Skip navigation
Libanon

De LCP roept op tot de omverwerping van het moorddadige regime en het politieke systeem dat door het buitenland gesteund wordt

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van donderdag 21 januari 2021

Placeholder
NCPN

De Libanese Communistische Partij (LCP) is van mening dat de nationale catastrofe die plaatsvond na de vernietiging van de haven van Beiroet en veel wijken in de hoofdstad, en die leidde tot honderden martelaren en duizenden gewonden, beschouwd moet worden als een grote misdaad tegen de natie. Deze misdaad is begaan door een politieke autoriteit die een grote staat van dienst heeft op het gebied van verwaarlozing, corruptie en gebrek aan verantwoordelijkheid. Het is in deze context dat de LCP haar diepe medeleven betoont aan alle staatsburgers en andere inwoners van Libanon die dierbaren hebben verloren. De LCP spreekt haar solidariteit uit met de tienduizenden getroffenen die nu de kosten van deze ramp betalen.*

In dit verband wil onze partij de volgende punten belichten:

Het hele politieke systeem, niet alleen de kabinetten die in de periode 2014 tot nu zijn gevormd, maar ook alle kabinetten sinds 1992, zijn verantwoordelijk voor deze afschuwelijke misdaad, ongeacht de directe en technische factoren die de explosie veroorzaakten. Het hele politieke systeem dat van de staat een apparaat voor politiek cliëntisme en sektarische vriendjespolitiek gemaakt heeft, heeft de weg geplaveid voor een dergelijke misdaad. Het feit dat alle sektarische politieke groeperingen in ons land altijd banden hebben onderhouden met buitenlandse partijen en regeringen heeft ervoor gezorgd dat ons land vruchtbaar terrein geworden is voor buitenlandse - met name Amerikaanse - interventies in onze binnenlandse politieke aangelegenheden. Deze banden maken het voor de staat moeilijk om tegemoet te komen aan de echte noden van de bevolking, en om hiernaar te handelen.

Dit geldt ook voor de recente catastrofe. De heersende economische en financiële crisis, het flagrante onvermogen van onze openbare dienstverlening om de corona-epidemie het hoofd te bieden, en de crisis in de elektriciteits- en brandstofvoorziening, dit alles maakt deel uit van de rampspoed die Libanon treft. De gruwelijke explosie in de haven van Beiroet vormt hiervan het hoogtepunt. De LCP is van mening dat ons sektarische politieke systeem het voor de staat en de bevolking moeilijk maakt om weerstand te bieden aan het Amerikaans-zionistisch project in de regio. Bovendien kunnen we op deze manier geen natie opbouwen die alle nationale offers waard zijn, de offers die gebracht zijn sinds de stichting van ons land. Onze partij stelt dat hervormingsgezinde groeperingen en organisaties hun krachten moeten bundelen om de regering ten val te brengen.

Er moet een overgangsregering worden gevormd waarvan de ministers niet aangesloten mogen zijn bij een van de huidige heersende partijen van het land. Een dergelijke regering heeft topprioriteit als we een nieuwe, moderne en democratische nationale staat willen opbouwen. Alleen een dergelijke regering kan het hoofd bieden aan de drie crises waarmee ons land geconfronteerd blijft: de voortdurende economische ineenstorting, de coronacrisis met al haar gevolgen voor de volksgezondheid en de schade die de explosie in de haven van Beiroet veroorzaakt heeft. De partij stelt dat het Libanese volk zich op een historisch kruispunt bevindt. Er is geen weg terug en de explosie in de haven wijst ons in de juiste richting. De rampzalige explosie biedt ons de kans om het politieke systeem te vernieuwen en een nieuw sociaal contract op te stellen.

De LCP verzet zich tegen elke poging om te profiteren van de gevolgen van deze nationale ramp, door groeperingen die niet de nationale belangen dienen. Er moet aan de toekomst van Libanon worden gewerkt op basis van solidariteit onder de bevolking, een groot gevoel van menselijkheid en vrijwilligheid. Er zijn krachten die de noodzaak van dit nieuw te vormen nationale verbond negeren. Zij maken gebruik van deze gelegenheid om de sektarische en regionale strijd te bevorderen. De partij is van oordeel dat de tijd gekomen is voor eenheid en nationale solidariteit, niet voor verdeeldheid, uitsluiting en racisme. In het bijzonder verwerpt de partij alle pogingen van de politieke en sektarische krachten om deze misdaad te misbruiken voor het herstel van het binnenlandse machtsevenwicht of voor interventies van buitenlandse mogendheden in de binnenlandse aangelegenheden.

Vanwege het gebrek aan vertrouwen in het heersende systeem roept de Libanese Communistische Partij op tot de instelling van een onafhankelijke commissie die los van de regering de waarheid kan achterhalen en de verantwoordelijken kan aanwijzen. Een dergelijk onderzoek is uiterst noodzakelijk om vast te stellen wie er verantwoordelijk was voor de misdaad, voor het wanbeheer en de nalatigheid. Alleen een onafhankelijke onderzoekscommissie kan garanderen dat de waarheid achterhaald wordt en de aansprakelijkheid wordt vastgesteld. Ze moet bestaan uit een breed scala aan juristen en andere deskundigen die bekend staan om hun professionaliteit en onafhankelijkheid, en die nauw betrokken waren bij de opstand van 17 oktober 2019. De partij is ervan overtuigd dat deze commissie eraan kan bijdragen dat de Libanezen zelf gezamenlijk het onderzoek kunnen uitvoeren om zodoende gerechtigheid te bereiken.

