Skip navigation
Venezuela

Communistische Partij van Vezuela over het anticommunisme van de regering

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van woensdag 26 oktober 2022

Placeholder
NCPN

De afgelopen jaren worden de verworvenheden van de arbeidersklasse in Venezuela steeds verder afgebroken door de sociaaldemocratische PSUV-regering. De Communistische Partij van Venezuela (PCV) staat voorop in de strijd voor de rechten en de belangen van de werkende bevolking. Daarom wordt de PCV steeds meer aangevallen door de regering. Zo werden kaderleden van PCV in juli aangevallen en ontvoert door de geheime dienst (zie hier). In een poging om het aanzien van de PCV in de arbeidersbeweging aan te tasten, werden in grove leugens over de PCV verspreid door Diosdado Cabello, eerste vicepresident van de PSUV. We publiceren hieronder een brief van de PCV, gericht aan Diosdado Cabello, waarin de Venezolaanse communisten een antwoord geven op deze lastercampagne.

Een noodzakelijk antwoord aan een woordvoerder van het anticommunisme in Venezuela

Centraal Comité van de PCV

Vanuit zijn comfortabele economische positie en gebruikmakend van zowel de publieke als de staatsomroep haalt de eerste vicepresident van de Verenigde Socialistische Partij van Venezuela (PSUV), kapitein Diosdado Cabello, opnieuw uit naar de Communistische Partij van Venezuela (PCV) en met name naar de algemeen generaal van het Centraal Comité van de PCV, kameraad Oscar Figuera.

Wat zijn de oorzaken van deze boze en emotionele aanval? Strategisch gezien maakt die deel uit van het plan om het leiderschap van de PCV aan te vallen en in diskrediet te brengen, om zo de partij dienstbaar te maken voor het neoliberale project en de opkomst van een revolutionaire en breed gedragen linkse optie voor de verkiezingen van 2024 te verhinderen. Een belangrijke rol speelt hierbij de voortgang van de economische overeenkomsten tussen de regering van Nicolas Maduro en het Amerikaanse imperialisme, dat deze regering aanmoedigt om het anticommunistische beleid in het land op te voeren. Tactisch-conjunctureel gezien zijn de oorzaken van deze enorme woede uitbarsting te vinden in de zwakte die bleek uit de zeer belangrijke gedeeltelijke overwinning die de recente massale arbeiders mobilisaties, met name van de werknemers in het onderwijs, hebben behaald. Deze protesten verijdelden enerzijds deels de plannen van de klasseloze bazen en regeringsleiders die als PSUV-leden een bureaucratische controle uitoefenen over de vakbonden van deze sector. Zij dwarsboomden anderzijds deels het neoliberale beleid van de regering onder leiding van president Nicolás Maduro Moros, in dit geval inzake arbeidsrechten. Om zijn monetaristische opvatting op te leggen, aarzelt die niet om de sociaaleconomische eisen van de arbeidersklasse in het algemeen en, in het geval de rechten van de onderwijssector op de betaling van o.a. vakantiegeld in het bijzonder, te onderdrukken, terwijl hij speculatie ten voordele van het grootkapitaal vrij spel geeft.

Kapitein Diosdado Cabello maakt met zijn wekelijks tv-programma deel uit van de kwaadaardige anticommunistische en anti-arbeiderscampagne die de legitieme strijd van de arbeiders voor een salaris gelijk aan het basisvoedselpakket (artikel 91 van de grondwet) en het herstel van individuele en collectieve rechten wil criminaliseren. Deze rechten zijn door het beleid van deze regering op allerlei manieren aangetast, o.a. door vakbondsorganisatie en discussie over collectieve arbeidsovereenkomsten te belemmeren. Deze campagne die tot doel heeft de repressie en juridisering van de arbeidersstrijd in Venezuela te vergroten, gebruikt de imperialistische agressie tegen ons land als wapen voor chantage en misleiding. Volgens het verhaal van deze welgestelde en opportunistische leiding van de PSUV-regering zou de arbeidersklasse de bondgenoot van het Amerikaanse en Europese imperialisme zijn. De arbeidersklasse, die juist door het arbeidsbeleid van de regering in precaire omstandigheden moet leven en die net als de PCV de strijd aangaat. Tegelijkertijd zijn volgens dit verhaal de verdedigers van het vaderland degenen die knielen voor het internationaal kapitaal – met van het kapitaal van die imperialistische landen die zij zogenaamd aan de kaak stellen inbegrepen – met hun speciale economische zones, privatiseringen, overgave van de olie-industrie, criminele arbeidspolitiek en een regressieve belastingpolitiek die het nationale en internationale kapitaal bevoordeelt ten koste van de arbeidersklasse.

