens.

Men moet zich dus afvragen: wat zou een goede manier zijn om Rusland te laten zien dat Turkije niet automatisch het standpunt van de VS en zijn bondgenoten inneemt? De toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO afwijzen. Uiteindelijk is het misschien onwaarschijnlijk dat zij Zweden en Finland de toetreding weigeren, maar zij zullen door hun optreden een zeker niveau van vriendschappelijke betrekkingen met Rusland hebben gehandhaafd.

Wij blijven erbij: de economische factor is de primaire motor achter het beleid van elk land.


Bron: Evrensel. Vertaling: A.S.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!