De LCP beschouwt het bezoek van de Franse president als een extra signaal van hernieuwde internationale ondersteuning en legitimering van het heersende politieke systeem. In de afgelopen 30 jaar hebben Frankrijk en andere buitenlandse mogendheden het corrupte politieke systeem steeds ondersteund. Deze buitenlandse machten financierden rechtstreeks de staatsinstellingen die worden gecontroleerd door de corrupte politieke partijen, en daarnaast financierde Frankrijk de drie internationale conferenties over Libanon in Parijs. Ook houdt Frankrijk nog steeds de vrijheidsstrijder Georges Ibrahim Abdallah gevangen. Hiermee negeert Frankrijk alle besluiten van de Franse rechterlijke macht, onder druk van de Amerikaanse regering en de zionistische entiteit.

De LCP roept alle Libanese burgers op om hun patriottisme te tonen; het patriottisme dat houvast bood in alle moeilijke omstandigheden die Libanon heeft doorstaan. De partij is ervan overtuigd dat het opbouwen van een moderne staat prioriteit heeft boven het inroepen van de hulp van buitenlandse mogendheden, die hierdoor de mogelijkheid zouden krijgen om in te grijpen in Libanons binnenlandse aangelegenheden. Dergelijke oproepen zouden een voedingsbodem scheppen voor de versnippering van onze staatsinstellingen en voor de ondermijning van de nationale soevereiniteit. Bovendien heeft het heersende systeem altijd al geprofiteerd van de bemoeienis van buitenlandse mogendheden. Wél waardeert de LCP de hulp in natura zoals medische benodigdheden en logistiek materiaal die door veel landen, organisaties en Libanezen in de diaspora worden geleverd. We zijn dankbaar voor deze hulp vanuit de hele wereld. Deze humanitaire hulp vormt een goede basis voor wereldwijde samenwerking in tijden van crisis, iets wat de LCP altijd probeert te versterken met behulp van haar netwerk met linkse partijen over de hele wereld.

De partij roept op tot een snelle financiële compensatie voor alle getroffenen. De LCP dringt er bij de autoriteiten op aan om onderdak te verzorgen voor daklozen in hotels en in onbewoonde woningen. Ook roept onze partij op tot financiële, medische en maatschappelijke ondersteuning aan alle huishoudens die door de explosie zijn getroffen, en om de inwoners van Beiroet en alle aangrenzende steden en dorpen deze en de komende maanden vrij te stellen van belastingen, gemeentelijke heffingen en kosten voor water en elektriciteit.

De LCP beschouwt de huidige fase als de fase van democratische verandering bij uitstek. Ze verwerpt dan ook resoluut elke poging van de officiële autoriteiten om beperkingen op te leggen aan de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vereniging en de vrijheid van vergadering. In de context van de ramp erkent de partij het belang van de opgelegde 'noodtoestand'. Tegelijkertijd waarschuwt de LCP de autoriteiten voor het geval ze de intentie hebben om deze maatregel permanent te maken.

De Libanese Communistische Partij roept de krachten achter de nationale opstand van 17 november jl. op om opnieuw de straat op te gaan en de confrontatie met het heersende autoritaire systeem te verhevigen met voorstellen voor een alternatief programma. Daarom moeten alle politieke groeperingen die bij de opstand van 17 oktober betrokken waren, de handen ineenslaan en hun krachten bundelen. Zo kan er een verenigd politiek front tot stand gebracht worden dat het voortouw neemt bij de organisatie van een volgende golf opstanden. Daarom roept de partij op om op zaterdag 8 augustus om 16.00 uur samen te komen op het Martelarenplein en daar te demonstreren onder de slogans die in deze verklaring worden benadrukt. Parallel aan deze oproep dringt de LCP er bij al haar leden op aan om hulp te bieden aan alle hulporganisaties, bij de verzorging van de gewonden, het opruimen van het puin en bij het verzorgen van onderdak voor de daklozen.

Tot slot roept de LCP haar leden en aanhang op om zich bewust te zijn van het moment, en om in deze delicate fase de hoogste mate van mogelijke politieke en organisatorische paraatheid te tonen. Dit is van uitzonderlijk belang wanneer we de politieke doelen van de opstand willen bereiken, wanneer we een snelle overgang naar een nieuw Libanon willen verzekeren, een land waarvan de waarden gebaseerd zijn op moderniteit, vrijheid, democratie en sociale rechtvaardigheid.


Vertaling Frans Willems.

* Artikel is van 7 augustus 2020. Dus al enigszins gedateerd. De betekenis van de verklaring, van inmiddels vijf maanden geleden, is nog steeds relevant omdat er sinds die periode geen echte stappen zijn gezet richting verbetering. De inhoud is dus nog steeds actueel en relevant. Daarom is plaatsing aan het begin van het nieuwe jaar 2021 tegelijk ook een routekaart voor acties en verzet.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!