Er is niets ‘schandelijks’ aan het beleid van de PCV, kapitein Diosdado Cabello. Het is een beleid dat gebaseerd is op principes in overeenstemming met de belangen van de arbeidersklasse en de overige bevolkingsgroepen. Het is een moedige, eerlijke, rechtvaardige en waardige politieke lijn, want het staat aan de kant van de uitgebuite meerderheden en verdedigt de nationale belangen.

Wat werkelijk beschamend is, is de ontluistering van figuren die beweren radicale verdedigers van het beleid van president Hugo Chávez te zijn en die nu laten zien dat ze niets meer zijn dan gedweeë vazallen die de economische belangen van het kapitaal en hun eigen bekrompen persoonlijke en groeps privileges verdedigen.

Enkel om hun comfortabele economische posities, bereikt ten koste van nationale alledaagse ellende, te beschermen en te handhaven, steunen zij de privatisering van overheidsbedrijven, de teruggave van land aan landeigenaren en agrarische kapitalisten, de teruggang in de olie soevereiniteit, de allianties met de Kamer van Koophandel en Industrie en de ontmanteling van sociale programma's.

Zij gebruiken de misdadige imperialistische sancties om de opofferingen van het Venezolaanse volk te rechtvaardigen, terwijl zij zelf deelnemen aan en medeplichtig zijn aan de burgerlijke uitwassen van de regeringsleiding en de buitensporige winsten van de oude en nieuwe kapitalisten. Het is duidelijk: zij maken deel uit van de ‘revolutionaire bourgeoisie’ die de revolutie juist tegenwerkt.

De werkende bevolking is niet dom, noch blind. Ze kan heel goed de bestaande enorme kloof van sociale ongelijkheid zien en de dubbele moraal van het betoog van een vermeend leiderschap dat offers vraagt, terwijl ze zelf reist in luxueuze voertuigen uit het topsegment en zich vermaakt op chique privéjachten, buitenlandse groepen inhuurt om haar feesten op te tuigen, miljoenen dollars inzet in casino's, delicatessen en luxegoederen verwerft in merkzaken in het buitenland en een leven leidt van de nouveau riche met de pretenties van de grote bourgeoisie.

U verdedigt uw privileges, niet de rechten van de werkende bevolking. U bent niets anders dan welgestelde opportunisten, frauduleuze begunstigden van het betoog van Chávez. De arbeidersklasse vecht op straat voor de rechten die zij in haar collectieve arbeidsovereenkomsten heeft veroverd en die u wilt beknotten, ontkennen of verbergen om de accumulatie te versnellen en om de zakken van de kapitalisten te spekken.

Deze anticommunistische campagne heeft als direct doel de arbeidersklasse haar recht te ontnemen op een revolutionaire en klassenbewuste politieke organisatie. Wij veroordelen de plannen om de PCV te verbieden, in te grijpen in haar wettelijke politieke mogelijkheden of die te vernietigen op een vergelijkbare manier als zowel internationaal als nationaal toegepast tegen partijen als de PPT en TUPAMARO. Dat is wat er gaande is om aan de democratische rechten van de communistische strijders en van de brede arbeidersbeweging een harde klap toe te brengen. Door hun politieke instrument, de PCV, te vernietigen, wordt de voorwaarde gerealiseerd om door te kunnen gaan met het afpakken van de veroveringen en rechten van de werkende bevolking van stad en platteland en zelf tegelijkertijd de uitverkoop van het land aan het grote transnationale kapitaal te intensiveren en zo de nationale soevereiniteit in de praktijk te liquideren.

Wij waarschuwen voor deze duidelijke bedoelingen van de regering tegen de PCV, die zij wil bereiken door het opbouwen van een verhaal met persoonlijke aanvallen op de algemeen secretaris van het Centraal Comité van de PCV, onze kameraad Oscar Figuera.

Zij zullen de PCV en de Venezolaanse arbeidersbeweging niet kunnen verslaan. Zij zullen ons vastberaden vinden, militant en strijdvaardig, klaar en bereid om de historische traditie van de consequente strijd van onze glorieuze Communistische Partij van Venezuela te verdedigen, trots op ons verleden, vechtend voor het heden en de toekomst van een groot, bevrijd, soeverein en socialistisch-communistisch vaderland!

Brede actie eenheid van arbeiders en bevolking om het neoliberale plan van de regering en het kapitaal te verslaan!

Centraal Comité van de PCV


Bron: PCV, 22 augustus 2022. Vertaling: Louis Wilms.

Zie de gezamenlijke solidariteitsverklaring van communistische partijen die werd uitgebracht n.a.v. deze aanval.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!